ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ទំព័រដើម
រាប់អានមិត្ត   តារា
“តារា” លេខ-២១៦ ថ្ងៃទី ០៥-១៤ វិច្ចិកា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 098-989089
♠ខ្ញុំបាទ រ៉េន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-500467
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-343036
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៦ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 010-734702
♠ខ្ញុំបាទ ជាធាន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 010-904472
♠ខ្ញុំបាទ រស្មី ២៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-273810
♠ខ្ញុំបាទ សាមុត ហៅគ្រូម៉ាស្សាព្យាបាល សួររកប្អូនប្រុសឈ្មោះ ឌីន ធ្លាប់ធ្វើជាសន្តិសុខនៅខាងលិចផ្សារបឹងត្របែក 012-212117
♠ខ្ញុំបាទ ឡា ២៧ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 015-355445
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 010-666784
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២៥ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយ 015-530808
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2858376
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 098-829091
♠នាងខ្ញុំ ចរិយា ៣៤ឆ្នាំ ស.នុ រកគូអនាគតអាយុ៥០ឆ្នាំឡើង 016-553211
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6123825
♠ខ្ញុំបាទ គីមហាក់ ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសនៅ ស.រ 070-778299
♠ខ្ញុំបាទ ហួងសើន ២៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 092-722311
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 092-834367
♠នាងខ្ញុំ ប្រាក់និមល ៣៥ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តយល់ចិត្ត 077-694340
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ៣០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-5369135
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-405159
♠នាងខ្ញុំ ម៉ានុត ១៦ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 088-6880491
♠នាងខ្ញុំ សុភ័គ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-7584986
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 088-3095067
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-310927
♠នាងខ្ញុំ ឌីយ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ព រកគូអនាគតចិត្តស្មោះអាយុ៣៥ឆ្នាំឡើង 096-4526100
♠ខ្ញុំបាទ លីប៊ុនហេង ២៥ឆ្នាំ រ.រ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ លីនដា ធ្លាប់ធ្វើកានៅកាស៊ីណូ ប៉ោយប៉ែត 086-782290
♠នាងខ្ញុំ លីដា ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 017-930631
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 097-9949709
♠នាងខ្ញុំ សុគន្ធា ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 015-818363
♠នាងខ្ញុំ បូរី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ៤០-៥០ឆ្នាំ 081-827686
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-366527
♠ខ្ញុំបាទ ចំរើន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-7117177
♠ខ្ញុំបាទ មុន្នី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 089-416711
♠ខ្ញុំបាទ ដារ៉ូ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-464928
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-4845551
♠នាងខ្ញុំ អេមម៉ា ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-749669
♠ខ្ញុំបាទ រ៉េនបូ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-7348989
♠ខ្ញុំបាទ កណ្តុររងគ្រោះ ២១ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 097-8029569
♠ខ្ញុំបាទ ឆវ័ន ១៩ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 096-7082826
♠នាងខ្ញុំ វ៉ាន់ដេត ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 086-913995
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងលី ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-689808
♠នាងខ្ញុំ សុខលី ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-208551
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 016-4104649
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3996309
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ២២ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-358573
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3884494
♠នាងខ្ញុំ ហាន់នី ២២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តចិត្តស្មោះ 010-851372
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ាវ៉ាត់ ២៤ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 069-811723
♠ខ្ញុំបាទ ធឿន ២១ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 097-8484221
♠ខ្ញុំបាទ អាន ២៤ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 093-939092
♠ខ្ញុំបាទ សេរីរតនា ២៥ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រីមានវ័យចំណាស់និងមានទ្រព្យស្តុក 077-306134
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណរិទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-6313078
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-5203350
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-875195
♠នាងខ្ញុំ ដាលី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6818198
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 098-562365
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ភេទទីបី រកមិត្តជានិស្សិតឆ្នាំទី១ឡើង 010-636985
♠ខ្ញុំបាទ ភួន ៣៦ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 010-853792
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ូណូ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 015-775089
♠នាងខ្ញុំ អានាថ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-663742
♠នាងខ្ញុំ អាណុច ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-858519
♠ខ្ញុំបាទ ឆវ័ន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 088-7979779
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ១៨ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-546803
♠ខ្ញុំបាទ កេតយ៉ា ២៥ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-477258
♠ខ្ញុំបាទ សាន្ត ២៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-650546
♠នាងខ្ញុំ អាវិន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-326498
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 096-3664366
♠ខ្ញុំបាទ លាងគង់ ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-835620
♠នាងខ្ញុំ ស៊ូស៊ូ ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 010-247429
♠នាងខ្ញុំ កនិកា ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-5353383
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនៅ USA អូស្ត្រាលី 077-803901
♠ខ្ញុំបាទ សម្រេច ៣០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 096-9300200
♠ខ្ញុំបាទ រ៉េនឌី ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 098-328364
♠នាងខ្ញុំ សៀវម៉ី ១៦ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 010-239646
♠នាងខ្ញុំ ដាវិន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4929769
♠នាងខ្ញុំ អាវិន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-840302
♠នាងខ្ញុំ ពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-980812
♠នាងខ្ញុំ សុភា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តដែលចង់បានការងារធ្វើ 070-550379
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តស្រី 096-6326217
♠ខ្ញុំបាទ សុផុន ២៤ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រីក្រៅប្រទេស 070-851322
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 096-2170050
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-591775
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 076-308759
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-638420
♠នាងខ្ញុំ ណារិន ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 098-936774
♠នាងខ្ញុំ អាឌី ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-763046
♠នាងខ្ញុំ ដានីហ្សា ២១ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-397741
♠ខ្ញុំបាទ សត្យា ១៦ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តស្រី 060-620510
♠នាងខ្ញុំ សៀវម៉ី ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-645491
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២២ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្តនិងសួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ស្រីនាង ធ្លាប់ប្រើលេខ 098…134 នៅភ.ព 096-5547236
♠ខ្ញុំបាទ រស្មី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 010-505560
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ារ័ត្ន ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 098-731966
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 070-865653
♠នាងខ្ញុំ ដា ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-823213
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 016-612403
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070- 862826
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ារី ២៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 069-966252
♠ខ្ញុំបាទ កូមូរិ ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 096-5426128
♠ខ្ញុំបាទ ដែន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-594828
♠ខ្ញុំបាទ ជីវា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-5881087
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២២ឆ្នាំ ក.ច ស្រឡាញ់បែបណាទើបមិត្តស្រីមិនសាវា 088-4874967
♠ខ្ញុំបាទ ភី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-370900
♠នាងខ្ញុំ គីកូ ១៧ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្តដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ 086-988608
♠នាងខ្ញុំ បូណ៌មី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តនៅភ.ព 070-986236
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីណា ២៥ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 010-564181
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តនៅភ.ព 096-4616321
♠ខ្ញុំបាទ ហ្វៃប៊័រ ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-950049
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-5943170
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាណា ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 068-320091
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាលីន ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្តចិត្តស្មោះ 097-6027398

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២១៥ ថ្ងៃទី ២៥ តុលា- ០៤ វិច្ចិកា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ ផាន់ណា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 086-634186
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីថា ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-4483987
♠ខ្ញុំបាទ សុផា ២១ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 096-354183
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងនាង ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6444345
♠នាងខ្ញុំ រតនា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2194894
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 096-5976641
♠នាងខ្ញុំ អាឌី ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-626956
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២០ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-383211
♠នាងខ្ញុំ ណេត ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-525563
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-295459
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-4104649
♠នាងខ្ញុំ នីនី ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-4041371
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-5512014
♠ខ្ញុំបាទ ឈាងហាន ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 070-930513
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសស្អាត  070-811831
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង ចម្រៀង និងរឿង 093-571327
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ានិត ៣០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស-ថៃ 093-813716
♠ខ្ញុំបាទ ឡាយ ២៣ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-512772
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-527715
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២០ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 070-334204
♠ខ្ញុំបាទ បូរិណ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-410232
♠នាងខ្ញុំ លីងពីង ១៥ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 070-572107
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងលាភ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 011-397139
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៥ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រីរួសរាយ 015-706016
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 078-653051
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-633896
♠ខ្ញុំបាទ ឈរី ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 069-833487
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៩ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តចាស់ 010-351214
♠ខ្ញុំបាទ សុគន់ ២៤ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រី 096-549319
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3405330
♠នាងខ្ញុំ រក្សា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 086-525389
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ២៤ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 070-639969
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-4495528
♠នាងខ្ញុំ អាណុច ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 010-406375
♠ខ្ញុំបាទ ភក្ត្រា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-676165
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-853007
♠នាងខ្ញុំ អីម៉ា ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-434368
♠ខ្ញុំបាទ ប៉ូលីន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-5028981
♠ខ្ញុំបាទ សិទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 016-401402
♠នាងខ្ញុំ វ៉ារី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 017-562089
♠ខ្ញុំបាទ ទី ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-864002
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណស័ក្តិ ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2447635
♠ខ្ញុំបាទ ទីទី ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-790063
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាទី ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-6633693
♠ខ្ញុំបាទ ពិសី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ភេទទីបី រកមិត្តប្រុស 010-735200
♠នាងខ្ញុំ សុភ័គ ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-626757
♠ខ្ញុំបាទ លីហួ ៣៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 088-3333742
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-646436
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២៩ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 096-4431290
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 098-953501
♠នាងខ្ញុំ ធារី ១៧ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 086-865005
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-599959
♠នាងខ្ញុំ ចិន្តា ១៨ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 098-424728
♠ខ្ញុំបាទ តាវ៉ាន់ ២៧ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 096-2836024
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ថា ២៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 097-9699796
♠ខ្ញុំបាទ ផា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-244285
♠នាងខ្ញុំ វណ្ណៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-461513
♠ខ្ញុំបាទ អង្គរ ៣៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 069-734397
♠ខ្ញុំបាទ ទី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-7234554
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៣ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 010-933331
♠ខ្ញុំបាទ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6672090
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-554030
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 010-423153
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានីត ២១ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 098-756216
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាឡេ ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 097-3090463
♠ខ្ញុំបាទ សៃ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-913599
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ដា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-2260004
♠ខ្ញុំបាទ សុផាត ២៨ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 015-939378
♠នាងខ្ញុំ ជីងអ័រ ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-4929363
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ាន់នី ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចូលចិត្តការសិក្សា 016-762015
♠ខ្ញុំបាទ មុន ២៥ឆ្នាំ ក.ស្ព រកគូអនាគត 087-686966
♠ខ្ញុំបាទ ភូមិរ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 010-616546
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសធំ ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-422349
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2525944
♠នាងខ្ញុំ រចនា ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 015-304740
♠នាងខ្ញុំ សុខលាង ២៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តយល់ចិត្ត 010-995967
♠ខ្ញុំបាទ សង្ហា ៣៨ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយ 093-845011
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាដា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 010-790109
♠ខ្ញុំបាទ សុខរ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-612403
♠នាងខ្ញុំ លុច្ស ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-464990
♠ខ្ញុំបាទ បេះដូង ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-864002
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-535201
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-754098
♠នាងខ្ញុំ អានីន ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកសង្សារ 096-5912859
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 097-8768596
♠ខ្ញុំបាទ ដាវុធ ៣០ឆ្នាំ ក.ព រកប៉ាធម៌ 096-6810112
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-341768
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ី ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-546837
♠នាងខ្ញុំ ន្រីងា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តចាស់ 010-351214
♠នាងខ្ញុំ អានាង ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-379783
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 096-6844721
♠នាងខ្ញុំ ដាលីស ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគតអាយុ៣០-៣៥ឆ្នាំ 078-797440
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈវិសាល ២៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 098-822408
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីនៅត.ក 070-834482
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-772408
♠នាងខ្ញុំ អាឡែន ១៩ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តប្រុស 086-604851
♠នាងខ្ញុំ ដាណា ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តមិនរើសអើង 086-541674
♠នាងខ្ញុំ យ៉ានីត ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2716669
♠នាងខ្ញុំ វុត្ថា ៣៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 081-249332
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកសង្សារ 070-297481
♠ខ្ញុំបាទ ឡាយ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 015-694472
♠នាងខ្ញុំ ទីណូ ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2061789
♠នាងខ្ញុំ អារ័ត្ន ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-351068
♠នាងខ្ញុំ លីតា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5369486
♠ខ្ញុំបាទ ពិទូរ្យ ២០ឆ្នាំ រកសង្សារ 010-515373
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ១៩ឆ្នាំ ចង់បានមិត្ត 098-719700
♠នាងខ្ញុំ ណាណូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-960722
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ៣២ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-6319160
♠នាងខ្ញុំ ជីជី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6493114
♠ខ្ញុំបាទ ទី ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-864002
♠ខ្ញុំបាទ ចិន ១៨ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តប្រុស 086-984194
♠ខ្ញុំបាទ ខុម ១៩ឆ្នាំ ប.ល ចង់បានមិត្ត 097-7303286
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-278332
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាវី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4527997
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនពី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-424395
♠នាងខ្ញុំ សុភ័ណ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-386398
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២៥ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 070-873842
♠ខ្ញុំបាទ កូកូ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-441950
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 077-502010
♠នាងខ្ញុំ ដាឡែន ២២ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 096-3561412
♠នាងខ្ញុំ បុប្ផា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-646901
♠នាងខ្ញុំ សំ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-630349
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-525720
♠ខ្ញុំបាទ គីមកូ ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3517201
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-909307
♠ខ្ញុំបាទ គីម ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-372193
♠ខ្ញុំបាទ សុងលី ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-4898437
♠នាងខ្ញុំ ចន្នី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-828646
♠ខ្ញុំបាទ នីមីត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-431816
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូម៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-696302
♠នាងខ្ញុំ គីមស្រស់ ១៨ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តប្រុស 096-3402952
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-598579
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-5247117
♠ខ្ញុំបាទ សារភាព ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-8079966
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-2503606
♠ខ្ញុំបាទ កាន់ឌី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-711917
♠ខ្ញុំបាទ កាណេត ២៤ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-4454901
♠នាងខ្ញុំ អានីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-692250
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ូរី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-940149
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ស្រីនីត ធ្លាប់ប្រើលេខ 010…233 ស្គាល់គ្នានៅពេទ្យកាល់ម៉ែត 070-367638
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះនី 096-2528827
♠ខ្ញុំបាទ មេត្តា ២៥ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តប្រុស 015-953217
♠ខ្ញុំបាទ មករា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-891960
♠ខ្ញុំបាទ ផាន់ណា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-634186
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ៣១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-937399
♠ខ្ញុំបាទ ភក្តី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-547238

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២១៤ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ តុលា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ សូលីដា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-946074
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 010-253955
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២៥ឆ្នាំឡើង 098-851708
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-221245
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រា ៣០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-678663
♠ខ្ញុំបាទ និស្ស័យ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-367313
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6766676
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២១-២៦ឆ្នាំ 096-5028981
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ណារិទ្ធ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5585805
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 070-784258
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-900097
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានុត ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-967687
♠ខ្ញុំបាទ ឌីរិច ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6123443
♠នាងខ្ញុំ មនុស្សខូចចិត្ត ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-3410119
♠នាងខ្ញុំ នីនី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 098-398436
♠នាងខ្ញុំ រីយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 098-454664
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-344793
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5677085
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ាស័រ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2103626
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-4344916
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលីស ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្តពីរភេទ 092-374032
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 093-932377
♠ខ្ញុំបាទ ដា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រីស្មោះត្រង់ 070-862046
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ និងរកមិត្ត 096-6844721
♠នាងខ្ញុំ អាវីន ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានសង្សារ 086-500056
♠នាងខ្ញុំ អាដា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តពីរភេទ 098-817945
♠ខ្ញុំបាទ ថេង ២៩ឆ្នាំ ក.ក រកសង្សារ 016-783019
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 081-302662
♠ខ្ញុំបាទ នី ៣៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 097-2056283
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តអាយុ៣៥ឆ្នាំឡើង 098-556086
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 096-5976641
♠ខ្ញុំបាទ រស្មី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-848577
♠ខ្ញុំបាទ សា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 070-350955
♠នាងខ្ញុំ នីត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-5904112
♠ខ្ញុំបាទ ខេន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-307576
♠នាងខ្ញុំ ស៊ុងជី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-693635
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីខូចចិត្ត 010-501102
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉េន ២៥ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-227775
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ៣២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 012-517887
♠នាងខ្ញុំ អាតា ១៩ឆ្នាំ ចង់បានមិត្ត 070-829334
♠នាងខ្ញុំ លីឡាញ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-926404
♠នាងខ្ញុំ កញ្ញា ២៧ឆ្នាំ ក.ណ សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ កោតសរសើរ ធ្លាប់ប្រើលេខ 016…72 ជាលេខពីមុន 068-799278
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ៣០ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 096-5276877
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២៣ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-688277
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-974460
♠ខ្ញុំបាទ ធីបារ៉ា ២១ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 081-276473
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២១ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-595653
♠នាងខ្ញុំ ដាណូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2895706
♠នាងខ្ញុំ រីហ្សា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3350456
♠ខ្ញុំបាទ ផាន់ណា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 086-634186
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 098-724556
♠នាងខ្ញុំ ធីតា ១៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 093-609253
♠នាងខ្ញុំ ផាន់ណា ២៥ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រី 096-7108778
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២០-៣០ឆ្នាំ 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ វិរ៉ាត់ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 010-250108
♠ខ្ញុំបាទ អយ ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-327316
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-770907
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២១ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-327316
♠នាងខ្ញុំ អាពី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-418169
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-328398
♠ខ្ញុំបាទ ពន្លក ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-696626
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាណូ ១៩ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 016-575303
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6766676
♠នាងខ្ញុំ សុធា ១៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2642870
♠ខ្ញុំបាទ សិទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 016-401402
♠នាងខ្ញុំ ប៊ីយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-798188
♠នាងខ្ញុំ សំណាង ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-293115
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លី ២១ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 098-662180
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 087-276522
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 096-247483
♠ខ្ញុំបាទ ណេង ៣៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 088-3939579
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាដូ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-708837
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6365952
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីថា ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-4483987
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនផេង ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-3122119
♠ខ្ញុំបាទ អេមស៊េម ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 066-957300
♠ខ្ញុំបាទ សុផា ២១ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 096-3541853
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េង នាង ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6444345
♠នាងខ្ញុំ រតនា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2194894
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 096-5976641
♠នាងខ្ញុំ អាឌី ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-626956
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២០ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-383211
♠នាងខ្ញុំ ណេត ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-525563
♠ខ្ញុំ រស្មី ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-566084
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-295459
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-4104649
♠នាងខ្ញុំ នីនី ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-4041371
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-5512014
♠ខ្ញុំបាទ ឈាងហាន ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 070-930513
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ថង ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-508217
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ២៦ឆ្នាំ រកគូអនាគត 096-2909529
♠ខ្ញុំបាទ សារិយ៉េត ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តរួសរាយ មិនប្រកាន់វណ្ណៈ 088-7264375
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ី ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 070-664750
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ១៩ឆ្នាំ ស.រ ភេទទីបី រកមិត្តប្រុស 096-2174197
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-506066
♠នាងខ្ញុំ ជីវ័ន ២៥ឆ្នាំ ព្រ.ហ រកមិត្តស្រី 096-5431096
♠នាងខ្ញុំ លីណា ១៩ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តបីភេទ 069-290035
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5315206
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាថ ១៩ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 010-566486
♠នាងខ្ញុំ អាភ័គ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ និរតី នៅភ.ព 098-499341
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៤ឆ្នាំ ចង់បានមិត្ត 086-900097
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានុត ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-967687
♠ខ្ញុំបាទ ចេង ២១ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 096-3481351
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាទី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 086-929900
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-6747761
♠ខ្ញុំបាទ លីផេង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-533511
♠ខ្ញុំបាទ លីចាន់ធយន ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-508217
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២១ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-838205
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-434767
♠ខ្ញុំបាទ សេង ហេណា ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 086-505185
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-831006
♠ខ្ញុំបាទ ដេវីដ ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 086-883128
♠នាងខ្ញុំ ទីណូ ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2061789
♠ខ្ញុំបាទ បារាំង ១៧ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តប្រុស 015-768906
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាលីន ២២ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រី 069-966827
♠នាងខ្ញុំ កូនទន្សាយ ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 093-546387
♠ខ្ញុំបាទ សុមាន ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-6099886
♠ខ្ញុំបាទ សាល ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4052527
♠ខ្ញុំបាទ នី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាតសិចស៊ី 093-242393
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6685655
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-554030
♠ខ្ញុំបាទ វិធី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5677085
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២២ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 069-868558
♠នាងខ្ញុំ អាវីន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-292585
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2170078
♠ខ្ញុំបាទ ផា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-286991
♠ខ្ញុំបាទ សាដា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-613915
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-2279617
♠ខ្ញុំបាទ វីតា ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-683686
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តប្រុស។
E-mail: phengsopheak10@gmail.com


សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២១៣ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ តុលា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ ឌី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-515528
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រា ២០ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 015-266225
♠ខ្ញុំបាទ សាក់ ២៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រី 098-777158
♠នាងខ្ញុំ ណាសុដា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-227035
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៧ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 069-982240
♠ខ្ញុំបាទ រ៉េន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-948132
♠នាងខ្ញុំ ចន្ថា ១៥ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-825230
♠ខ្ញុំបាទ កុសល ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 093-967780
♠នាងខ្ញុំ ទីណូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2061789
♠ខ្ញុំបាទ គង្គា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-859313
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៩ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 016-622774
♠ខ្ញុំបាទ គីម ២៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-362475
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុម ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-313700
♠ខ្ញុំបាទ អូជី ២១ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 096-2840467
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធីវីរៈ ២៩ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 010-454552
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-576003
♠នាងខ្ញុំ ណាវី ១៦ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 098-794301
♠ខ្ញុំបាទ តូម៉ូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-869262
♠នាងខ្ញុំ សូនី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-332289
♠នាងខ្ញុំ លីដា ២១ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 010-864090
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ីប៊យ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតចិត្តស្មោះ 093-906961
♠ខ្ញុំបាទ រ៉េម ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-200731
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2385164
♠នាងខ្ញុំ ដាណា ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-934090
♠ខ្ញុំបាទ សុគា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-744398
♠នាងខ្ញុំ សុឃឹម ២៣ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តប្រុស 096-5196404
♠ខ្ញុំបាទ អូរី ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-327316
♠នាងខ្ញុំ វិសាល ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-480417
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-491263
♠ខ្ញុំបាទ ដារា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-742708
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-490656
♠ខ្ញុំបាទ ណាកីន ២៤ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 088-4130751
♠ខ្ញុំបាទ គីមសុង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-468366
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណណេត ១៦ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-4468646
♠ខ្ញុំបាទ វីត ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 098-922823
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 087-652901
♠ខ្ញុំបាទ ព្រីរ៉ានុត ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-977426
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-772791
♠នាងខ្ញុំ លីម ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-509208
♠នាងខ្ញុំ ពីពី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-320366
♠ខ្ញុំបាទ ដា ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2919379
♠ខ្ញុំបាទ កុសល ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-4700611
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 089-943496
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-257393
♠ខ្ញុំបាទ ឌីរិច ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-491859
♠ខ្ញុំបាទ ជាតិ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-999900
♠ខ្ញុំបាទ តូណូ ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសនៅ ស.រ 070-778299
♠នាងខ្ញុំ វិសាល ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 070-762028
♠ខ្ញុំបាទ ដាវិន ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-48771
♠នាងខ្ញុំ កញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3405274
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ូដ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-792285
♠នាងខ្ញុំ ហេពភី ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-637960
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៤ឆ្នាំ ភ.ប ចង់បានមិត្ត 097-2274185
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 087-720794
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីអូ ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-744398
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 067-466618
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-352478
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ៣២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 016-553942
♠នាងខ្ញុំ ម៉ីលី ១៥ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-2753204
♠ខ្ញុំបាទ សុគន្ធ ២៤ឆ្នាំ រ.រ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ កណ្ណិកា នៅ USA និងរកប្អូនធម៌ឈ្មោះ ស្រីលីន, ស្រីរ័ត្ន, សៀកឡេង 096-549391
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 086-474636
♠នាងខ្ញុំ អានី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 098-398436
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-802170
♠ខ្ញុំបាទ ចំរឿន ២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 090-3336422
♠ខ្ញុំបាទ ស្មី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-3355146
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-986639
♠នាងខ្ញុំ រក្សា ១៦ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តទាំងបីភេទ 088-3870650
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 087-652901
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តបីភេទនិងបងធម៌ 069-590813
♠នាងខ្ញុំ មុនីរ័ត្ន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-876726
♠នាងខ្ញុំ ហុង ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-937719
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-625677
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 070-837894
♠នាងខ្ញុំ ម៉ូនិច ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-60945
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 096-4445484
♠ខ្ញុំបាទ សិទ្ធីនា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-838967
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 087-677168
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-200781
♠ខ្ញុំបាទ ចិន្នា ២៧ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ ស្មោះត្រង់ 066-679089
♠ខ្ញុំបាទ សិទ្ធី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ២៧ឆ្នាំ-៣៣ឆ្នាំ 015-555822
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវុធ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6365952
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្តប្រុស 097-5828116
♠ខ្ញុំបាទ ជេនឌី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ គង់ កល្យាណ 016-886803
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ុន ស.រ ចង់បានមិត្តនៅ ប.ប និងប៉ាម៉ាក់ធម៌ 066-957300
♠ខ្ញុំបាទ សុផា ស្វ.រ ចង់បានមិត្តល្អៗ 096-541853
♠ខ្ញុំបាទ រិទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 096-5946015
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 097-4445484
♠ខ្ញុំបាទ ភារៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ពីមុនធ្លាប់ប្រើលេខ 077…74 សូមទូរស័ព្ទមកលេខថ្មី 069-862765
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-587020
♠នាងខ្ញុំ ធារី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តដែលចង់បានការងារធ្វើ 016-531588
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣៨ឆ្នាំ រកមិត្តទាំងពីរភេទ 015-244285
♠នាងខ្ញុំ មករា ១៩ឆ្នាំ ព្រ.វ ចង់បានមិត្ត 098-716410
♠នាងខ្ញុំ អាចិន ២៨ឆ្នាំ ស.រ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 086-959225
♠នាងខ្ញុំ រាជនី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ភេទទីបី រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-5211424
♠ខ្ញុំបាទ នរៈ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រីស្អាតនិងរួសរាយរាក់ទាក់ 010-545658
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 086-474636
♠នាងខ្ញុំ អាណា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 086-467186
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-5904112
♠ខ្ញុំបាទ សេមឌី សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ កា ដែលប្រើលេខ 010…75 រស់នៅកៀនស្វាយ 096-220860
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6547330
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាយ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-292585
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-511086
♠ខ្ញុំបាទ នីណូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-707083
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណែត ១៩ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 096-4033500
♠ខ្ញុំបាទ ហុង ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-847836
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៣ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តប្រុស 010-886080
♠ខ្ញុំបាទ វីត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តល្អៗនិងសួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ វ៉ាន់ សារី នៅភ.ព 070-487547
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 088-3548354
♠ខ្ញុំបាទ ហេងឡុង ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តល្អៗ 093-818771
♠នាងខ្ញុំ សូរិយា ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-790109
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 066-268887
♠នាងខ្ញុំ តុលា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-380678
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ា ៤៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 015-716230
♠នាងខ្ញុំ ផានិត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-5904112
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-2710308
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-587527
♠នាងខ្ញុំ កូកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3468236
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រ ១៨ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 098-781474
♠ខ្ញុំបាទ សុភី ៣៩ឆ្នាំ ព.ស រកគូអនាគតអាយុ២៥ឆ្នាំឡើង 096-3307317
♠នាងខ្ញុំ ពេជ្រ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-603854
♠នាងខ្ញុំ កា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-882255
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីវឿន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 066-636355
♠នាងខ្ញុំ ផានិត ១៦ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ ជាពិសេសភេទទីបី 096-4897500
♠ខ្ញុំបាទ ស័ក្តិ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-906292
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ីអឹមស៊ី ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តល្អៗ 070-728982
♠ខ្ញុំបាទ កានីន ២២ឆ្នាំ ចង់បានមិត្តចិត្តស្មោះ 093-560089
♠ខ្ញុំបាទ ដាវិត ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-636281
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុណ្ណា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយរាក់ទាក់ 086-848061
♠ខ្ញុំបាទ ធី ៣៨ឆ្នាំ រកមិត្តស្រីអាយុ៣៦-៥០ឆ្នាំ 096-6980903
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាដូ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-708837
♠ខ្ញុំបាទ អានី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២៩ឆ្នាំឡើង 098-851708
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២០ឆ្នាំឡើង 070-963073
♠នាងខ្ញុំ សុភា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 097-2596293
E-mail: sopheachhit88@gmail.com


សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២១២ ថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា - ០៤ តុលា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 098-640123
♠ខ្ញុំបាទ មុន្នីវ៉ាន់ ២៦ឆ្នាំ ត.ក រកគូអនាគត 069-626288
♠ខ្ញុំបាទ ដេត ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-701771
♠ខ្ញុំបាទ ថៃលីន ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តចូចិត្តសិល្បៈ 095-775677
♠នាងខ្ញុំ ធីតា ១៧ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 088-7744717
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២៥ឆ្នាំ ត.ក រកបងប្រុសធម៌ 069-760168
♠ខ្ញុំបាទ ដារិទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-864002
♠ខ្ញុំបាទ ភក្តី ៣២ឆ្នាំ ប.ប សួររកបងប្រុសឈ្មោះ ឆាលី នៅ USA 012-481406
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនធឿន ៣៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-6863564
♠ខ្ញុំបាទ មួយគា ១៨ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-256685
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-538251
♠ខ្ញុំបាទ យូប៊ីន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-930407
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ុន ២៣ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-924344
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-298756
♠ខ្ញុំបាទ ស៊េនឌី ២០ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តបីភេទ 097-3462034
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-6099886
♠ខ្ញុំបាទ គីណាល់ ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 097-2047485
♠ខ្ញុំបាទ មីនា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4748988
♠នាងខ្ញុំ អារ័ត្ន ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-410108
♠ខ្ញុំបាទ ឡូកូ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-344919
♠ខ្ញុំបាទ សេដ្ឋា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6464116
♠ខ្ញុំបាទ គីមហ៊ាង ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តជាកូនកំព្រា 080-505510
♠ខ្ញុំបាទ កុសល ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 097-2396869
♠ខ្ញុំបាទ ចន្ទ្រា ២១ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 069-781060
♠នាងខ្ញុំ រីតា ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-217107
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 093-498007
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២២ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-491415
♠នាងខ្ញុំ នីកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 085-882298
♠ខ្ញុំបាទ ពេញ ៤០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 096-4712824
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-8582935
♠នាងខ្ញុំ អាណា ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 097-9466786
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលីន ១៨ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 097-3719276
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៥ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 098-721046
♠នាងខ្ញុំ អាសី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5263447
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៦ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 093-339388
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2649687
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាដូរ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-726926
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-8100865
♠ខ្ញុំ និច ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-660132
♠ខ្ញុំបាទ ធា ២០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 086-865465
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 081-665484
♠នាងខ្ញុំ លីដា ១៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-4415400
♠ខ្ញុំបាទ ណូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 088-9052522
♠ខ្ញុំ រស្មី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 015-606045
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5405585
♠នាងខ្ញុំ កាកាណា ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-673579
♠ខ្ញុំបាទ ផៃ ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ រកមិត្តប្រុស 093-580095
♠ខ្ញុំបាទ ណាកាសា ១៩ឆ្នាំ ព្រ.ហ រកមិត្តប្រុស 096-5201582
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ីវីរ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-917571
♠ខ្ញុំបាទ ភារុណ ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-627374
♠នាងខ្ញុំ ស្រីយ៉ា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5080822
♠ខ្ញុំបាទ នីកូឡា ២៤ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-526001
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់តារា ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៥-២៩ឆ្នាំ 016-285676
♠នាងខ្ញុំ ឡុងនី ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3537315
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 086-792977
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 086-991464
♠ខ្ញុំបាទ កាកា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-739776
♠ខ្ញុំបាទ កូននាគតូច ១៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2619388
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-3799881
♠ខ្ញុំបាទ ដេវីដ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-636281
♠ខ្ញុំបាទ នីហ្វា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3792841
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 077-994019
♠ខ្ញុំបាទ តា ២៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 086-825394
♠នាងខ្ញុំ សិលា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-9182222
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុស ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 011-200731
♠នាងខ្ញុំ សុវណ្ណារ៉ា ២៣ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 087-271495
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ៅ រំដួល ១៩ឆ្នាំ ស្វ.រ រកគូអនាគត 092-3412014
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 092-797757
♠ខ្ញុំបាទ អេម ២៣ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រី 097-8110994
♠ខ្ញុំបាទ ប៉ាវ ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 078-909098
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 098-438758
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ចង់បានមិត្ត 093-373965
♠ខ្ញុំបាទ ធី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 087-705992
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 015-850333
♠ខ្ញុំបាទ ពេញ ៤០ឆ្នាំ ស.នុ រកគូអនាគត 087-950383
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-692045
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-499992
♠ខ្ញុំបាទ ហុង ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3331030
♠ខ្ញុំបាទ សារឿន ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រីអាយុ២៨-៣៥ឆ្នាំ 010-271067
♠នាងខ្ញុំ ក្មេងពាល ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-6567914
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 088-9059003
♠នាងខ្ញុំ ម៉ី ២៣ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 097-5948989
♠ខ្ញុំបាទ មិនា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4748988
♠ខ្ញុំបាទ នី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-273667
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីថា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-621621
♠ខ្ញុំបាទ កូនខ្លា ២៧ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 069-484454
♠នាងខ្ញុំ ជីវិន ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 015-433437
♠នាងខ្ញុំ អានីន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5912859
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-5227022
♠ខ្ញុំបាទ សុងហី ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្មោះត្រង់ 010-668764
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-423159
♠នាងខ្ញុំ អាពៅ ២០ឆ្នាំ ក.ព រកគូអនាគតអាយុ៣៥ឆ្នាំឡើង 060-508694
♠នាងខ្ញុំយ៉ាយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ម.រ ចង់បានមិត្ត 098-517495
♠នាងខ្ញុំ លីដា ២៤ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-7264305
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ាក់ ២១ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តនៅក.ឆ ដែលស្គាល់លេខ 077…274 ជាលេខពីមុន 077-244229
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាសាគី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-565372
♠ខ្ញុំបាទ ចន្ទ្រា ១៧ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រី 069-781060
♠នាងខ្ញុំ នីណា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-615433
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាយ៉ា ២៣ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-672825
♠ខ្ញុំបាទ កាឡាក់ស៊ី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកូអនាគត 096-5247117
♠ខ្ញុំបាទ សេងហេង ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-612136
♠នាងខ្ញុំ វ៉ាន់លីដា ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3630189
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-419093
♠ខ្ញុំបាទ ភី ២១ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 096-3352656
♠នាងខ្ញុំ អាណា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-560882
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-979030
♠ខ្ញុំបាទ ស្មី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-3355146
♠ខ្ញុំបាទ មន្នីវ៉ាន់ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2000290
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 081-574895
♠នាងខ្ញុំ ស្រីស្រស់ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4281288
♠នាងខ្ញុំ សុខលី ៣៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-986090
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3197971
♠ខ្ញុំបាទ សិរីមន្ត ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-985140
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-554030
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូរី ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 096-4836427
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូរ៉ា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3758661
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាដូ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-726926
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-9182222
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ៅ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តនៅ USA 096-535383
♠នាងខ្ញុំ តារី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 087-697871
♠នាងខ្ញុំ កញ្ចនា ១៥ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 069-582869
♠ខ្ញុំបាទ ទិត្យ ១៩ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 096-6660132
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3555854
♠ខ្ញុំបាទ ដារិទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-864002
♠ខ្ញុំបាទ ចូចូ ១៦ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-862826
♠ខ្ញុំបាទ ជួឡាយ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-659632
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ១៩ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 098-277425
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាណា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 086-691194
♠ខ្ញុំបាទ មឿន ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2385164
♠នាងខ្ញុំ រ៉ានី ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 069-282265
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ១៧ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-2934836
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ តូច ១៩ឆ្នាំ ចង់បានមិត្ត 096-2644866
♠ខ្ញុំបាទ ដាវិន ២១ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 016-742928
♠នាងខ្ញុំ ម៉ីលី ១៥ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-2753204
♠នាងខ្ញុំ ឌី ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 078-267890
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារិទ្ធ ២៤ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 016-703343
♠ខ្ញុំបាទ សាំសុង ២៣ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 088-6817677
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 016-601875
♠ខ្ញុំបាទ លីហ៊ាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-250686
♠ខ្ញុំបាទ ឆេង ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី   E-mail: chhengchhorng@yahoo.com


សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២១១ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ កញ្ញា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ ចិន្នា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-5651912
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ២៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3623895
♠ខ្ញុំបាទ វុន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-700569
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ឌី ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 097-9976799
♠ខ្ញុំបាទ ភក្ត្រា ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 070-678663
♠នាងខ្ញុំ ធារី ២៣ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 070-527045
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ៣៤ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តល្អ 088-4445058
♠ខ្ញុំបាទ ស្នាភីភី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 086-841010
♠ខ្ញុំបាទ លីម៉េង ២៤ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-967658
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 093-234409
♠ខ្ញុំបាទ សារិទ្ធ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្មោះត្រង់ 086-377098
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៤៧ឆ្នាំ ប.ប សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ យ៉ានី នៅប.ជ 098-642052
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 088-6638569
♠ខ្ញុំបាទ មន្ត ២៦ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តជួយរកការងារឱ្យធ្វើ 015-404149
♠នាងខ្ញុំ ដានី ១៩ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទ ដូចគ្នា 098-825652
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-242143
♠នាងខ្ញុំ អានីន ២២ឆ្នាំ ក.ស្ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌នៅក្រៅប្រទេស 097-6940341
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណៃ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 093-5353383
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 010-400890
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលុច្ស ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-556906
♠នាងខ្ញុំ ជីជី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-2812669
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 069-736123
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 098-561960
♠នាងខ្ញុំ វត្តី ២២ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តប្រុសមានវ័យចំណាស់ 086-610807
♠នាងខ្ញុំ ណាការីហ្គើល ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-849050
♠ខ្ញុំបាទ សៃ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-510446
♠ខ្ញុំបាទ ភ័ណ ១៨ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 070-237081
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ៤១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 077-706545
♠ខ្ញុំបាទ ណា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-523201
♠នាងខ្ញុំ ណាដា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 070-791669
♠ខ្ញុំបាទ ប៉ូរា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-600232
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ២៧ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគត 088-4784597
♠ខ្ញុំបាទ ហេតូ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 088-4714303
♠ខ្ញុំបាទ ឆៃ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-753808
♠ខ្ញុំបាទ ភក្តី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 016-230821
♠នាងខ្ញុំ កណ្តុរឯកា ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ រកសង្សារចិត្តស្មោះ 088-4807344
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ២៩ឆ្នាំ ក.ច រកសប្បុរសជនជួយជនពិការ 078-641751
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនិច ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 015-227569
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-3664873
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៩ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 015-227569
♠នាងខ្ញុំ សៀងហ៊ុន ៣៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 086-362648
♠នាងខ្ញុំ កល្យាណ ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 077-301905
♠ខ្ញុំបាទ កុសល ២៣ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តស្រី 093-367654
♠នាងខ្ញុំ ណារី ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-917293
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចូលចិត្តការសប្បាយ 069-891316
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 093-301055
♠នាងខ្ញុំ ដាលី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 086-873803
♠ខ្ញុំបាទ ណារ័ត្ន ៣០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 070-678663
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្អាត 096-3544788
♠ខ្ញុំបាទ វាយោ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-504585
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៦ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តផ្ញើសារអាយុ១៥-១៨ឆ្នាំ 086-206031
♠នាងខ្ញុំ វត្តី ១៧ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រីស្អាតៗដែលមានចរិតរួសរាយនៅ ប.ជ 096-5219146
♠ខ្ញុំបាទ មករា ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-4172645
♠ខ្ញុំបាទ ដាម៉ូ ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌និងមិត្តក្រៅប្រទេស 070-943901
♠ខ្ញុំបាទ វិឆៃ ២៦ឆ្នាំ ប.ប ភេទទីបីរកមិត្តបីភេទ 096-4529529
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 087-276522
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ២១ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-2740758
♠នាងខ្ញុំ ភារី ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចង់បានការងារធ្វើ 016-531588
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់វាសនា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-574420
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ១៩ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 098-825652
♠ខ្ញុំបាទ វេហា ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌និងមិត្តប្រុស 097-2552248
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឌី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-998913
♠ខ្ញុំបាទ សុធារ៉ា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-653879
♠នាងខ្ញុំ ចិន្នា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ប៉ាវ វីរៈ 096-5651912
♠ខ្ញុំបាទ មន្នីវិសាល ២១ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តល្អ 096-5551585
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តដែលចង់បានការងារធ្វើ 098-588377
♠ខ្ញុំបាទ សុគឿន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-206419
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តដែលស្គាល់លេខ 011…272 ជាលេខពីមុន 096-3738371
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-470409
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 081-596729
♠នាងខ្ញុំ អាខ្វេន ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-8204393
♠ខ្ញុំបាទ ឡុងឌី ១៦ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-4757556
♠នាងខ្ញុំ អាដា ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3450502
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាយឹម ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-353254
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-4104649
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 093-421298
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណារាជ្យ ២២ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 067-259219
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-419093
♠ខ្ញុំបាទ គន្ធា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 086-722481
♠នាងខ្ញុំ រតនា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-350760
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 070-630781
♠ខ្ញុំបាទ ឌីរិច ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-491859
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-747567
♠ខ្ញុំបាទ វីរ៉ា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-857534
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-285472
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 069-789070
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-6337788
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-4241092
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3912305
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-508262
♠ខ្ញុំបាទ លីមហេង ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-6728676
♠ខ្ញុំបាទ ជា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-278917
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-373965
♠នាងខ្ញុំ ស្រីឡេង ២១ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-3386430
♠នាងខ្ញុំ ឃី ១៥ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 069-582869
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ដា ១៩ឆាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 086-321057
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-965404
♠នាងខ្ញុំ វីនីស ១៧ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 086-865635
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-688743
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 096-2445412
♠នាងខ្ញុំ ខ្ពើមមនុស្សសាវា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 096-5084211
♠ខ្ញុំបាទ តៃស្រុង ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-388830
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 069-488575
♠នាងខ្ញុំ អាកា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4910489
♠នាងខ្ញុំ ជីវ័ន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-4773177
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្ត្រា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 086-630670
♠ខ្ញុំបាទ សាយហុង ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 010-648388
♠នាងខ្ញុំ អានី ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-871817
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 070-639304
♠ខ្ញុំបាទ ផាវុន ២៥ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 098-448173
♠នាងខ្ញុំ អាដា ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 097-9136155
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតមានចិត្តស្លូតបូត 098-764687
♠នាងខ្ញុំ សន្យា ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 012-728136
♠ខ្ញុំបាទ ភក្តី ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-5570798
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាដា ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2255984
♠ខ្ញុំបាទ វិទូរ្យ ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តយល់ចិត្ត 098-887178
♠ខ្ញុំបាទ ភាតថា ២៧ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 010-570353
♠ខ្ញុំបាទ វិទូរ្យ ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តយល់ចិត្ត 090-909087
♠ខ្ញុំបាទ សុធាណា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 016-798743
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-538385
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ៣៥ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តមានវិបត្តិ 096-5377368
♠នាងខ្ញុំ សាណា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 068-253221

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២១០ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ កញ្ញា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ ភារៈ ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 097-7979261
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 098-561960
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៩ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 093-721982
♠នាងខ្ញុំ បូបូ ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-714806
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-555750
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2954984
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្ត្រា ១៥ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 089-829152
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីម៉ុន ៣២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-987935
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-5193252
♠ខ្ញុំបាទ ធារិទ្ធ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 087-722120
♠ខ្ញុំបាទ គោល ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-670607
♠ខ្ញុំបាទ កូឡា ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 015-931395
♠នាងខ្ញុំ ស្រីភា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-599293
♠ខ្ញុំបាទ ករុណា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 096-3556761
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ១៦ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 070-463802
♠ខ្ញុំបាទ ខេមរៈ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 088-8377778
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ៣៩ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគត 086-629963
♠នាងខ្ញុំ លីនណា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 096-3813844
♠នាងខ្ញុំ អាណែត ២៣ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 087-349235
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានិត ២១ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តបីភេទ 070-754320
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 087-319951
♠នាងខ្ញុំ វតី ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-521946
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-8582935
♠នាងខ្ញុំ ជេននី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 077-769536
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-841224
♠ខ្ញុំបាទ ឌិរិច ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-491859
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-238542
♠ខ្ញុំបាទ ធា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-999424
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3461344
♠ខ្ញុំបាទ លីហ៊ាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-250686
♠ខ្ញុំបាទ អេងលី ២១ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-772624
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានិត ២៣ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 086-867344
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-515435
♠នាងខ្ញុំ ម៉ារី ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-834002
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-6661766
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-636463
♠នាងខ្ញុំ សុលីកា ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-4099798
♠ខ្ញុំបាទ នីណូ ១៧ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 086-655202
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាទី ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 070-929313
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-669232
♠ខ្ញុំបាទ លុច្យ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-473648
♠ខ្ញុំបាទ សិទ្ធិ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-345428
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសពៅ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4657487
♠នាងខ្ញុំ សុខគីម ៣៣ឆ្នាំ ប.ជ រកគូអនាគតអាយុ៣៥-៤៥ឆ្នាំ 017-732637
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ី ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 081-835545
♠នាងខ្ញុំ វតី ២២ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 088-3472500
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6655335
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 015-558284
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធិ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-266423
♠នាងខ្ញុំ រាជនី ២៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-342806
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៤ឆ្នាំ ក.ណ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 092-306161
♠ខ្ញុំបាទ មិនា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកម៉ាក់ធម៌ 096-4748978
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រា ១៥ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 088-4032645
♠នាងខ្ញុំ ម៉ីលី ២៤ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-5147433
♠នាងខ្ញុំ ជីងហ៊ាង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព សួររកបងប្រុសឈ្មោះ ជន ពិសិដ្ឋ នៅភ.ព 070-871568
♠ខ្ញុំបាទ ផាន់ណា ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-634186
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-555605
♠ខ្ញុំបាទ លីម៉េង ២៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-226062
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តនិយាយកំប្លែង 098-952048
♠នាងខ្ញុំ ណូ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅ USA 088-7772446
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ចិត្តល្អ 069-653600
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-755805
♠នាងខ្ញុំ ស្រីផាត ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តចិត្តស្មោះ 098-812173
♠ខ្ញុំបាទ បូរិទ្ធ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-232490
♠ខ្ញុំបាទ សេដ្ឋា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 069-768739
♠នាងខ្ញុំ រីមិច ១៧ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-306839
♠ខ្ញុំបាទ កូកូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-644729
♠ខ្ញុំបាទ ជា មុន្នី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 098-921714
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-4104649
♠ខ្ញុំបាទ ផានិច ១៩ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-858977
♠នាងខ្ញុំ អានី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅ USA 070-936519
♠នាងខ្ញុំ រៀម ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-563179
♠ខ្ញុំបាទ លី ៤៣ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តស្រីពូកែធ្វើម្ហូប 089-751600
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 016-510029
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាណា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តផ្ញើសារ 070-832522
♠នាងខ្ញុំ រចនា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 097-2801465
♠ខ្ញុំបាទ ភីនុ ២៣ឆ្នាំ ប.ល រកគូអនាគត 016-259291
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 010-253955
♠នាងខ្ញុំ ស្រីដា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-525774
♠ខ្ញុំបាទ លីណាន ១៩ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 081-204686
♠ខ្ញុំបាទ ក្តឹប ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 016-392472
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-592059
♠នាងខ្ញុំ ធារ៉ា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ហាក់ នៅភ.ព និងចង់បានមិត្តថ្មីៗផងដែរ 098-410013
♠ខ្ញុំបាទ អេច ១៩ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 015-274276
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-975736
♠ខ្ញុំបាទ លីម៉េង ១៩ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 088-96043141
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសខួច ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 069-676450
♠នាងខ្ញុំ ម៉ី ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-498887
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារអាយុ២០ឆ្នាំឡើង 010-894998
♠នាងខ្ញុំ សុឃី ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-693922
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណបញ្ញា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 087-264879
♠នាងខ្ញុំ ហាន់នី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-917493
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-4492916
♠ខ្ញុំបាទ ជា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-742929
♠ខ្ញុំបាទ ណូវាខេស៊ី ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 086-262642
♠នាងខ្ញុំ សុជាតិ ២២ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តប្រុសឈ្មោះ សាកល នៅភ.ព 010-982898
♠ខ្ញុំបាទ ភ័ណ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-530623
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-5219018
♠ខ្ញុំបាទ ហ្គោលស្តារ ៣៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស៣៥-៤០ឆ្នាំ 015-684446
♠នាងខ្ញុំ ណាសា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-689667
♠នាងខ្ញុំ ហុងនី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-930263
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-878115
♠ខ្ញុំបាទ តា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5251566
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-649016
♠នាងខ្ញុំ បូបូ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 081-334060
♠ខ្ញុំបាទ ណាលីន ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-7674168
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តផ្ញើសារនិងលេងហ្វេសប៊ុក 010-405034
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 086-380567
♠នាងខ្ញុំ បេលី ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-882798
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញារ័ត្ន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3170037
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៤ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តប្រុសជួយរកការងារឱ្យធ្វើ 015-706016
♠នាងខ្ញុំ ម្លិះ ២៣ឆ្នាំ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ និងអ្នកឧបត្ថម្ភ 070-968306
♠ខ្ញុំបាទ មីនី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-293710
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-4838747
♠នាងខ្ញុំ អាសឿ ២៤ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តរួសរាយ 093-840667
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ២៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 017-665110
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-368462
♠ខ្ញុំបាទ ផានិច ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-858977
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាក់ថុង ២០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 010-741687
♠ខ្ញុំបាទ ហួរ ១៨ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 010-623566
♠ខ្ញុំបាទ នីណូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-707083
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-538251
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ីប៊យ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតសិចស៊ី 093-906961
♠ខ្ញុំបាទ ហាក់ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសនៅស.រ 070-778299
♠នាងខ្ញុំ ធីរុណ ១៦ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2676653
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២១ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 098-688277
♠នាងខ្ញុំ សុភាព ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-353280
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-495928
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណុច ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-4813998
♠ខ្ញុំបាទ តូម៉ូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-869262
♠ខ្ញុំបាទ គីរី ២៥ឆ្នា ម.រ រកមិត្តមានវិបត្តិ 098-721046
♠ខ្ញុំបាទ រៀម ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-200731
♠ខ្ញុំបាទ ការីម ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-405061
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាប៊ី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២១-២៦ឆ្នាំ 016-262236
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 087-520068
♠ខ្ញុំបាទ ពិជ័យ ២៨ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 096-3417755
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-576003
♠នាងខ្ញុំ អាសាល ២០ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-825652
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-305373
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 098-989089
♠ខ្ញុំបាទ គីមជីយ៉ុង ១៨ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តបីភេទអាយុ១៥-១៩ឆ្នាំ 096-5344414
♠ខ្ញុំបាទ សោម៉ា ប.ជ រកមិត្តស្រី 070-915707
♠ខ្ញុំបាទ សន ភីនី (ថៃ) រកមិត្តស្រី (+66)874899799
Facebook: phiny sorn

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៩ ថ្ងៃទី ២៥ សីហា - ០៤ កញ្ញា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 010-371914
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 069-453593
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២១ឆ្នាំ ក្រ.ច រកសង្សារ 010-625250
♠នាងខ្ញុំ ហេងណា ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3429132
♠នាងខ្ញុំ ដារ៉ាណេ ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 088-4049189
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-670350
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 081-750070
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-924703
♠ខ្ញុំបាទ សុធី ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅហុងកុង USA 095-890095
♠ខ្ញុំបាទ សុខចាន់ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 092-802003
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាត់ថាណា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 089-436189
♠នាងខ្ញុំ លីតា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-995461
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាយ៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-388916
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្អូនធម៌ 093-751997
♠ខ្ញុំបាទ សេរីរតនា ១៩ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រី 070-852484
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារអាយុ២០ឆ្នាំ ឡើង 010-248466
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនឆោម ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 088-6726772
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៦ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រីបីភេទ 070-370754
♠ខ្ញុំបាទ ដេវិដ ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 010-239114
♠ខ្ញុំបាទ ឡូណា ៣០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2640119
♠ខ្ញុំបាទ ជិនសុរិយា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-882527
♠នាងខ្ញុំ អានូច ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-368394
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 016-262236
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណែត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-962667
♠ខ្ញុំបាទ សំនៀង ២០ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 069-434748
♠នាងខ្ញុំ លីដា ១៩ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តបីភេទ 093-819223
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-571770
♠នាងខ្ញុំ វិន ២២ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 010-748171
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-416394
♠នាងខ្ញុំ ម៉ីម៉ី ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 098-901939
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនៅតាមខេត្ត 096-6337788
♠ខ្ញុំបាទ ហុង ៣៤ឆ្នាំ ស.រ រកគូអនាគត 017-436368
♠ខ្ញុំបាទ លីហួត ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រីស្អាត 096-2676867
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២២ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 088-6775572
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-580115
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព សួររកបងប្រុសឈ្មោះ ម៉េង នៅភ.ព និងចង់បានមិត្តមានវិបត្តិ 010-478684
♠នាងខ្ញុំ ឌី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 097-9117494
♠នាងខ្ញុំ ដាលីស ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា 010-598784
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ៣២ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ វ៉ែន ឡានី នៅក.ច និងចង់បានមិត្តស្មោះត្រង់ 015-327308
♠ខ្ញុំបាទ មករា ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-4172645
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 015-414312
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តបីភេទ 086-974199
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-338979
♠នាងខ្ញុំ អាមួយ ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-360638
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-654080
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកសង្សារស្អាត 015-343770
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ធីណា នៅភ.ព 086-686666
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ២៧ឆ្នាំ ស្វ.រ រកគូអនាគត 078-835304
♠នាងខ្ញុំ រតនា ២០ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តបីភេទ 086-588625
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3685043
♠នាងខ្ញុំ អាអ៊ី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-334758
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-4535550
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្អាត 069-410104
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តប្រុស 098-973738
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ១៦ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 069-878025
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-771898
♠ខ្ញុំបាទ ត្រា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-446688
♠នាងខ្ញុំ គីមសុលាង ១៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តលេងហ្វេសប៊ុក 097-6877194
♠នាងខ្ញុំ សារ៉ា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 069-807086
♠នាងខ្ញុំ សុខលី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចង់បានការងារធ្វើ 093-316124
♠នាងខ្ញុំ រីតា ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 093-383640
♠ខ្ញុំបាទ សាការ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 096-4494357
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាឌី ៣៨ឆ្នាំ ក.ស្ព រកគូអនាគតជាពោះម៉ាយ អាយុ៤០-៥០ឆ្នាំ 098-883629
♠ខ្ញុំបាទ ឆេង ២៧ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 092-715136
♠ខ្ញុំបាទ ឡូយ ២៦ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្មោះត្រង់ 010-711252
♠នាងខ្ញុំ ចំរើន ១៨ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 069-455092
♠ខ្ញុំបាទ សុភី ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានឪពុកម្តាយនិងបងធម៌
E-mail : phattsophy@gmail.com
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ១៨ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្តរៀនថ្នាក់ទី ១២
E-mail : rathalazy68@gmail.com
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តទាំងបីភេទ
E-mail : moeurnsony@yahoo.com
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-669232
♠ខ្ញុំបាទ ដេវិដ ១៧ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តស្រី 096-5598060
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-832192
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-889401
♠នាងខ្ញុំ រីតា ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 093-383640
♠នាងខ្ញុំ រីម៉ា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4435930
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-5082465
♠ខ្ញុំបាទ កូហេមី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-3525586
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២៤ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-6668009
♠ខ្ញុំបាទ តូណា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីរួសរាយ 070-883878
♠ខ្ញុំបាទ ជា ២០ឆ្នាំ ឧ.ជ រកគូអនាគត 088-8292709
♠នាងខ្ញុំ ចាន់ពេជ្រ ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3040208
♠នាងខ្ញុំ សុខឃីម ១៨ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តបីភេទ 096-3522816
♠នាងខ្ញុំ ហុងនី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-552207
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាកាលុសាកា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-576404
♠ខ្ញុំបាទ ព្រេជ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព កមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 086-755805
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុស ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-755300
♠ខ្ញុំបាទ សុខគង់ ២០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-2512124
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-669232
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៥ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 098-877568
♠នាងខ្ញុំ លីហ៊ាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-250686
♠ខ្ញុំបាទ ឈាងគ្រី ១៩ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 086-696687
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៦ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 086-206031
♠ខ្ញុំបាទ លី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 078-568222
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ២២ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 077-861606
♠ខ្ញុំបាទ ដាវិន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-741240
♠នាងខ្ញុំ អាហ៊ាង ២០ឆ្នាំ ក.ព សួររកបងប្រុសឈ្មោះ ជន ពិសិដ្ឋ នៅភ.ព 070-871568
♠នាងខ្ញុំ អាដា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 077-377808
♠នាងខ្ញុំ អានអាន ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-4186139
♠នាងខ្ញុំ សុធី ២១ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 093-485213
♠ខ្ញុំបាទ កូឡា ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 015-931395
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 095-577554
♠ខ្ញុំបាទ ស្គី ២១ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 093-273639
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2954984
♠ខ្ញុំបាទ ផល ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-655253
♠ខ្ញុំបាទ ហ៊ឹម វីកី ១៩ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តរៀនពូកែ 087-348081
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២១ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 093-699030
♠ខ្ញុំបាទ ឌីរិច ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-491859
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនលីហ៊ាង ១៩ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 096-2500318
♠នាងខ្ញុំ ជីជី ២១ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 088-8200866
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-603231
♠ខ្ញុំបាទ កុលបុត្រ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 010-6625422
♠នាងខ្ញុំ ចន្នា ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-222756
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 010-789511
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាណា ២៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 077-711664
♠នាងខ្ញុំ អាភាព ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-336962
♠នាងខ្ញុំ និស្ស័យ ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 015-702530
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីនាង ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 088-6427992
♠ខ្ញុំបាទ ហ្សា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-898600
♠ខ្ញុំបាទ ភីភី ៣១ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 088-9290399
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណរី ២១ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តស្រី 015-895848
♠នាងខ្ញុំ អាណី ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 015-857756
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យករុណា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 096-3556761
♠នាងខ្ញុំ វុទ្ធី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-261797
♠ខ្ញុំបាទ ខេមរ៉ា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-2070404
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 078-718977
♠ខ្ញុំបាទ ហួ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2919948
♠នាងខ្ញុំ អាណុត ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-5221865
♠ខ្ញុំបាទ ភីអូ ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 096-2279989
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-744398
♠នាងខ្ញុំ លីដា ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 098-725450
♠ខ្ញុំបាទ សេងហាក់ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសនៅស.រ 070-778299
♠នាងខ្ញុំ អាកា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 015-798003
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 010-668764

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៨ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ សីហា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ ដែន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-611199
♠ខ្ញុំបាទ នារ៉ា ២៦ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 060-577158
♠ខ្ញុំបាទ ឌីរិច ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-491859
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណុច ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-208067
♠នាងខ្ញុំ ចាន់សា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-4461003
♠នាងខ្ញុំ សោវតី ១៧ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 088-3898197
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-656885
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនុត ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្មោះត្រង់ 098-812173
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ២៤ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តស្រី 016-653313
♠នាងខ្ញុំ ចេនឡា ១៦ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 096-4461005
♠ខ្ញុំបាទ ឡុងភារុណ ២៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-408567
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនីត ២០ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 016-632150
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២៧ឆ្នាំ ក្រ.ច រកគូអនាគត 081-462780
♠ខ្ញុំបាទ អំណត់ ២៦ឆ្នាំ ក្រ.ច រកគូអនាគតអាយុ២៦ឆ្នាំឡើង 093-366796
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 086-222633
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ព្រហ្ម ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 069-383313
♠ខ្ញុំបាទ វិចិត្រ ២១ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 096-6006168
♠ខ្ញុំបាទ សុធី ២៤ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 070-846773
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-788296
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ដា ១៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 070-397623
♠នាងខ្ញុំ សាសា ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 069-452545
♠ខ្ញុំបាទ បូណា ៣០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 088-8564559
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២៣ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 088-8808844
♠នាងខ្ញុំ អែនឌី ២៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តចិត្តស្មោះ 070-545257
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2089669
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-599124
♠ខ្ញុំបាទ លីលី ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 069-732829
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 010-822490
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ឆាយ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-696622
♠ខ្ញុំបាទ រីឆា ២០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-475191
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 010-645060
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្អូនធម៌ 010-725060
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-456645
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3825718
♠នាងខ្ញុំ គីមស៊ូ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-432184
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ៤០-៥០ឆ្នាំ 093-288690
♠ខ្ញុំបាទ ឡា ២៥ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 085-355445
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២១ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-716161
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2012568
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារអាយុ២០ឆ្នាំឡើង 096-4233313
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 081-750070
♠នាងខ្ញុំ និច ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-748578
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ១៦ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 086-866497
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូនី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-647735
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៣ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តអាយុ២៣ឆ្នាំឡើង 098-280966
♠ខ្ញុំបាទ រាត្រី ៣០ឆ្នាំ ត.ក សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ស្រីម៉ៅ នៅក.ធ 016-538451
♠នាងខ្ញុំ វណ្ណា ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តរួសរាយ 010-659045
♠នាងខ្ញុំ សាលី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-273598
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញាសិទ្ធ ២៧ឆ្នាំ ស.នុ រកសង្សារ 070-937232
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ២៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 070-900423
♠ខ្ញុំបាទ រី ២២ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 086-651514
♠នាងខ្ញុំ វតី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-7000277
♠នាងខ្ញុំ ដានី ២០ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តរួសរាយ 070-415808
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៤ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-721046
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លា ២៨ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តស្រី 010-632079
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៥ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 086-832192
♠នាងខ្ញុំ សោភា ២៦ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តអាយុ២៧ឆ្នាំឡើង 086-592054
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តសង្សារ 086-594241
♠ខ្ញុំបាទ ភាព ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-8087733
♠ខ្ញុំបាទ ថា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-8582935
♠ខ្ញុំបាទ រីម ២៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 017-555040
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-721046
♠ខ្ញុំបាទ ឌីមាន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-727949
♠ខ្ញុំបាទ ដារ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសអាយុ២៥-៣៥ឆ្នាំ 070-418943
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តប្រុសនៅ ក.ស្ព 070-828308
♠ខ្ញុំបាទ សាន ៤០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-431702
♠នាងខ្ញុំ ពៅ ១៦ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 016-905014
♠នាងខ្ញុំ ហួយជីង ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តអាយុ១៨-២៣ឆ្នាំ 069-463517
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូរី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-260461
♠ខ្ញុំបាទ ខេង ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 078-735234
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយហុង ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 015-708938
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ជីវ៉ា ៣៤ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 070-815854
♠ខ្ញុំបាទ សុខេង ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-809875
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៧ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តយល់ចិត្ត 070-383627
♠នាងខ្ញុំ សម្ផស្ស ៣០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-978261
♠ខ្ញុំបាទ លាង ២៣ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-7411416
♠ខ្ញុំបាទ គីមហេង ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-296594
♠ខ្ញុំបាទ ចំរើន ២៩ឆ្នាំ ថៃ ចង់បានមិត្ត (+66)912759456
♠ខ្ញុំបាទ ធី ១៩ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 069-845167
♠ខ្ញុំបាទ បូ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-515488
♠ខ្ញុំបាទ ពិសី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-805632
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3664938
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ៣១ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 093-687591
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ១៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 070-306964
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ២១ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 098-688277
♠ខ្ញុំបាទ វី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2869708
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-966788
♠ខ្ញុំបាទ ទី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-233209
♠នាងខ្ញុំ វិជ្ជរ៉ា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3774217
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 017-330802
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-878438
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារអាយុ២១ឆ្នាំឡើង 010-248466
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-3860873
♠នាងខ្ញុំ ទីទីឃ្យូតហ្គើល ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-420224
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២១ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 093-763550
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-232980
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-721982
♠ខ្ញុំបាទ ឆេងទី ២៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3983325
♠នាងខ្ញុំ សុផាលីន ៣៥ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តយល់ចិត្ត 087-340336
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាកូ ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-386983
♠ខ្ញុំបាទ ហ៊ាង ២៣ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តភក្តិស្រីឈ្មោះ និច 010-861817
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៩ឆ្នាំ ភ.ព សួររកបងប្រុសធម៌ឈ្មោះ បញ្ញា ធ្លាប់ប្រើលេខ 097…269 ជាលេខពីមុន 069-980068
♠ខ្ញុំបាទ ចំណង ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចូលចិត្តការសប្បាយ 096-3107409
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-898363
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធី ២៥ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តស្រី 010-292587
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងគង់ ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 096-4101629
♠ខ្ញុំបាទ ឆវ័ន ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 093-487395
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-255894
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-4316347
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 097-6778945
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-303846
♠នាងខ្ញុំ ណារ័ត្ន ៣២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-401537
♠នាងខ្ញុំ សុនីតា ១៦ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-6359245
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតចរិតថ្លៃថ្នូរ 096-7771871
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធិ ២០ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 098-962677
♠ខ្ញុំបាទ វិច្ឆិកា ២៣ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តបីភេទ 010-748718
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ណេត ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-891769
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-2531914
♠នាងខ្ញុំ សុខា ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-324682
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ២២ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 086-980972
♠នាងខ្ញុំ យ៉េយ៉េ ១៦ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 093-383640
♠ខ្ញុំបាទ ទីកូ ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-624493
♠នាងខ្ញុំ ណាឡែន ៣០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-928221
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-678648
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-454140
♠បាទ ម៉ូរ៉ា ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 078-285593
♠ខ្ញុំបាទ វីសាល ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-480417
♠ខ្ញុំបាទ សំម៉ូ ២០ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 070-596751
♠ខ្ញុំបាទ ឆាំងអឺ ២៤ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 086-867957
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-616043
♠ខ្ញុំបាទ ប៉ូច ២៤ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-5140754
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណា ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-2348896
♠ខ្ញុំបាទ សៃលា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 087-323500

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៧ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ សីហា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 069-604703
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៦ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តចិត្តស្មោះ 096-3856314
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៦ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តយល់ចិត្ត 093-387581
♠នាងខ្ញុំ អាតី ២៣ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-662130
♠នាងខ្ញុំ នីតា ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 069-211931
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-304038
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-978261
♠ខ្ញុំបាទ សិហា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 086-518455
♠នាងខ្ញុំ វឌ្ឍនា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-964069
♠ខ្ញុំបាទ ភារិទ្ធ ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 069-893474
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីយាន ១៦ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រី 093-550573
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-846403
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឌី ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 070-665164
♠នាងខ្ញុំ ដាវ៉ាន់ ១៧ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 069-493719
♠ខ្ញុំបាទ វិទូរ្យ ៤៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៧-៣២ឆ្នាំ 016-451228
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 096-2026460
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2010446
♠នាងខ្ញុំ សុម៉ាវតី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-450754
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-636463
♠នាងខ្ញុំ អាតា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-705121
♠នាងខ្ញុំ ដាលីស ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-307847
♠នាងខ្ញុំ ហ៊ាង ១៨ឆ្នាំ ព.វ រកប៉ាម៉ាក់និងបងប្អូនធម៌ 096-2482701
♠នាងខ្ញុំ លីន ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តបីភេទមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 097-2273267
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-505653
♠នាងខ្ញុំ លីណា ៣២ឆ្នាំ ស.រ រកគូអនាគត 096-2036497
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីម៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-399697
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៥ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 088-5800455
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2330759
♠នាងខ្ញុំ ញីប ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-813601
♠ខ្ញុំបាទ កូឡា ១៧ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 093-787895
♠ខ្ញុំបាទ ណារៈ ២៣ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តប្រុស 010-575200
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-425298
♠ខ្ញុំបាទ វុត្ថា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-681509
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ២១ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-5666306
♠ខ្ញុំបាទ វិសាន ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-335225
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-695305
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ថា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-625394
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាឃ័រ ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-600807
♠នាងខ្ញុំ អាតា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-791040
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលី ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-250686
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-964729
♠ខ្ញុំបាទ វិច្ឆិកា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្មោះត្រង់ 097-8378319
♠នាងខ្ញុំ សុខណេង ១៩ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 098-949610
♠នាងខ្ញុំ អាពៅ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-709592
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 070-565128
♠ខ្ញុំបាទ សៀងហៃ ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 017-686302
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-912648
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3884801
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ភេទទីបីរកមិត្តយល់ចិត្ត 010-636985
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-839822
♠នាងខ្ញុំ លីន ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-945526
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសមានសាច់ដុំធំៗ 010-645060
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-2895510
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-493599
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-722043
♠ខ្ញុំបាទ ហួរ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-215158
♠ខ្ញុំបាទ វេហា ប.ជ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 097-2552248
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ១៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 016-822817
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-585636
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-624095
♠ខ្ញុំបាទ រុណ ២៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តអាយុ៤០ឆ្នាំឡើង 093-336600
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលី ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2719099
♠នាងខ្ញុំ ណារី ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-6291133
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4491664
♠ខ្ញុំបាទ ថន ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-329822
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-850209
♠នាងខ្ញុំ សុខនាង ៣២ឆ្នាំ ក.ច សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ចាន់រិទ្ធ 088-8022863
♠ខ្ញុំបាទ លីម ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 097-9976556
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សាយ៉ាទី ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-2404060
♠ខ្ញុំបាទ ទីទី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2677029
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ា ២៦ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្ត្រៅអីយ៉ា៣០ឆ្នាំចុះ 086-696728
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-739897
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-5958999
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៣ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-3698723
♠ខ្ញុំបាទ ធួ ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-884318
♠ខ្ញុំបាទ បេប៊ីប៊យ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតសិចស៊ី 093-906961
♠នាងខ្ញុំ កាយ៉ាដា ១៧ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តស្អាតអាយុ១៧-២០ឆ្នាំ នៅភ.ព 096-9298168
♠នាងខ្ញុំ សុធី ២៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 092-135609
♠នាងខ្ញុំ ប៊ុណ្ណាដា ២៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 092-142989
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-742708
♠ខ្ញុំបាទ ធី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-594241
♠ខ្ញុំបាទ ឡេង ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 069-854395
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6999897
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ២៣ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តមានវិបត្តិ 096-2896595
♠ខ្ញុំបាទ វេហា ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 096-7555503
♠ខ្ញុំបាទ លីហ៊ាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-250686
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-727429
♠នាងខ្ញុំ គីមហុង ២៤ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-6223337
♠នាងខ្ញុំ អាមួយ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2115445
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ១៦ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-909969
♠នាងខ្ញុំ ហ្គើល ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-894493
♠នាងខ្ញុំ ដាលីស ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-598170
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-627374
♠ខ្ញុំបាទ វី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2670220
♠ខ្ញុំបាទ មករា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-896374
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3920393
♠ខ្ញុំបាទ ភក្ត្រា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6663426
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-688939
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-755300
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-913284
♠នាងខ្ញុំ ដាណេត ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-438819
♠នាងខ្ញុំ កា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 069-311737
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីរៀនភាសាកូរ៉េ 096-4643380
♠នាងខ្ញុំ ភារៈ ១៦ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 070-546237
♠ខ្ញុំបាទ ទីទី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2677029
♠ខ្ញុំបាទ ឆវ័ន ៤៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-719656
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២៣ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្មោះត្រង់រួសរាយ 016-728653
♠នាងខ្ញុំ ជីរ៉ា ១៨ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 010-698242
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 087-317337
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ២៣ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ ពន្លឺ នៅត.ក 089-611940
♠នាងខ្ញុំ រ៉ានី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 096-3829467
♠ខ្ញុំបាទ នួន ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-484222
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២៣ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 067-776779
♠នាងខ្ញុំ រាជនី ២២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 097-4422774
♠ខ្ញុំបាទ ណារាជ្យ ១៧ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 093-491908
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ុម ២៤ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 016-975282
♠នាងខ្ញុំ កញ្ញា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-578615
♠នាងខ្ញុំ អាមួយ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-365268
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-887592
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៦ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តបីភេទ 069-237354
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីអាយុ២៥-៣៥ឆ្នាំ 096-3484494
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីអាយុ១៨ឡើង 078-741742
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីនឿន ២៤ឆ្នាំ ក.ព រកគូអនាគត 070-974559
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ១៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-331761
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៦ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-2631231
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសអាយុ២០-៣៥ឆ្នាំ 086-227161
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 087-285615
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្ត្រា ២៤ឆ្នាំ ស.រ រកគូអនាគត 096-2745307
♠នាងខ្ញុំ សារ៉ាភី ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 096-3980255
♠នាងខ្ញុំ អាលីហ្សា ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-419242
♠នាងខ្ញុំ កាណា ១៧ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 010-658915
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-784258
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-541703
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-767351
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសហ៊ុយ ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-768820
♠នាងខ្ញុំ វ៉ារី ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តរួសរាយ 097-3676320
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសហេង ៣៥ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 016-560439
♠ខ្ញុំបាទ មករា ៣០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រីនិងម៉ាក់ប៉ាធម៌នៅ USA 070-619846 តាមរយៈហ្វេសប៊ុក Facebook.com/makarahd7

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៦ ថ្ងៃទី ២៥ កក្កដា - ០៤ សីហា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ តាតា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-654033
♠ខ្ញុំបាទ មេត្តា ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តចូលចិត្តសិល្បៈ 093-552010
♠នាងខ្ញុំ និមល ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 069-293856
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ៉ា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 098-532070
♠ខ្ញុំបាទ លី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-84317
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៤ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តមានវិបត្តិ 098-721046
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣៤ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 097-8787038
♠នាងខ្ញុំ នីហ្សា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តចិត្តស្មោះ 070-315181
♠នាងខ្ញុំ អានី ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-574493
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-419242
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៨ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តមានវិបត្តិ 088-3072505
♠នាងខ្ញុំ ធីតា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-6344442
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 069-653600
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណា ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 016-404265
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ីប៊យ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតស៊ិចស៊ី  093-906961
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 087-693050
♠ខ្ញុំបាទ កូណូ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-578587
♠ខ្ញុំបាទ តួ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-707330
♠នាងខ្ញុំ ឌីយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-966379
♠នាងខ្ញុំ លីនណា ២៤ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 070-951164
♠ខ្ញុំបាទ គីម អូន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-898878
♠នាងខ្ញុំ ស្រីខួច ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-806367
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២០ឆ្នាំ ក.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌នៅភ.ព ជួយដល់កាសិក្សា 010-479644
♠នាងខ្ញុំ ប្លេហ្គើល ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-211916
♠នាងខ្ញុំ អូយីយី ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-459981
♠នាងខ្ញុំ សូរិយា ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-3955365
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-784544
♠ខ្ញុំបាទ ឡុង សុធី ២១ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 088-8607099
♠ខ្ញុំបាទ បេប៊ី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតសិចស៊ី 093-906961
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4001434
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 069-604703
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៦ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តចិត្តស្មោះ 096-3856314
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៦ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តយល់ចិត្ត 093-387581
♠នាងខ្ញុំ អាតី ២៣ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-662130
♠នាងខ្ញុំ នីតា ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 069-211931
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-304038
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-978261
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 086-518455
♠នាងខ្ញុំ វឌ្ឍនា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-964069
♠ខ្ញុំបាទ ភារិទ្ធ ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 069-893474
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីយាន ១៦ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រី 093-550403
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-846403
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឌី ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 070-665164
♠នាងខ្ញុំ ដាវ៉ាន់ ១៧ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 069-493719
♠ខ្ញុំបាទ វិទូរ្យ ៤៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៧-៣២ឆ្នាំ 016-451228
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 096-2026460
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2010446
♠នាងខ្ញុំ សុម៉ាវតី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-450754
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-636463
♠នាងខ្ញុំ អាតា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-705121
♠នាងខ្ញុំ ដាលិស ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-307847
♠នាងខ្ញុំ ហ៊ាង ១៨ឆ្នាំ ព.វ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌បងប្អូនធម៌ 096-2482701
♠នាងខ្ញុំ លីន ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តបីភេទមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 097-2273267
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-505653
♠នាងខ្ញុំ លីពា ៣២ឆ្នាំ ស.រ រកគូអនាគត 096-2036497
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីម៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-399697
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៥ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 088-5800455
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2330759
♠នាងខ្ញុំ ញីប ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-813601
♠ខ្ញុំបាទ កូឡា ១៧ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 093-787895
♠ខ្ញុំបាទ ណារៈ ២៣ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តប្រុស 010-575200
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-425298
♠ខ្ញុំបាទ វុត្ថា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-681509
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ២១ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-5666306
♠ខ្ញុំបាទ វិសាន ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-335225
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-695305
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ថា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-625394
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាឃ័រ ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-600807
♠នាងខ្ញុំ អាតា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-971040
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលី ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-250686
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-964729
♠នាងខ្ញុំ សុខណេង ១៩ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 098-9496610
♠នាងខ្ញុំ អាពៅ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-709592
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 070-565128
♠ខ្ញុំបាទ សៀងហៃ ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 017-686302
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-912648
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3884801
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ភេទទីបីរកមិត្តយល់ចិត្ត 010-636985
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-839822
♠នាងខ្ញុំ លីន ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-945526
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសមានសាច់ដុំធំៗ 010-645060
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-2895510
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-493599
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-722043
♠ខ្ញុំបាទ ហួរ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-215158
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 017-342343
♠ខ្ញុំបាទ សុជាតិ ៣៧ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្តស្រី 010-624853
♠នាងខ្ញុំ វ៉ាលីនណា ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-822983
♠ខ្ញុំបាទ រឿង រដ្ឋា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-8887808
♠នាងខ្ញុំ រ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-380376
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3895504
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនួន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ១៨-២៥ឆ្នាំ 069-620245
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 010-454806
♠នាងខ្ញុំ ធារ៉ា ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព សួររកមិត្ត ដែលស្គាល់លេខ 070…035 ជាលេខពីមុន 096-32310226
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្អាត 015-564134
♠នាងខ្ញុំ ស្រីផាត ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3060873
♠ខ្ញុំបាទ ដេវិដ ២១ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 010-221264
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតូច ២៤ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-636347
♠ខ្ញុំបាទ ទីណា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-666044
♠នាងខ្ញុំ ណាវ៉ារី ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តរួសរាយ 096-3574679
♠ខ្ញុំបាទ ទី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-830010
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ២១ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 098-305004
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2297272
♠នាងខ្ញុំ ស្រីផាត ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3060873
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 010-686648
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីម៉ូ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3027774
♠នាងខ្ញុំ ចាន់ឌី ២៤ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 095-623586
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ២០ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តលេងហ្វេសប៊ុក 093-644257
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិទ្ធិ ៣១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-757676
♠ខ្ញុំបាទ លីង ១៧ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តប្រុស 010-641252
♠ខ្ញុំបាទ សុធារិទ្ធិ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្រុសធម៌ 097-8992786
♠នាងខ្ញុំ តាតា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-654033
♠ខ្ញុំបាទ មេត្តា ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តចូលចិត្តសិល្បៈ 093-552010
♠នាងខ្ញុំ និមល ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 069-293856
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ៉ា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 098-532070
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៤ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តមានវិបត្តិ 098-721046
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣៤ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 097-8787038
♠នាងខ្ញុំ នីហ្សា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តចិត្តស្មោះ 070-315181
♠នាងខ្ញុំ អានី ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-574493
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-419242
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៨ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តមានវិបត្តិ 088-3072505
♠នាងខ្ញុំ ធីតា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-6344442
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 069-653600
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណា ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 016-404265
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ីប៊យ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតស៊ិចស៊ី 093-906961
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 087-693050
♠ខ្ញុំបាទ កូណូ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-578587
♠ខ្ញុំបាទ តួ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-707330
♠នាងខ្ញុំ ឌីយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-966379
♠នាងខ្ញុំ លីនណា ២៤ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 070-951164
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនៅតាមខេត្ត 010-696622
♠ខ្ញុំបាទ គីម អូន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-898878
♠នាងខ្ញុំ ស្រីខួច ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-806367
♠នាងខ្ញុំ ប្លេហ្គើល ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-211916
♠នាងខ្ញុំ អូយីយី ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-459981
♠នាងខ្ញុំ សូរិយា ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-3955365
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-784544
♠ខ្ញុំបាទ ឡុង សុធី ២១ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 088-8607099
♠ខ្ញុំបាទ បេប៊ី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតសិចស៊ី 093-906961
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4001434
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 069-604703

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៥ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ កក្កដា ២០១៣

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៤ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ កក្កដា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ ពិសី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេសអាយុ៣៥-៥០ឆ្នាំ 016-454934
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ក.ឆ រកប៉ាម៉ាក់និងបងស្រីធម៌ 088-6737773
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4081958
♠នាងខ្ញុំ អានី ១៧ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-3602134
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-912647
♠នាងខ្ញុំ ស្រីជួ ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តចិត្តស្មោះ 093-941536
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-787798
♠នាងខ្ញុំ ផារ៉ាវ៉ាឌី ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-665575
♠នាងខ្ញុំ ហាណា ១៩ឆ្នាំ ក.ព សួររកមិត្តដែលធ្លាប់ស្គាល់លេខ 010…541 ជាលេខពីមុន 016-751573
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្លូតបូត អាយុស្របក់ស្របាលគ្នា 098-454679
♠នាងខ្ញុំ ម៉ីម៉ី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 087-674510
♠នាងខ្ញុំ ខេម៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4247479
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ៣៤ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តចិត្តស្មោះ 097-2209775
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-923830
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ក.ឆ រកប៉ាម៉ាក់និងបងស្រីធម៌ 096-6737773
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-468601
♠ខ្ញុំបាទ ឡូវីលី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2819562
♠ខ្ញុំបាទ ផានុន ១៦ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-985190
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-227161
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-846403
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ៣៦ឆ្នាំ ក្រ.ច រកគូអនាគត អាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 088-4755554
♠នាងខ្ញុំ ហាននី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 096-3914140
♠ខ្ញុំបាទ ចន្នី ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ១៩ឆ្នាំឡើង 093-565006
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 087-234486
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-779887
♠នាងខ្ញុំ អាកា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 010-394285
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីណា ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-707968
♠នាងខ្ញុំ អារី ២៤ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តផ្ញើសារ 098-516363
♠ខ្ញុំបាទ ណានី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-803830
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាក់ស៊ីម ២៩ឆ្នាំ ប.ជ ជាកូនកំព្រា រកអ្នកជួយដល់ការសិក្សា 010-377858
♠នាងខ្ញុំ មករា ១៦ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-3898477
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ២០ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 098-529836
♠ខ្ញុំបាទ មេសា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 098-859747
♠នាងខ្ញុំ វតី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-7000277
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 096-2292981
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្តស្រី 066-866023
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 098-585235
♠ខ្ញុំបាទ ឬទ្ធិ ៤៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី 093-995507
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-524256
♠នាងខ្ញុំ សាសា ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុសស្អាត 010-382477
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្រុសធម៌ 093-687591
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ៤០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 016-560439
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ៅ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តចាស់ដែលធ្លាប់ស្គាល់លេខ 086…4262 ជាលេខពីមុន 086-267890
♠ខ្ញុំបាទ  ករុណា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកម៉ាក់ធម៌ 096-428991
♠ខ្ញុំបាទ ជាធាន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្មោះត្រង់ 010-904472
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-285919
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអ្នកនិពន្ធរឿង 093-571327
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-419093
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលីន ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 016-464924
♠ខ្ញុំបាទ ដេត ៣៨ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 016-299905
♠ខ្ញុំបាទ បេប៊ីប៊យ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាតសិចស៊ី 093-906961
♠ខ្ញុំបាទ ភារុណ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-580721
♠នាងខ្ញុំ សុភារី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 010-670350
♠នាងខ្ញុំ ទីណូ ១៨ឆ្នាំ ស.រ រមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2061789
♠ខ្ញុំបាទ ហេងហេង ៣៥ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 016-560439
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-636463
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២៥ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តប្រុសនៅ ព.វ 015-465477
♠នាងខ្ញុំ សុធារី ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-756371
♠ខ្ញុំបាទ តុង ៣០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 015-973646
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រពណ្ណរាយ ២៨ឆ្នាំ ប.ជ រកគូអនាគតនិងបងប្អូនធម៌ 086-999974
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២១ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 098-448878
♠នាងខ្ញុំ អារ័ត្ន ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3732808
♠នាងខ្ញុំ ភីន ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្អាត 010-423630
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-208004
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 086-435042
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-670687
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-751650
♠ខ្ញុំបាទ លីតា ២២ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 070-375867
♠ខ្ញុំបាទ ឆេងហាក់ ២៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្មោះត្រង់ 093-992014
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួរ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគត  096-3131262
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-305373
♠ខ្ញុំបាទ ទី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2691458
♠នាងខ្ញុំ លីហួរ ១៦ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-4136647
♠នាងខ្ញុំ អាវី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-767107
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-842460
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២១ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 069-943293
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាណូ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-577506
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-290655
♠ខ្ញុំបាទ ធា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 096-4116559
♠នាងខ្ញុំ អែននី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-313185
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៧ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 096-2155344
♠នាងខ្ញុំ ឡាជូ ១៩ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តបីភេទ 098-684369
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-986236
♠នាងខ្ញុំ អារ៉ាត់ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-932224
♠ខ្ញុំបាទ វីន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-517171
♠នាងខ្ញុំ ហ្វាស៊ី ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 069-629822
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ៣៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-751468
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ២១ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 087-990917
♠នាងខ្ញុំ អានីត ២៥ឆ្នាំ ក.ស្ព មេម៉ាយកូនមួយ រកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភ 093-367489
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-2070406
♠នាងខ្ញុំ ណារី ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-853603
♠ខ្ញុំបាទ គីកូ ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-484760
♠ខ្ញុំបាទ ហេងរ៉ាឌី ២៣ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តមានវិបត្តិ 096-6652008
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួរ ៣៥ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនគត 097-3131826
♠នាងខ្ញុំ រស្មីកូកូ ១៩ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-513238
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-302864
♠ខ្ញុំបាទ ឡុង ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-804059
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងលាង ៣០ឆ្នាំ ក្រ.ច រកបងប្អូនធម៌ 093-699453
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ៣០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-339498
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកបងស្រីធម៌និងចង់បានមិត្តផងដែរ 096-6666478
♠ខ្ញុំបាទ ស្នាកា ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 096-2960737
♠ខ្ញុំបាទ ណារុណ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-240749
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 069-453593
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២១ឆ្នាំ ប.ប រកម៉ាក់ធម៌ 093-386983
♠ខ្ញុំបាទ ចន្ថា ៤០ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តប្រុស 016-329685
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 096-3936370
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយ 087-701198
♠នាងខ្ញុំ រតនា ១៧ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តនៅប.ជ 070-429652
♠ខ្ញុំបាទ ឆាលី ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 086-400705
♠ខ្ញុំបាទ ជីឡុង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 086-932841
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-932224
♠នាងខ្ញុំ ចាន់ឌី ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 093-604869
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនណារ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 069-481847
♠ខ្ញុំបាទ នីកូ ១៩ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 096-2493151
♠នាងខ្ញុំ អាហួ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-941454
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសកា ២០ឆ្នាំ ប.ល រកមិត្តបីភេទ 070-451753
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-3867106
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូរី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3920941
♠ខ្ញុំបាទ វីរ៉ា ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 070-751765
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៦ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 069-636472
♠ខ្ញុំបាទ ណា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-607909
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័ណ ២៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 093-647929
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-831881
♠នាងខ្ញុំ សារ៉េត ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-239570
♠នាងខ្ញុំ ចិន្តា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-781448
♠ខ្ញុំបាទ ចំណាន់ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-351058
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 010-878115
♠នាងខ្ញុំ តី ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2233113
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីអាយុ២០ឆ្នាំឡើង 010-248466
♠ខ្ញុំបាទ  តារា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 098-449668
♠ខ្ញុំបាទ វិិឆៃ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តដែលគ្មានការងារធ្វើ 087-217172
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-400890
♠ខ្ញុំបាទ លី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-301055
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្សី ២៤ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រី 097-8193097
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តពិភាក្សាការសិក្សា 086-206663
♠នាងខ្ញុំ ណាមិ ១៧ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តបីភេទ 096-4269589
♠ខ្ញុំបាទ អនុស្សា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-300031
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ២១ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 086-595431
♠នាងខ្ញុំ វិច្ឆិកា ២៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៣៥ឆ្នាំ 086-341324
♠នាងខ្ញុំ អាទីន ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-375600
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 069-997484
♠ខ្ញុំបាទ ផេត ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 016-746070
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣០ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 096-4140171
♠នាងខ្ញុំ អីលីបឺត ១៧ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តរួសរាយ 086-395548
♠នាងខ្ញុំ សុភ័គ ៣៩ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 017-455729

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០៣ ថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា - ០៤ កក្កដា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ សុភា ២៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្តស្រីដែលចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើននិងមិនរើសអើងវណ្ណៈ 069-866023
♠ខ្ញុំបាទ ប្រឹងចុច ៣៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រី  078-925269
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ៤៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្តស្រី 016-965288
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ៣៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្តស្រី 098-930706
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 077-711811
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២០ឆ្នាំ ត.ក រកគូអនាគត 097-9464034
♠ខ្ញុំបាទ ហុងសេង ២៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-958555
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតជាអាជីវករលក់ដូនៅ ប.ប, ប.ជ 093-533614
♠នាងខ្ញុំ សុខា ២៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវ 016-990996
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 089-745819
♠នាងខ្ញុំ អាពៅ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-293786
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4319778
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុសនៅ ប.ជ 016-708873
♠ខ្ញុំបាទ ផាណេត ២១ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 088-6737773
♠ខ្ញុំបាទ រ៉េត ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 010-864147
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអត់ការងារធ្វើ 010-878115
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 097-3131826
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនៅតាមខេត្ត 010-696622
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ូ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2435353
♠នាងខ្ញុំ រី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 097-6599136
♠នាងខ្ញុំ ម៉ុម ២១ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-682021
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 069-538690
♠ខ្ញុំបាទ សេង ដាវីដ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 069-550538
♠នាងខ្ញុំ នីហ្សា ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 069-657302
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ូឡុង ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 096-4157180
♠ខ្ញុំបាទ ដាវិន ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-550538
♠ខ្ញុំបាទ សុភារិទ្ធ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកបងធម៌ប្រុស 097-8992786
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 096-3131262
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាណូ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-473200
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាតនិងសួររកមិត្តដែលស្គាល់លេខ 090…857 ជាលេខពីមុន 010-400890
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-604703
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តផ្ញើសារ 070-736374
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តផ្ញើសារ 086-725711
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាវីន ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-363865
♠ខ្ញុំបាទយ៉ាទី ១៧ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-2404060
♠នាងខ្ញុំ សម្ផស្ស ២១ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 069-873237
♠ខ្ញុំបាទ ឃ្យូតប៊យ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 098-980259
♠នាងខ្ញុំ ដានុត ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 010-264629
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 086-290595
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូនី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-647735
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តធ្វើការតាមរោងចក្រ 086-765819
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២០ឆ្នាំ ស.រ រកសង្សារពុំដែលមានសង្សារពីមុនមក 086-775731
♠នាងខ្ញុំ ធីនី ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-3728676
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារអាយុ១៧ឆ្នាំឡើង 010-966436
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ៣២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តអាយុ៣៤ឆ្នាំឡើង 070-966436
♠នាងខ្ញុំ ហានហៃ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-915705
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-4316347
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២៣ឆ្នាំ ក.ព សួររកមិត្តដែលស្គាល់លេខ 098…130 ជាលេខពីមុន 010-370734
♠ខ្ញុំបាទ តារាវិឆៃ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-907464
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធិ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2028288
♠នាងខ្ញុំ អារី ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-656581
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 070-581768
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 015-493964
♠នាងខ្ញុំ លីន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-633517
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3689345
♠នាងខ្ញុំ សីហា ២៥ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រីមានវិបត្តិ 093-742422
♠នាងខ្ញុំ ចរិយា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-728580
♠នាងខ្ញុំ សុណាតា ១៩ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 086-673235
♠នាងខ្ញុំ លក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 010-459264
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 086-599124
♠នាងខ្ញុំ អាជី ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-7443366
♠ខ្ញុំបាទ ដារ៉ូ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2000419
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-434015
♠នាងខ្ញុំ ស្រីដា ២១ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 070-939324
♠នាងខ្ញុំ តុតា ២១ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 098-868790
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណុច ១៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 015-227569
♠នាងខ្ញុំ ពន្លឺ ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 066-588958
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-696622
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-385450
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 088-8607955
♠ខ្ញុំបាទ តាសិទ្ធ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ អាកា ហៅយ៉ូយ៉ូ 010-464241
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់រិទ្ធី ២៥ឆ្នាំ ប.ល ចង់បានមិត្ត 096-2191887
♠ខ្ញុំបាទ រាជនី ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2101373
♠នាងខ្ញុំ ឡេឌី ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-895073
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-947222
♠ខ្ញុំបាទ សោភ័ណ ២២ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តបីភេទ 087-365596
♠ខ្ញុំបាទ ឡាឡា ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 096-3714544
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-567559
♠នាងខ្ញុំ សុណា ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 096-2314825
♠នាងខ្ញុំ វលក្ខណ៍ ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 098-392382
♠នាងខ្ញុំ ជីកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-684369
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលីស ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-3536510
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-381646
♠នាងខ្ញុំ ប៉ែន វុទ្ធា ៤៣ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ អាលី មហាម៉ាត់ គាត់នៅ USA បែកគ្នាឆ្នាំ១៩៩៣ 089-918133
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ៣៣ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 088-4881597
♠នាងខ្ញុំ រ័ត្ន ១៥ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រី 093-490612
♠ខ្ញុំបាទ សត្យា ១៨ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 015-573323
♠នាងខ្ញុំ អានីតា ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3571646
♠នាងខ្ញុំ អាលីម ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 087-704187
♠ខ្ញុំបាទ ដុង្គចុង ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2150378
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 096-2201143
♠នាងខ្ញុំ យ៉ារ័ត្ន ១៨ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 086-395698
♠ខ្ញុំបាទ នី ១៩ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 086-410766
♠ខ្ញុំបាទ មីងជួ ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3241413
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៩ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-4104649
♠នាងខ្ញុំ ណារីន ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 098-268545
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 096-3882456
♠នាងខ្ញុំ ធីនី ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-522706
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាស៊ី ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តរួសរាយមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 010-429447
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ៣៥ឆ្នាំ ត.ក រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 068-611249
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៦ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 086-893084
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-454679
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-242170
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-930976
♠នាងខ្ញុំ អាហ្សា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 096-2867327
♠ខ្ញុំបាទ ផាតស្យា ២០ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 086-760889
♠នាងខ្ញុំ ណូណា ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-375600
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ១៩ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 098-489883
♠នាងខ្ញុំ ចន្ធី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-881541
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនុន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 069-620245
♠នាងខ្ញុំ រីម ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-365265
♠ខ្ញុំបាទ ផេន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-422497
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-356554
♠ខ្ញុំបាទ កម្សត់ ២៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 010-232828
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 093-680869
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 096-2662446
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-306964
♠នាងខ្ញុំ អេលីដា ១៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 069-896858
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3889529
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធិ ១៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 098-219060
♠ខ្ញុំបាទ ផារ៉ូ ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3709519
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-419093
♠នាងខ្ញុំ អាតា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3033406
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 069-906343
♠ខ្ញុំបាទ ទីណា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-364170
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-419093
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3897547
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ូលីន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 098-327979
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីនឿន ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-703585
♠ខ្ញុំបាទ សេងហ័ង ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-941117
♠ខ្ញុំបាទ វឌ្ឍនៈ ២២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 098-448878
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 092-764433
♠នាងខ្ញុំ អេឡិច ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តផ្ញើសារ 098-656836
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តប្រុស 098-688277
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ២៧ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ  093-955081
♠នាងខ្ញុំ អាកា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 010-394285
♠នាងខ្ញុំ លីចិត្ត្រា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអាយុ៤៣ឆ្នាំឡើង 016-690757
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-7639763
♠ខ្ញុំបាទ លីប៊ែន ២៥ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 016-510899
♠នាងខ្ញុំ នីតា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-327152
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ា ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 086-623534
♠នាងខ្ញុំ អាដា ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគតអាយុ៣៥-៤០ឆ្នាំ 092-238689
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-947603
♠នាងខ្ញុំ ពៅឆវី ២៤ឆ្នាំ ត.ក រកគូអនាគត 097-8875644
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-597021
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-526361
♠ខ្ញុំបាទ ណារ័ត្ន ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-599087
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2684699
♠នាងខ្ញុំ លីដា ១៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 016-916645
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេសអាយុ៣៥-៥០ឆ្នាំ 016-454934

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០១ ថ្ងៃទី ៥ - ១៤ មិថុនា

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-២០០ ថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា - ០៤ មិថុនា ២០១៣

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៩ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ ឧសភា ២០១៣

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៨ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ ឧសភា ២០១៣

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៧ ថ្ងៃទី ២៥ មេសា - ០៤ ឧសភា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ វិទូ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ ២៥ឡើង 070-310217

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៦ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ មេសា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ ម៉ូរី ១៧ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តនៅប.ជ 069-808015
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសខួច ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 086-599124
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2222198

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៥ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ មេសា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ អេឡិច ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-498773
♠ខ្ញុំបាទ នែម ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 070-390619

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៤ ថ្ងៃទី ២៥ មីនា - ០៤ មេសា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ សុផល ៤២ឆ្នាំ ក.ឆ រកគូអនាគត 015-832205
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឌី ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 087-860081
♠នាងខ្ញុំ ទីទី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-757708
♠ខ្ញុំបាទ អាវតា ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 086-333028
♠នាងខ្ញុំ អានី ៣២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 067-480261
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៦ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-3372382
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-917950
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូណា ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 088-8564559
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីសា ២៩ឆ្នាំ ក.ឆ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 096-2774428
♠នាងខ្ញុំ គុណ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៣៨-៥៨ឆ្នាំ 076-6161752
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 093-774052
♠ខ្ញុំបាទ អូណាន់ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 017-274849
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានីត ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តផ្ញើសារនិងលេងហ្វេសប៊ុក 070-323757
♠ខ្ញុំបាទ រីដា ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តប្រុស 096-3130872
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ូម៉ូ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3010496
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាណូ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-391557
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាត់ ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 098-358643
♠នាងខ្ញុំ ម៉ុម ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 098-508269
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសចិត្តស្មោះ 096-3439346
♠ខ្ញុំបាទ ចនី ១៩ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 066-645640
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីគួង ២២ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 086-522725
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 097-5582779
♠នាងខ្ញុំ វលក្ខណ៍ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តឈ្មោះ អ៊ិន ដា 096-2193275
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ២៣ឆ្នាំ ក.ធ រកសង្សារចិត្តស្មោះ 010-248466
♠ខ្ញុំបាទ ដារ៉ូ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌និងមិត្តបីភេទ 077-273514
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 067-866996
♠ខ្ញុំបាទ ចនី ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសចេះភាសាថៃ 015-680439
♠នាងខ្ញុំ ចិន្តា ២៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-267535
♠នាងខ្ញុំ ណាវ៉ាន់ ២៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-346992
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនីត ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 015-217722
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២២ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តផ្ញើសារ 010-939509
♠នាងខ្ញុំ កញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តនៅ USA 015-676612
♠ខ្ញុំបាទ ភារុណ ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2452095
♠ខ្ញុំបាទ គីមឡុង ២៨ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 096-6777000
♠ខ្ញុំបាទ គង្គា ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-769567
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-6511309
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២៣ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-582484
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-903436
♠ខ្ញុំបាទ រុណ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-554123
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិនីបូ ២៥ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 098-286174
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធិ ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-278476
♠ខ្ញុំបាទ ណូរ៉ាពិសិទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 086-742460
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-844356
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនា ១៦ឆ្នាំ ម.រ ចង់បានមិត្ត 096-3173751
♠ខ្ញុំបាទ សេរីរ័ត្ន ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 093-961024
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 098-627778
♠ខ្ញុំបាទ សុខហេង ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 015-444344
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចង់បានការងារធ្វើ 010-966760
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅសិក្សា 096-3157310
♠ខ្ញុំបាទ ភ័ណ ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 068-563156
♠ខ្ញុំបាទ ភី ៣៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 086-644978
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៤ឆ្នាំ ត.ក រកបងប្រុសធម៌ 069-760168
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់រតនៈ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនិងសួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ចម្រើន ធ្វើការនៅកូរ៉េ 016-711393
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្ត្រា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-218545
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២៥ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-9171002
♠នាងខ្ញុំ ធីតា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-244952
♠នាងខ្ញុំ សុធារី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-4112952
♠នាងខ្ញុំ អាដា ២៣ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 090-982898
♠នាងខ្ញុំ ស្កាយ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 068-650085
♠នាងខ្ញុំ កយ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-9074907
♠ខ្ញុំបាទ បូបូ ២២ឆ្នាំ ប.ប សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ពៅ នៅស.រ 098-386983
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារ 090-414949
♠ខ្ញុំបាទ ស្មី ២៣ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 097-2275500
♠ខ្ញុំបាទ ថៃ ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 090-998880
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 098-305004
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិទ្ធ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 081-608090
♠ខ្ញុំបាទ មេន ២០ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 096-2259255
♠ខ្ញុំបាទ អរុណ ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 081-272806
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-287480
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-536951
♠ខ្ញុំបាទ ថងខាំ ២៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តដែលគ្មានការងារធ្វើ 097-8538016
♠នាងខ្ញុំ ណាលីន ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-503200
♠ខ្ញុំបាទ សីលា ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-263994
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនណាត់ ៣១ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 060-222260
♠នាងខ្ញុំ នូណា ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-284669
♠នាងខ្ញុំ ណានី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 086-255583
♠ខ្ញុំបាទ ដា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 088-5535405
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លា ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3200432
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២៤ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3458239
♠ខ្ញុំបាទ ភិនសៀងលី ៥០ឆ្នាំ ក.ឆ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ស្រី ពីមុនជាជាងអ៊ុតសក់នៅម្តុំប៊ិលឌិង 090-633443
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៦ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2020510
♠នាងខ្ញុំ ចិន្តា ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2666896
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ុម ១៦ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2398150
♠នាងខ្ញុំ សុតា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-943934
♠ខ្ញុំបាទ ណាថារ៉ូ ១៩ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 016-248142
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ១៩ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-3196505
♠ខ្ញុំបាទ សក្តិ ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 069-481847
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ៣២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 060-898008
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-321488
♠ខ្ញុំបាទ ភក្តី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-250708
♠នាងខ្ញុំ ដានុត ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 010-264629
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាណូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-549056
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្ត្រា ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-292559
♠ខ្ញុំបាទ សេដ្ឋី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-706798
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 096-2201143
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-279775
♠ខ្ញុំបាទ ទីណា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-684879
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-451576
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនិច ១៦ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 069-310142
♠នាងខ្ញុំ អាតា ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-349816
♠ខ្ញុំបាទ កេ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 068-649088
♠ខ្ញុំបាទ សុធី ២៣ឆ្នាំ ព្រ.ហ រកសង្សារ 096-2331355
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ណេត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-891769
♠នាងខ្ញុំ អារ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 086-372369
♠នាងខ្ញុំ ម៉ុច ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2837058
♠ខ្ញុំបាទ ហួ ២១ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 068-339343
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ៣២ឆ្នាំ ក្រ.ច រកម្តាយនិងបងធម៌ 097-8379536
♠នាងខ្ញុំ ម៉ារីយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 078-677192
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូខេត ២២ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 015-698880
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2646446
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហុង ២៧ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 067-241745
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២៤ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 069-387758
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 010-318901
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ២០ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 098-500366
♠នាងខ្ញុំ ផារ៉ាន់ ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តរួសរាយ 069-481772
♠ខ្ញុំបាទ សុងហី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 067-666388
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិទ្ធិ ២១ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 098-374931
♠ខ្ញុំបាទ ឋានៈ ១៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-548487
♠នាងខ្ញុំ សៀវហេង ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-380439
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២១ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 097-5640399
♠ខ្ញុំបាទ មីនី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីកាច 096-2161384
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-560424
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-3156634
♠ខ្ញុំបាទ ចំណាប់ ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-423552
♠នាងខ្ញុំ ពេជ្រសូលីន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3773278
♠នាងខ្ញុំ លីហួ ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-579433
♠ខ្ញុំបាទ ហូស៊ូ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 068-239125
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-463376
♠នាងខ្ញុំ អាណែត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 069-317286
♠នាងខ្ញុំ ដានី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 069-317274
♠នាងខ្ញុំ សុភា ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3013229
♠ខ្ញុំបាទ វី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-549412
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 015-823736
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធី ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-544069
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-5665867
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ១៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 070-306964
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកម៉ាក់និងបងធម៌ 098-268545
♠នាងខ្ញុំ សត្យា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 010-455801
♠ខ្ញុំបាទ ថាណន់ ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 097-8383068
♠នាងខ្ញុំ កែវ ២៦ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកគូអនាគត 016-990996
♠ខ្ញុំបាទ រាជនី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-3178078

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩៣ ថ្ងៃទី ១៥ - ២៤ មីនា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 010-492147
♠ខ្ញុំបាទ ស្នាយ ២៩ឆ្នាំ ស.រ ពោះម៉ាយកូនមួយ រកគូអនាគតចិត្តស្មោះត្រង់ 098-680632
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៥-៣៥ឆ្នាំ 016-941458
♠ខ្ញុំបាទ ទុយនុយ ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-435924
♠ខ្ញុំបាទ កាដូ ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តរួសរាយ 096-9090500
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-290792
♠នាងខ្ញុំ វតី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 010-317970
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3127904
♠នាងខ្ញុំ សារ៉ា ២៣ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 081-227424
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-3163595
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២៤ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តស្រី 010-357571
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៣ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តប្រុស 090-410200
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-333198
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 010-285208
♠ខ្ញុំបាទ គង្គា ២៣ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-784343
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 067-373776
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ២២ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្មោះត្រង់ 016-717256
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តស្រី 097-3466227
♠ខ្ញុំបាទ និត ៣១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-918616
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តជួយដោះស្រាយវិបត្តិ 096-2846227
♠ខ្ញុំបាទ សម្ផស្ស ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីយល់ចិត្ត 016-941458
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២០ឆ្នាំ ក.ប រកគូអនាគតអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 067-482559
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ធន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 097-3934524
♠ខ្ញុំបាទ សិចស៊ីប៊យ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2522538
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណុច ១៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 096-3564560
♠នាងខ្ញុំ អារី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-341399
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 078-791486
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ១៩ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 016-756621
♠នាងខ្ញុំ យ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2547899
♠នាងខ្ញុំ នីកូឡា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-946722
♠ខ្ញុំបាទ សីលា ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-263994
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៤៩ឆ្នាំ 070-867176
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-313700
♠នាងខ្ញុំ ជីជី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-420224
♠ខ្ញុំបាទ ហាក់ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 096-8583896
♠នាងខ្ញុំ ផាលីន ២៣ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 069-665614
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 086-599124
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-282911
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ានុត ២១ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 096-4080290
♠នាងខ្ញុំ សៀងអ៊ី ១៨ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តមានវិបត្តិ 097-9484051
♠នាងខ្ញុំ ម៉ុយលាង ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 016-930212
♠នាងខ្ញុំ សុភ័គ ២៧ឆ្នាំ ព.វ រកបងធម៌ក្រៅប្រទេស 015-956797
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 093-327261
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-962621
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ១៩ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តស្រី 016-512073
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៧ឆ្នាំ ព.វ រកបងធម៌ក្រៅប្រទេស 092-939328
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 015-452869
♠ខ្ញុំបាទ ដុង្គហេ ១៩ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រី 088-4844948
♠ខ្ញុំបាទ សីលា ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-263994
♠ខ្ញុំបាទ ជួន ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-267712
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-469093
♠ខ្ញុំបាទ លីហុយ ១៦ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តស្រី 096-2630615
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២០ឆ្នាំ ប.ជ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ជាតា 096-75555582
♠នាងខ្ញុំ អាណា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-887263
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាឌី ១៨ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-520804
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព សួររកប្អូនស្រីឈ្មោះ ចាន់ នៅស.រ 066-607613
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-857798
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវិន ១៩ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រី 070-574347
♠ខ្ញុំបាទ ភារៈ ២០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 015-616635
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 096-3770704
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២១ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តរួសរាយ 096-2018524
♠នាងខ្ញុំ ម៉ានិច ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-393607
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 096-2325425
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ៤២ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តស្រីអាយុ៣០-៤៥ឆ្នាំ 016-781108
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលាភ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-485468
♠ខ្ញុំបាទ ណារិណ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-898331
♠នាងខ្ញុំ រ៉ានី ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-227875
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-898865
♠ខ្ញុំបាទ ឈូវ ២៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-558897
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-822292
♠ខ្ញុំបាទ មុន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 096-3743757
♠នាងខ្ញុំ រីន ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 010-455801
♠នាងខ្ញុំ ប៊ុនឡេង ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2683948
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3413509
♠ខ្ញុំបាទ នីត ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-967687
♠នាងខ្ញុំ ណារ៉ុង ១៦ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 097-8196994
♠នាងខ្ញុំ ណារី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-466492
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណែត ១៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 096-2327180
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-4061447
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3735141
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ៅ ៣៨ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 016-919669
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ាប ៣៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 016-582143
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 078-258720
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តនៅស្ទ.ត 098-982719
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-939389
♠នាងខ្ញុំ នីន ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 070-246293
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ីអ ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 086-218324
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហុង ២៧ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រីក្រៅប្រទេស 067-241745
♠ខ្ញុំបាទ ថារី ២៨ឆ្នាំ ប.ជ រកគូអនាគត 088-7071566
♠ខ្ញុំបាទ ជីអេចអង្គរ ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកសង្សារ 010-598765
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-745554
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-990902
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-482543
♠នាងខ្ញុំ សៀងហៃ ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 069-575874
♠នាងខ្ញុំ ធារី ២១ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-475293
♠នាងខ្ញុំ ណារីន ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 010-455801
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-817848
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-840867
♠នាងខ្ញុំ ថាវី ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-871152
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៦ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 096-3782713
♠ខ្ញុំបាទ វិចិត្រ ២៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-565536
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ាន ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-283384
♠ខ្ញុំបាទ ក្រៃ ២២ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រីនៅស.នុ 087-894652
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 068-277107
♠នាងខ្ញុំ វលក្ខណ៍ ២៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2114773
♠នាងខ្ញុំ តាំងអេង ១៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 070-502989
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២២-៣០ឆ្នាំ 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់នី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2819966
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 097-5418962
♠ខ្ញុំបាទ ធីប៊ីអ៊ិច ២១ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តស្រី 097-2728159
♠នាងខ្ញុំ សុខណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ភេទទីបី រកមិត្តប្រុស 012-686176
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3539393
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-513081
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-303878
♠ខ្ញុំបាទ សៀងហៃ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 088-4201579
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណា ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 088-7574706
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័ណ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-500820
♠ខ្ញុំបាទ រស្មី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចង់បានការងារធ្វើ 096-2957863
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលាភ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-503225
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-669594
♠នាងខ្ញុំ អាគីម ១៧ឆ្នាំ ក.ឆ សួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ សេង ហ៊ាន នៅភ.ព 097-7334955
♠ខ្ញុំបាទ ត្រា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 017-699904
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 089-621909
♠ខ្ញុំបាទ មេត្តា ២៦ឆ្នាំ ក.ធ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ សោភ័ណ ហៅភិក្ត នៅក.ព ធ្លាប់ប្រើលេខ 088...8461 ពីមុន 097-5971664
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធី ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៥ឆ្នាំឡើង 095-686934
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ៣៤ឆ្នាំ ត.ក រកគូអនាគត 097-2220706
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ណេត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-5711612
♠នាងខ្ញុំ វិនវិន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-256076
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 090-954561
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-842952
♠ខ្ញុំបាទ មុន្នី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 078-862353
♠ខ្ញុំបាទ ថា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-9995846
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-858390
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ២៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3623895
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៧ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 069-557383
♠ខ្ញុំបាទ កាណូ ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-758573
♠នាងខ្ញុំ សាវ៉ាន់ ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 090-369933
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលីស ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 067-883356
♠ខ្ញុំបាទ អាណាន់ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌និងមិត្ត 070-274849
♠នាងខ្ញុំ លីតា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៤៩ឆ្នាំ 097-4865500
♠ខ្ញុំបាទ ពន្លក ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីមិនរើសអើង 086-252613

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩២ ថ្ងៃទី ០៥ - ១៤ មីនា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ ម៉ារីតា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-480079
♠នាងខ្ញុំ ផាណា ២៣ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តបីភេទ 093-313815
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈសម្បត្តិ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្តស្រីមិនរើសអើង 086-828301
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-720090
♠នាងខ្ញុំ ផាន់ណា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 096-2585927
♠នាងខ្ញុំ ណារ័ត្ន ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-783984
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២០ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តស្រី 096-2064723
♠នាងខ្ញុំ រីណា ១៩ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 010-472467
♠នាងខ្ញុំ សារ៉ាឌី ១៧ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តបីភេទ 015-921742
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យណល ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមានវិបត្តិ 087-671219
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-3214841
♠នាងខ្ញុំ មិនា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-848344
♠ខ្ញុំបាទ លីហួ ៣៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តក្រៅប្រទេស 097-8516433
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 017-518160
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្សី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 086-663450
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ៣៨ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រីនៅត.ក 097-6938277
♠នាងខ្ញុំ ធារី ២១ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តនៅ USA 010-246998
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ សូដា ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 093-654389
♠ខ្ញុំបាទ ភាង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-265069
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៧ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 097-2491929
♠នាងខ្ញុំ អាពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-530516
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលិ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅ ប្រទេស 098-706955
♠នាងខ្ញុំ សុខឃីម ៣៤ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 015-550875
♠នាងខ្ញុំ រតនា ១៩ឆ្នាំ ព.វ សួររកបងប្រុសឈ្មោះ ហេង នៅ USA 070-471875
♠នាងខ្ញុំ ជាតា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-380336
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់រតនៈ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 016-711393
♠ខ្ញុំបាទ សិទ្ធិ ២៤ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-444451
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនរ័ត្ន ៣៥ឆ្នាំ ប.ជ រកប៉ាម៉ាក់ធម៌និងមិត្ត 015-719577
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2890289
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-771020
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៨ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 069-381187
♠នាងខ្ញុំ អាប៊ី ១៩ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 096-2561157
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២៤ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 081-406059
♠នាងខ្ញុំ នីត ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2221168
♠ខ្ញុំបាទ វិចិត្រ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 010-689013
♠នាងខ្ញុំ អាជីង ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-992925
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-688277
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ១៧ឆ្នាំ ព.វ រកសង្សារ 010-475150
♠ខ្ញុំបាទ ធា ១៩ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តស្រី 097-7870082
♠នាងខ្ញុំ កេតណា ២៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 090-831982
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 097-3131826
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ាឌីន ២៣ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-441641
♠នាងខ្ញុំ ព័ណ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-557582
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-3157566
♠ខ្ញុំបាទ ដា ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 076-7036799
♠ខ្ញុំបាទ ចន្ថា ២៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 066-589894
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-271419
♠ខ្ញុំបាទ វុត្ថា ២៣ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 010-376897
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-837055
♠នាងខ្ញុំ លីដា ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2527217
♠នាងខ្ញុំ សុភី ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3172057
♠ខ្ញុំបាទ រស្មី ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 093-360074
♠ខ្ញុំបាទ ករុណាពេជ្រ ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តយល់ចិត្ត 070-843690
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ២២ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តក្រៅប្រទេស 097-2865603
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 016-362385
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ព្រេជ ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 093-654389
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 093-390284
♠ខ្ញុំបាទ ណាមុន ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2255956
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-859773
♠នាងខ្ញុំ វណ្ណា ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-686628
♠ខ្ញុំបាទ ភារៈ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-203765
♠នាងខ្ញុំ ជាតិ ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 086-720366
♠នាងខ្ញុំ អានី ២០ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 066-798090
♠ខ្ញុំបាទ សុជាតិ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-858988
♠ខ្ញុំបាទ រាជនី ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 017-503022
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់នូ ២២ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តប្រុស 096-2064723
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-998970
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2815151
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្អាត 086-695885
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ាក់ ៣០ឆ្នាំ ព្រ.ហ រកគូអនាគតអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 097-7105954
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ១៦ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 010-442169
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 066-341358
♠នាងខ្ញុំ អាតី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-386296
♠នាងខ្ញុំ ស្រីស ២១ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-4161768
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ១៧ឆ្នាំ ព.វ រកសង្សារ 096-3291435
♠ខ្ញុំបាទបញ្ញា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្អាតអាយុ២០-២៩ឆ្នាំ 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ គីស ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត  088-7663161
♠នាងខ្ញុំ សៀវម៉ី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 010-513081
♠នាងខ្ញុំ ដាណូ ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកសង្សារ 096-3122496
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណរ៉ា ៣៥ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តស្មោះត្រង់ 081-464908
♠នាងខ្ញុំ សុផាផាន់ ២៤ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តស្រី 098-733325
♠នាងខ្ញុំ ស្រីទូច ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 086-201048
♠ខ្ញុំបាទ ហុងដា ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 093-989949
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ២០ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តប្រុស 069-434748
♠ខ្ញុំបាទ មន្នីលិ ១៨ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 078-703744
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្លូតបូត 067-760822
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ូ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ-ប៉ាម៉ាក់និងបងប្អូនធម៌ 088-6011981
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 093-305373
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2088499
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3523349
♠ខ្ញុំបាទ ឌី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-433637
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនយ៉ត ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-905646
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៧ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តបីភេទ 010-543773
♠នាងខ្ញុំ ខេម ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 097-4640295
♠ខ្ញុំបាទ នឹង ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចេះភាសាថៃ 010-764908
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 096-2544701
♠នាងខ្ញុំ វណ្ណៈ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា 097-7313396
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៧ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 070-244878
♠ខ្ញុំបាទ ធាង ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 099-330230
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2725468
♠ខ្ញុំបាទ ណាន់ស៊ី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-570071
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូរី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចូលចិត្តស្តាប់រឿងកំប្លែង 093-336970
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3703715
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកសង្សារស្អាត 010-987794
♠ខ្ញុំបាទ ដា ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ៣៧-៤៥ឆ្នាំ 093-696180
♠ខ្ញុំបាទ មយ៉ូរ៉ា ២៣ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 086-696202
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ាន ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3015380
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្តជាអាណិកជន 010-828455
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-506471
♠នាងខ្ញុំ ណាវី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ឡុង ផល្លី នៅក.ច 096-3538406
♠ខ្ញុំបាទ សុជាតិ ២៣ឆ្នាំ រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 098-922823
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណារ៉ា ២៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-6566545
♠ខ្ញុំបាទ តូតូ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-534859
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-688277
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញាភារ៉ូ ២២ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 015-626342
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 097-5054418
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីក្រៅប្រទេស 016-525233
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសស្អាត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 016-713177
♠ខ្ញុំបាទ កូកូ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 016-504101
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-493440
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ១៨ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 088-7017333
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-318353
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវុធ ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2764954
♠នាងខ្ញុំ អានី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ២៧ឆ្នាំឡើងនិងសួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ ភាព នៅព្រែកលៀប 095-321265
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ៅ ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 096-3637429
♠នាងខ្ញុំ អាដា ១៨ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តរួសរាយ 016-747704
♠ខ្ញុំបាទ ពិសី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3405976
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3728910
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ២២ឆ្នាំ ប.ប រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 098-278087
♠ខ្ញុំបាទ កម្សត់ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 088-5110101
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2547899
♠នាងខ្ញុំ ប៉ែកគន្ធា ៤៣ឆ្នាំ ភ.ព សួរកមិត្តប្រុសឈ្មោះ លីមហាម៉ាត់ នៅ USA បែកគ្នាកាលឆ្នាំ១៩៩៣ 089-918133
♠នាងខ្ញុំ រាជនី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 095-414338
♠នាងខ្ញុំ ដានុត ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-264629
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ៤២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 097-7525126
♠នាងខ្ញុំ អាទី ២១ឆ្នាំ ក.ណ  ចង់បានមិត្ត 010-655409
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 093-654389
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ដន ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3291383
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-328703
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 096-3523349
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-321961
♠នាងខ្ញុំ ឈាងហ័រ ២៣ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-487614
♠នាងខ្ញុំ ពៅ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-929040
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីអាយុ២០-២៤ឆ្នាំ 098-733346
♠ខ្ញុំបាទ មករា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-896374
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2547899
♠ខ្ញុំបាទ មន្ថា ២៤ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 016-546158
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-918292
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-232925
♠ខ្ញុំបាទ ធុន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 088-9870199
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-884695
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-747606
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-977997
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២៤ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 016-343623
♠ខ្ញុំបាទ ហេងវា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-722878
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័ណ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-657513
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-818537
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3333698
♠ខ្ញុំបាទ និមល ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-2782678
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តរួសរាយ 015-739171
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 070-372688
♠ខ្ញុំបាទ គឹមហាក់ ២២ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តប្រុសក្រៅប្រទេស 081-299224
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-792725
♠ខ្ញុំបាទ សមរង្សី ២៧ឆ្នាំ ក.ស្ព សួររកមិត្តភក្តិស្រីឈ្មោះ ភាព ដែលធ្លាប់ប្រើលេខ 016…502 នៅ ស.រ 067-301345
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ១៩ឆ្នាំ ប.ជ រកប៉ាម៉ាក់និងបងធម៌ 010-630718
♠នាងខ្ញុំ អាទី ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តបីភេទ 086-297082
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 070-474765
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-323597
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីណា ២៣ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តស្រី 060-600539
♠ខ្ញុំបាទ មេត្តា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-438318
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២៣ឆ្នាំ ក.ព រកគូអនាគតនៅបារាំង 087-910195
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនុត ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តចិត្តស្មោះ 097-8712329
♠នាងខ្ញុំ អាវ៉ាន់ ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2657645
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 070-399727
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ុននី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-684242
♠ខ្ញុំបាទ វិដ ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-505447
♠ខ្ញុំបាទ សុរ៉ាវុធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-724774
♠នាងខ្ញុំ កណិដ្ឋា ១៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-431757
♠នាងខ្ញុំ ហ្វេម៉ា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2103626
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនុច ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-409857
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-9300345
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 095-732033
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-675570
♠នាងខ្ញុំ បញ្ញា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 078-935378
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 093-654389
♠នាងខ្ញុំ អានី ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-329738
♠ខ្ញុំបាទ សុផុន ៣០ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 090-698920
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈពេជ្រ ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 016-328874
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៧ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តមានវិបត្តិ 088-3072505
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-671112
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-526589
♠ខ្ញុំបាទ បុង ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-349010
♠នាងខ្ញុំ អែនលី ១៧ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តបីភេទ 070-216934
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីផ្ញើសារ 098-328411
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២៣ឆ្នាំ ក.ស្ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 015-272846
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២២ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តបីភេទ 016-762815
♠នាងខ្ញុំ ផល្លីន ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 069-240487
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-678105
♠ខ្ញុំបាទ ស៊េនលី ២១ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 086-405788
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញារ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្អាតអាយុ២០-៣០ឆ្នាំ 010-230858
♠នាងខ្ញុំ នីត ២៣ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-2560167
♠នាងខ្ញុំ សុខណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ភេទទីបីរកមិត្តប្រុស 010-801270
♠នាងខ្ញុំ អាសី ២៦ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 015-969975
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 010-337320
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្របញ្ញា ២២ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តចេះខាងផ្នែកចុងភៅ 096-2525322
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 016-601875
♠នាងខ្ញុំ វិជ្ជរ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-658384
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៥-៣៥ឆ្នាំ 016-941458
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3735007
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-321961
♠នាងខ្ញុំ ស្រីមាន ៤០ឆ្នាំ ក.ស្ព រកគូអនាគត 097-2866361
♠នាងខ្ញុំ នីតា ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 097-3695446
♠នាងខ្ញុំ អារីយ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3050355
♠នាងខ្ញុំ ណារីន ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-225921
♠នាងខ្ញុំ ចរិយា ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 010-454796
♠នាងខ្ញុំ អាមី ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-513081
♠នាងខ្ញុំ ដាយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-674756
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-519187
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាទី ២១ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តយល់ចិត្ត 086-567631
♠ខ្ញុំបាទ អូណាន់ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 017-274849
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-8989889
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-434665
♠ខ្ញុំបាទ សេក ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 076-6668881
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាវី ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2716009
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ១៩ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 093-466750
♠នាងខ្ញុំ រង្សី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2837058
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ២០ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 010-418525
♠ខ្ញុំបាទ ខេវ័ន ២៤ ឆ្នាំ ព.វ រកសង្សារ 015-693099
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2805368
♠នាងខ្ញុំ សពេជ្រពិសី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-44567
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2689893
♠នាងខ្ញុំ កាកា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 096-3076565
♠នាងខ្ញុំ ខេ ២៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-3467119
♠ខ្ញុំបាទ រង្សី ២៣ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 093-899778
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណា ២៣ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តប្រុសចិត្តស្មោះ 097-9448028
♠នាងខ្ញុំ អាពេជ្រ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-722156
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-8848882
♠ខ្ញុំបាទ ឡុង ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-828159
♠ខ្ញុំបាទ ឪឡឹក ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 093-654389
♠នាងខ្ញុំ សុរិយា ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3325445
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ២២ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-306929
♠ខ្ញុំបាទ គីរី ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-822952
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 088-6759992
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-245300
♠នាងខ្ញុំ អ៊ែនជីលីណា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3643977
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 096-6651314
♠ខ្ញុំបាទ ហេណូ ៣៧ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រីអាយុ២០ឆ្នាំឡើង 088-3549004
♠ខ្ញុំបាទ នីកូ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 010-499279
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 096-2268163
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតចិត្តស្មោះ 012-625930
♠នាងខ្ញុំ អាណា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2191019
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 077-578604
♠ខ្ញុំបាទ ឌីន ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3696680
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់នី ២២ឆ្នាំ ប.ប រកសង្សារ 010-747616
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ២២ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រីស្អាត 093-696271
♠ខ្ញុំបាទ ឆាលី ២៣ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តប្រុស 086-894878
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណុច ២២ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 010-397726
♠នាងខ្ញុំ អែនជី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-975856
♠ខ្ញុំបាទ ហុង ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្លូតបូតមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 090-306373
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៦ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តបីភេទ 066-322375
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តយល់ចិត្ត 096-3474401
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ុម ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 016-834830
♠ខ្ញុំបាទ ខេន ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 016-411476
♠ខ្ញុំបាទ សំនើច ៤៨ឆ្នាំ ភ.ព រកអ្នកដែលស្គាល់លេខ 098…185 ជាលេខចាស់ពីមុន 097-2027779
♠ខ្ញុំបាទ ហេន ៣២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រីអាយុ២៥ឆ្នាំឡើង 086-681411
♠នាងខ្ញុំ កាកា ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តនៅ USA អូស្ត្រាលី 096-2331916
♠ខ្ញុំបាទ ណុប ១៨ឆ្នាំ ក.ព រកសង្សារ 010-456601
♠នាងខ្ញុំ សុភា ៤២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-2156260
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីបី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-862201
♠ខ្ញុំបាទ ចនី ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចេះភាសាថៃ 015-680439
♠ខ្ញុំបាទ ថៃណា ២០ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តបីភេទ 016-273443
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់រ័ត្ន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនិងសួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ចម្រើន នៅម៉ាឡេស៊ី 016-711393
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-362603
♠ខ្ញុំបាទ ឌីហ្សា ១៨ឆ្នាំ រកមិត្តប្រុស 086-455356
♠នាងខ្ញុំ អាពេជ្រ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 088-5381046
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ១៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 086-504842
♠ខ្ញុំបាទ វេហា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 066-785812
♠ខ្ញុំបាទ ពៅសម័យ ៣៤ឆ្នាំ ក.ត រកមិត្តស្រី 081-271746
♠ខ្ញុំបាទ ឆលីណា ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 090-545401
♠ខ្ញុំបាទ សេរីរតនៈ ១៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 098-553370
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-453593
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 070-670428
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-754894
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័ណ ១៩ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-2869072
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-231954
♠នាងខ្ញុំ អានី ៣០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2024865
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តល្អ 093-676772
♠ខ្ញុំបាទ វិចិត្រ ២២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 093-358310
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២៩ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 096-3709386
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-927293
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ១៧ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តបីភេទ 069-818436
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-284026
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ៤០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-965225
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-962643

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩១ ថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ - ០៤ មីនា ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ ដា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្អូនធម៌ក្រៅប្រទេស 012-687627
♠នាងខ្ញុំ លីហួ ៤០ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ឆៃលី នៅ USA 097-6240968
♠ខ្ញុំបាទ អូណាន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តល្អ 069-882627
♠នាងខ្ញុំ ប៉ែនគន្ធា ៤៣ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ លី មហាម៉ាត់ នៅUSA បែកគ្នាកាលឆ្នាំ១៩៩៣ 089-918133
♠ខ្ញុំបាទ ទូច ១៩ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តបីភេទ 097-5962124
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តបីភេទ 015-817087
♠នាងខ្ញុំ អារី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-518993
♠នាងខ្ញុំ អាមួយ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 096-2859143
♠នាងខ្ញុំ នីន ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 016-366563
♠ខ្ញុំបាទ សិលារ៉ូត ២០ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 081-925141
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណរាជ្យ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-688277
♠ខ្ញុំបាទ ភូ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះអាយុ២៥-៣៥ឆ្នាំ 096-3156469
♠នាងខ្ញុំ អាកុយ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 097-7313396
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនហួ ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកបងស្រីធម៌ 070-474640
♠នាងខ្ញុំ អែនរីតា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2100270
♠ខ្ញុំបាទ ខេមរិណ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 093-238262
♠នាងខ្ញុំ អាអែន ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-672807
♠ខ្ញុំបាទ ផាណេត ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-500973
♠ខ្ញុំបាទ លីណូ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-499276
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាត 098-949696
♠នាងខ្ញុំ ដាដា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៤៥ឆ្នាំ 097-4865500
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-667852
♠ខ្ញុំបាទ សី ២៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 060-509451
♠ខ្ញុំបាទ គីមហេង ៣៣ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 090-711127
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២៣ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-2384125
♠ខ្ញុំបាទ តារាវិឆៃ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-584627
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 097-5001935
♠នាងខ្ញុំ ណេណេ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-372303
♠ខ្ញុំបាទ ណារ័ត្ន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-412744
♠នាងខ្ញុំ ចិន្តា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2839503
♠ខ្ញុំបាទ ភារុណ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2000353
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-869262
♠នាងខ្ញុំ ដាឡែន ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-928221
♠នាងខ្ញុំ ភ័ណ ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 088-8203236
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសខួច ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-771798
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ា បងធម៌ 093-937355
♠ខ្ញុំបាទ លក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 016-713177
♠នាងខ្ញុំ ដាណេ ២១ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 097-6105019
♠នាងខ្ញុំ ហាណា ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 010-368541
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-882910
♠នាងខ្ញុំ ចន្ធូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-4509451
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 015-723405
♠ខ្ញុំបាទ ប្រាថ្នា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 093-700469
♠ខ្ញុំបាទ បារាំង ១៥ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 087-997520
♠នាងខ្ញុំ ចិត្រា ៣២ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តប្រុស 088-4534560
♠នាងខ្ញុំ ដាណេ ២១ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 098-990398
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-903658
♠នាងខ្ញុំ បញ្ញពណ៌ ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3267821
♠នាងខ្ញុំ សួរស្តី ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 088-9626699
♠ខ្ញុំបាទ ស្មាតប៊យ ២០ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 086-392650
♠នាងខ្ញុំ លីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-216615
♠ខ្ញុំបាទ ទី ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-520105
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ៃបាក់ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-775757
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តនិយាយរឿងកំប្លែង 010-390164
♠នាងខ្ញុំ តូតា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3643977
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-811808
♠ខ្ញុំបាទ ខ័ណ្ណតី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 069-345265
♠នាងខ្ញុំ ចន្ថា ២៧ឆ្នាំ ក.ច សួររកបងឈ្មោះ ឫទ្ធី ធ្លាប់ប្រើលេខ 067…851 នៅត.ក 096-3087838
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួត ១៨ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 010-361724
♠ខ្ញុំបាទ ឡេង ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-696959
♠នាងខ្ញុំ សិចស៊ីលប ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 088-4261527
♠ខ្ញុំបាទ ភីអេសស៊ី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-318353
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ផល ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-502692
♠ខ្ញុំបាទ សុខនីន ១៧ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 086-660796
♠ខ្ញុំបាទ ដារិទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-730372
♠នាងខ្ញុំ ចន្ធូ ២៨ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តរួសរាយ 015-351658
♠ខ្ញុំបាទ ជាតិ ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 016-468778
♠នាងខ្ញុំ សម្ផស្ស ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-927156
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-451228
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៤ឆ្នាំ ត.ក រកបងប្រុសធម៌ 015-704242
♠ខ្ញុំបាទ ជីយ៉ុក ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 093-535653
♠នាងខ្ញុំ ចិន្តា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 060-846003
♠នាងខ្ញុំ និស្ស័យ ១៧ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 015-820230
♠នាងខ្ញុំ ហាជី ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2151522
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3449893
♠ខ្ញុំបាទ សឿ ២១ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-3568718
♠នាងខ្ញុំ លក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-873893
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៧ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 093-735381
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-290810
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ូតង ២១ឆ្នាំ ម.រ រកមិត្តស្រី 015-391268
♠ខ្ញុំបាទ ភក្ត្រា ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-606940
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 097-7085705
♠នាងខ្ញុំ រ៉ូស៊ែត ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-678192
♠ខ្ញុំបាទ សភា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 096-3635019
♠នាងខ្ញុំ នីហ្សា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-928240
♠ខ្ញុំបាទ ភារិទ្ធ ២៥ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 097-7831088
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ហៃ ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកសង្សារ 086-656032
♠នាងខ្ញុំ សុលីនដា ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 016-981248
♠ខ្ញុំបាទ រាជនី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3178078
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-8740703
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-713177
♠ខ្ញុំបាទ គីរី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-8887890
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្រុសធម៌ 015-704242
♠ខ្ញុំបាទ បុរី ១៩ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 093-529959
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 098-807356
♠នាងខ្ញុំ អាអេង ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 010-361707
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធិ ២៧ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-7334483
♠ខ្ញុំបាទ ហ្វុងជី ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 093-467181
♠នាងខ្ញុំ ណាវី ៣៣ឆ្នាំ រ.រ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ គន្ធា នៅភ.ព 098-767297
♠នាងខ្ញុំ ទីណា ២៥ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តអាយុ២៨-៣០ឆ្នាំ 070-6626285
♠ខ្ញុំបាទ ធី ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 087-603285
♠ខ្ញុំបាទ ហុង ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 060-575308
♠ខ្ញុំបាទ ស្កា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 060-653059
♠នាងខ្ញុំ កណីកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2271585
♠នាងខ្ញុំ លីតា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-540922
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3170471
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីង ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-447073
♠ខ្ញុំបាទ យុណូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-273187
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសខួច ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2555867
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយ 069-995588
♠នាងខ្ញុំ រំដួល ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត  016-676186
♠ខ្ញុំបាទ ជុំ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព សួររកដែលស្គាល់លេខ 098…814 ជាលេខពីមុន 098-233083
♠ខ្ញុំបាទ សារិណ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-821220
♠ខ្ញុំបាទ ហួត ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-508483
♠ខ្ញុំបាទ ប្លូ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-698569
♠ខ្ញុំបាទ លីស៊ាង ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-956546
♠ខ្ញុំបាទ សាម៉េត ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចង់បានការងារធ្វើ 093-606966
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីង ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-777718
♠ខ្ញុំបាទ មុន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 088-3686268
♠នាងខ្ញុំ សម្ផស្ស ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 012-656832
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 096-3509905
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ៣០ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 096-2681988
♠នាងខ្ញុំ ឡូនលីហ្គើល ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត  098-265499
♠នាងខ្ញុំ រដ្ឋា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3249577
♠ខ្ញុំបាទ សុគា ២៣ឆ្នាំ ព.វ រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 016-257959
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ២៤ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-3229426
♠នាងខ្ញុំ អាវី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនរើសអើង 066-607613
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ដា ២១ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តស្រី 069-662730
♠ខ្ញុំបាទ ដា ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-696180
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-313283
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 090-882687
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 097-7703717
♠នាងខ្ញុំ ភក្តី ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 012-434303
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណា ៣២ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តក្រៅប្រទេស 077-258883
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ា បងធម៌ 093-937355
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីង ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 080-999914
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីនៅភ.ព 098-790407
♠ខ្ញុំបាទ ណាកា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-701586
♠នាងខ្ញុំ ធីតា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-264552
♠ខ្ញុំបាទ សុភក្ត្រា ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 096-2559477
♠នាងខ្ញុំ ឡានី ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 093-424602
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 097-9172697
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-248548
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2384283
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ានីត ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2747760
♠នាងខ្ញុំ សំណាង ៣៣ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 092-918048
♠ខ្ញុំបាទ ពៅសម័យ ៣៦ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តស្រី 081-271746
♠ខ្ញុំបាទ ឌី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-433637
♠នាងខ្ញុំ អាឡែន ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តរួសរាយ 097-4518883
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២១ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 097-2565635
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-3423760
♠ខ្ញុំបាទ ផារ៉េន ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត  010-839119
♠ខ្ញុំបាទ តារា ១៨ឆ្នាំ ស.រ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ សារីតា ធ្លាប់ប្រើលេខ 070…079 នៅភ.ព 096-3119456
♠ខ្ញុំបាទ ហ័រ ១៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 086-521965
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៦ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តបីភេទ 070-728421
♠ខ្ញុំបាទ អេឡិច ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-730372
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-787488
♠នាងខ្ញុំ នីកា ១៩ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត  070-920257
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនហេង ២៤ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 016-680565
♠ខ្ញុំបាទ ជីង ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 060-349999
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាដា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 088-5146802
♠ខ្ញុំបាទ ព្រហ្មសុធា ១៩ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 096-2361728
♠ខ្ញុំបាទ វិដ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 098-922823
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកម៉ាក់ធម៌និងមិត្តយល់ចិត្ត 093-912978
♠ខ្ញុំបាទ ដេលី ១៦ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 096-2813204
♠នាងខ្ញុំ អូនីយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 096-3115334
♠ខ្ញុំបាទ ឡាឡា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 069-889482
♠ខ្ញុំបាទ វិឆៃ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីមេម៉ាយស្តុក 069-572058
♠ខ្ញុំបាទ អែនណា ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 012-544864
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ាក់ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-222130
♠ខ្ញុំបាទ សុណា ៣១ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2640119
♠នាងខ្ញុំ ករុណា ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 092-150038
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 070-843690
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ៃឃ័រ ១៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 096-3588990
♠នាងខ្ញុំ ឌីណា ២៤ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 012-387864
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលីន ១៥ឆ្នាំ ប.ដ ចង់បានមិត្ត 070-715745
♠នាងខ្ញុំ នីនី ២៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត  016-368047
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-465006
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្នមន្នី ២៣ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រីអាយុ១៩ឆ្នាំឡើង 070-414827
♠នាងខ្ញុំ ណាវី ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 081-373152
♠នាងខ្ញុំ ណារីន ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 010-455801
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ក.ណ រកមិត្តប្រុស 096-2168520
♠ខ្ញុំបាទ ស្រមោចក្រហម ២០ឆ្នាំ ក.ប រកមិត្តបីភេទ 016-377808
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីមិនប្រកាន់វណ្ណៈ អាយុ ២៥ឆ្នាំឡើង 086-623534
♠ខ្ញុំបាទ ខេមរិណ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុសនិងសួររកមិត្តប្រុសដែលប្រើលេខ 017…387 នៅប.ជ  060-566130
♠នាងខ្ញុំ ផានី ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 060-846003
♠នាងខ្ញុំ រីន ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 010-455801
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្អាត 069-848004
♠នាងខ្ញុំ អាពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តក្រៅប្រទេស 010-978458
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ា ពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 093-591395
♠ខ្ញុំបាទ បូរីន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-888044
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ២០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 088-7414407
♠ខ្ញុំបាទ សុខជា ២១ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តស្រី 093-390741
♠ខ្ញុំបាទ ទី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-945603
♠ខ្ញុំបាទ រីយ៉ា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 086-319188
♠ខ្ញុំបាទ ចរិយា ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3348348
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ១៨ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 086-652306
♠នាងខ្ញុំ ឌីវលី ១៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តនិយាយកំប្លែង 010-261339
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-334932
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញាវុធ ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត  096-2272277
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្ត្រា ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 060-318395
♠ខ្ញុំបាទ សំអូន ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 097-9885618
♠ខ្ញុំបាទ ចិន្តា ២៤ឆ្នាំ ប.ជ រកគូអនាគត 088-7744489
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-749294
♠ខ្ញុំបាទ រង្ស ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 086-989543
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 090-210505
♠នាងខ្ញុំ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅ USA 070-721222
♠ខ្ញុំបាទ ផាណា ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត  098-907072
♠ខ្ញុំបាទ ផានិត ២៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-806181
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ៣៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 067-777331
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 093-408447
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 066-927565
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ២០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 086-359564
♠នាងខ្ញុំ អាតី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-381513
♠ខ្ញុំបាទ វិដ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-747524
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនធឿន ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 067-955059
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ឹមហុង ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 086-474738
♠នាងខ្ញុំ អាវី ២១ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តបីភេទ 097-5424375
♠នាងខ្ញុំ ស្រីហួង ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-827579
♠នាងខ្ញុំ អាវី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2747149
♠ខ្ញុំបាទ ដេវីដ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-369359
♠នាងខ្ញុំ ដាលីស ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត  069-228956
♠នាងខ្ញុំ ពៅកញ្ញា ១៩ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តនិយាយកំប្លែង 093-407535
♠នាងខ្ញុំ លីវា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទស្មោះត្រង់ 086-624191
♠ខ្ញុំបាទ រីណា ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត  086-511537
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ូ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-747465
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់ វណ្ណៈ 095-415471
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ៣៣ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 088-8564559
♠ខ្ញុំបាទ គីមហេង ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-348286
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ឌី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្មោះត្រង់ 087-976006
♠នាងខ្ញុំ ដាវ ២៣ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត  010-677327
♠នាងខ្ញុំ ជាតា ២១ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 010-742335
♠នាងខ្ញុំ អារ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 086-360226
♠នាងខ្ញុំ អាណែត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តល្អ 093-841077
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ណារ៉ា ៣៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-239862
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៦ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 070-475889
♠នាងខ្ញុំ ចន្ថា ២៦ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្មោះត្រង់ 068-332681
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 096-3495299
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ឌី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្មោះត្រង់ 086-235456
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តប្រុស 096-3314339
♠នាងខ្ញុំ ណាគីណា ២០ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-2376927
♠នាងខ្ញុំ និមល ១៧ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 096-3014041
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ធួន ២៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-258006
♠នាងខ្ញុំ ចន្ធី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-987349
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-701656
♠ខ្ញុំបាទ ឡុង ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-828159
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2100150
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-3203437
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 077-560670
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 069-698474
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៤ឆ្នាំ ក.ព សួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ ចិន នៅព.វ 096-3110020
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-724602
♠នាងខ្ញុំ ភូរ៉ាម៉ៃ ២២ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 069-589490
♠នាងខ្ញុំ ផារុណ ២៤ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 093-631192
♠ខ្ញុំបាទ ទូច ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-807450
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហុង ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-353724
♠ខ្ញុំបាទ លីហួ ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-352566
♠ខ្ញុំបាទ មេសា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-504059
♠នាងខ្ញុំ ម៉ារ៉ា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-969674
♠នាងខ្ញុំ ពុទ្ធី ២៣ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តបីភេទ 097-3861123
♠ខ្ញុំបាទ និស្ស័យ ១៩ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តមានវិបត្តិ 096-3680863
♠ខ្ញុំបាទ ដាវី ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 086-553246
♠ខ្ញុំបាទ គឹមលាភ ១៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 070-412015
♠នាងខ្ញុំ អាហឿន ២២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 096-3607847
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ៅ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-476992
♠ខ្ញុំបាទ មន្នី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 090-555352
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 010-582042
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២២ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 069-679447
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 098-970437
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ២៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3623895
♠នាងខ្ញុំ អារ័ត្ន ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តចូលចិត្តការ សិក្សា 015-442378
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 096-6651314
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញារ៉ូត ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠នាងខ្ញុំ ទីទី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-387448
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-912978
♠ខ្ញុំបាទ វិចិត្រ ២៩ឆ្នាំ ក.ណ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ស្រីអូន នៅក.ណ 093-226378
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត  069-433723
♠នាងខ្ញុំ ឌីណា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត  096-3718923
♠ខ្ញុំបាទ ឡា ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2579405
♠ខ្ញុំបាទ នូរ៉ា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-228010
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៩ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 081-348847
♠នាងខ្ញុំ នីកា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-742553
♠នាងខ្ញុំ អាណា ៣៣ឆ្នាំ ស.រ រកគូអនាគត 096-734510
♠ខ្ញុំបាទ ណាង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-433637
♠ខ្ញុំបាទ ទីរ៉ារិដ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 069-448582
♠នាងខ្ញុំ សោភា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-243323
♠នាងខ្ញុំ វីន ២៣ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តក្រៅអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 097-7759117
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-973257
♠នាងខ្ញុំ បុប្ផា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-360278
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២៣ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 081-930490
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តអាយុ២២ឆ្នាំឡើង 093-643187
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-522465
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាទី ២១ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 016-292447
♠នាងខ្ញុំ ពៅកណិដ្ឋា ស.នុ ចង់បានមិត្ត 016-400240
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ាក់ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-222130
♠នាងខ្ញុំ អានី ១៦ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត  086-356621
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវុធ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6696970
♠ខ្ញុំបាទ ថាវរៈ ២១ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 010-293808
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនិច ១៦ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-443754
♠នាងខ្ញុំ សាសា ១៩ឆ្នាំ ប.ល រកអ្នកជួយដល់ជីវភាពរស់នៅ 070-598409

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៩០ ថ្ងៃទី ១៥-២៤ កុម្ភៈ ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ ទីនណូ ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 066-606160
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីនាង ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-672259
♠នាងខ្ញុំ រីយ៉ា ២៨ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 016-642725
♠នាងខ្ញុំ ដាលីស ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3625466
♠នាងខ្ញុំ អាណូ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-617049
♠ខ្ញុំបាទ ណេត ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3424066
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូរីតា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-507563
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-788181
♠ខ្ញុំបាទ ប្រាថ្នា ២១ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-828308
♠នាងខ្ញុំ ចាន់ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3097520
♠នាងខ្ញុំ លីដា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-807283
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 096-3648757
♠ខ្ញុំបាទ គីរី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារចិត្តស្មោះ 098-241230
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តមានវិបត្តិ 015-709430
♠ខ្ញុំបាទ ឆើត ២៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 086-530116
♠ខ្ញុំបាទ ប៊យ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-412956
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ូរៀន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-341608
♠ខ្ញុំបាទ វល្លិ៍ ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 088-9997326
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ៣០ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-3578824
♠ខ្ញុំបាទ លីម ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 076-6200189
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 069-486189
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 093-287074
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-549346
♠ខ្ញុំបាទ លាភ ១៩ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តស្រី 096-3282894
♠ខ្ញុំបាទ លីសុខ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-958989
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ប៊ុនថាវរៈ ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត២៦-២៨ឆ្នាំ 015-393641
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាដូ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-646990
♠នាងខ្ញុំ ណាលីន ២៤ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-767089
♠ខ្ញុំបាទ ដូណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-888167
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ១៧ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 076-3111559
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលី ២៦ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 097-8388696
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2756538
♠ខ្ញុំបាទ សមុទ្រ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-404421
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចេះម៉ាស្សា ចង់បានមិត្ត 092-360538
♠ខ្ញុំបាទ ថាវរៈ ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ២៦-២៨ឆ្នាំ 098-994317
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២២ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តស្រី 015-205933
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនីត ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-6196558
♠ខ្ញុំបាទ ឌីឌី ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2232223
♠ខ្ញុំបាទ វីទូរ្យ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-410898
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូត ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-218303
♠នាងខ្ញុំ លីដា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 069-838133
♠នាងខ្ញុំ លីន ១៦ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តបីភេទ 070-728421
♠ខ្ញុំបាទ នី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ១៧-២១ឆ្នាំ 069-757198
♠នាងខ្ញុំ ដានី ២០ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 069-982801
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 066-609000
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកបងប្អូនធម៌ប្រុស 010-898363
♠ខ្ញុំបាទ សុវត្តិ ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 098-563911
♠ខ្ញុំបាទ វឌ្ឍនារៈ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 093-493836
♠នាងខ្ញុំ កល្យាណ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 095-878769
♠នាងខ្ញុំ អាឆី ១៩ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-2182817
♠ខ្ញុំបាទ សំណាងល្អ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីរួសរាយ មិនប្រកាន់វណ្ណៈ 086-897914
♠ខ្ញុំបាទ បុរសឥណ្ឌា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីយល់ចិត្ត 093-335303
♠នាងខ្ញុំ ម៉ុម ៣២ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តភេទទីបី 092-137378
♠នាងខ្ញុំ នីន ១៦ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-337238
♠នាងខ្ញុំ រតនា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-624985
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 068-371761
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-308262
♠ខ្ញុំបាទ ថាវរ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 088-8895953
♠នាងខ្ញុំ សុខណា ១៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 092-819087
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់រតនៈ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកឪពុកធម៌ 016-711393
♠ខ្ញុំបាទ ឥន្ទ្រី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 066-535775
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ុម ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 096-2590199
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តរួសរាយ 096-2017614
♠នាងខ្ញុំ សម្ផស្ស ១៧ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តយល់ចិត្ត 067-778704
♠នាងខ្ញុំ អាលក្ខណ៍ ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តយល់ចិត្ត 069-517449
♠នាងខ្ញុំ និស័យ ២៥ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-829619
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២៧ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 093-733483
♠នាងខ្ញុំ ស្រីណា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3044980
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ១៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 093-575003
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ា ៣៣ឆ្នាំ ប.ជ សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ រតនា ធ្លាប់ប្រើលេខ 081...438 នៅក.ច 087-669909
♠នាងខ្ញុំ សុគន្ធ ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៥០ឆ្នាំឡើង 090-894736
♠នាងខ្ញុំ អានី ២១ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ ឈឿន 070-562408
♠ខ្ញុំបាទ ភក្ត្រា ២១ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 096-2538515
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-338090
♠ខ្ញុំបាទ ស្នា ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-452747
♠នាងខ្ញុំ ចរិយា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2372970
♠នាងខ្ញុំ លីនដា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 098-226758
♠នាងខ្ញុំ លីដាដា ២៣ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 090-611544
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ២៨ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រីអាយុ២៥-៣៣ឆ្នាំ 015-932448
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ២៧ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 087-343429
♠នាងខ្ញុំ សៀវឡី ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 010-418578
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាលីស ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3600997
♠នាងខ្ញុំ នីកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-562364
♠នាងខ្ញុំ សុភក្ត្រា ១៨ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 070-823968
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ុម ៣០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 081-827686
♠ខ្ញុំបាទ ថាវរៈ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-458600
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាយុទ្ធ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3656164
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3565154
♠ខ្ញុំបាទ ឈឿន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-668489
♠ខ្ញុំបាទ សុខា ២៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 070-480379
♠នាងខ្ញុំ អាណៃ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2152856
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 010-585634
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3646045
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លា ២៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 097-3543102
♠ខ្ញុំបាទ នី ២៣ឆ្នាំ ក.ឆ រកប៉ាធម៌ មិត្តស្រី 086-636808
♠ខ្ញុំបាទ សុភា ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 069-692013
♠ខ្ញុំបាទ ស័កក្តដា ២៤ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 015-253148
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកម៉ាក់ធម៌ 096-2978260
♠ខ្ញុំបាទ ត្រា ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-456887
♠ខ្ញុំបាទ កក្កដា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-313860
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 070-484750
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ៅ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-663518
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទនិងសួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ ភារម្យ ធ្លាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលា ILT ផ្សារដីហុយដែលធ្លាប់ប្រើលេខ 089...414 ជាលេខពីមុន 098-373130
♠នាងខ្ញុំ អាជីង ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3889993
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកម៉ាក់ធម៌ 088-3766869
♠ខ្ញុំបាទ ហួ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3647244
♠ខ្ញុំបាទ គន្ធី ៣១ឆ្នាំ ថៃ រកគូអនាគត (+66)897504628
♠ខ្ញុំបាទ ថៃ ២៣ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2396445
♠នាងខ្ញុំ អ៊ិលជី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-909829
♠នាងខ្ញុំ ស៊ូកូរ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-762625
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធិ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-445588
♠នាងខ្ញុំ រតនា ១៦ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 093-423903
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតូច ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2377486
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់ចាវ ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 096-3363056
♠នាងខ្ញុំ អាលីន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 096-2308911
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់នី ១៩ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 069-274437
♠ខ្ញុំបាទ សុថាវរៈ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 015-805121
♠ខ្ញុំបាទ ដា ២៣ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-865948
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរស់ ២៦ឆ្នាំ ប.ជ រកគូអនាគត-ប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 092-170140
♠ខ្ញុំបាទ វិចិត្រ ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-5556055
♠ខ្ញុំបាទ តូរ៉ូ ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-778874
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-737752
♠ខ្ញុំបាទ បិសាច ២៥ឆ្នាំ ស.រ ភេទទីបី រកមិត្តភេទទីបី 096-3600720
♠ខ្ញុំបាទ បេប៊ី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារស្អាត 093-906961
♠ខ្ញុំបាទ ឌី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-433637
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីឡា ១៨ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 010-484715
♠នាងខ្ញុំ ពីពី ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-987784
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 010-294193
♠នាងខ្ញុំ អៀងគីម ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគតមានចិត្តស្មោះ 076-6043603
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ២០ឆ្នាំ ត.ក សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ វី ធ្លាប់ប្រើលេខ 016...684 នៅក.ឆ 016-501613
♠នាងខ្ញុំ ណារី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 093-936090
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ាត់ ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 010-595951
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-6699766
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 092-817179
♠ខ្ញុំបាទ ផាយុ ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 069-606256
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-472559
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2662952
♠នាងខ្ញុំ ចរិយា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-252990
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រមង្គល ៣០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 086-490548
♠នាងខ្ញុំ ចាស្ទីន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តអ្នកមានជំងឺដែលចង់បានការព្យាបាល 098-658864
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណបញ្ញា ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តរួសរាយ 098-952048
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តចិត្តស្មោះ 096-8888032
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-498014
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-713140
♠ខ្ញុំបាទ ដា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-271766
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២៦ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តមានវិបត្តិ 086-252505
♠នាងខ្ញុំ អ៊ាត ៣៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តមានវិបត្តិ 086-382168
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-2525500
♠ខ្ញុំបាទ បូរ៉ា ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-837100
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រា ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-555902
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 088-888802
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-355878
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញាវ័ន ២០ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេស 010-699957
♠នាងខ្ញុំ អាដា ១៩ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តមិនរើសអើង 086-636152
♠ខ្ញុំបាទ តារាចាន់ ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 070-294199
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3372267
♠ខ្ញុំបាទ លី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-706816
♠នាងខ្ញុំ កណិដ្ឋា ១៦ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 097-7578140
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 086-371616
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 068-557553
♠នាងខ្ញុំ សាសា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសនៅ USA 016-458002
♠ខ្ញុំបាទ ដេវិដ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ផលិតកម្មសេកមាស ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធរឿង 093-571327
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 010-253955
♠ខ្ញុំបាទ វី ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 097-5896971
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-727109
♠ខ្ញុំបាទ ភាស់ ២០ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 098-755968
♠នាងខ្ញុំ ហេង ១៥ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 010-960450
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ៣២ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 010-414845
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៧ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-821484
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីងហៃ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-575874
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 097-8584864
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមានវិបត្តិ 093-900074
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈបុត្រ ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 060-411646
♠ខ្ញុំបាទ ធារិទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3007307
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៨ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 070-565128
♠ខ្ញុំបាទ មាសផាន់នី ៣១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រកាន់វណ្ណៈ 015-474397
♠នាងខ្ញុំ លីកា ២៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 096-2574842
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនឡេង ២៣ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 088-9744418
♠នាងខ្ញុំ ជី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 010-317880
♠ខ្ញុំបាទ ស្កាយ ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-6777125
♠ខ្ញុំបាទ វីរៈ ៣២ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 012-860783
♠នាងខ្ញុំ ម៉ូលីកា ១៦ឆ្នាំ ប.ល ចង់បានមិត្ត 096-3088644
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-288567
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-422652
♠នាងខ្ញុំ អាវី ២០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តរួសរាយ 010-393260
♠នាងខ្ញុំ សាសា ១៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2694626
♠ខ្ញុំបាទ ចេង ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 088-4102446
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២៨ឆ្នាំ ព.ស រកគូអនាគត 016-700892
♠នាងខ្ញុំ អាឈី ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-576446
♠ខ្ញុំបាទ ផេនដា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីរួសរាយ 088-8040310
♠ខ្ញុំបាទ ណារ័ត្ន ១៩ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រី 070-730816
♠ខ្ញុំបាទ នេត្រា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-224967
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ានុត ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុសអាយុ២៣-៣០ឆ្នាំ 096-2268377
♠ខ្ញុំបាទ ណូរ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-228010
♠ខ្ញុំបាទ ភារិណ ២០ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 010-793126
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3619424
♠ខ្ញុំបាទ ឆាយ ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទរួសរាយ 010-493433
♠ខ្ញុំបាទ សម្ផស្ស ២៤ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 010-866020
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមានការងារធ្វើ មិនរើសអើង 093-822726
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៦ឆ្នាំ ក្រ.ច រកអ្នកជួយដល់ការសិក្សា 096-3170473
♠ខ្ញុំបាទ ឆៃយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 076-5460004
♠ខ្ញុំបាទ មុន្នីវឌ្ឍនៈវិមាន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់-បងប្អូនធម៌ក្រៅប្រទេស 086-663450
♠ខ្ញុំបាទ ពិសី ២០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 015-708563
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២៧ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 066-989191
♠ខ្ញុំបាទ ណាថារ៉ូ ១៩ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-480959
♠ខ្ញុំបាទ លីប៊ុនហេង ២០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 097-3970099
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនឆេង ២៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 086-741270
♠ខ្ញុំបាទ ឆៃយ៉ា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-543714
♠ខ្ញុំបាទ សិលា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-414246
♠ខ្ញុំបាទ ដារិទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-730372
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីរួសរាយ មិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-2016005
♠នាងខ្ញុំ លាងហេង ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 010-670701
♠ខ្ញុំបាទ ហ៊ាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-783969
♠នាងខ្ញុំ សុឡាលីន ៣១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-868659
♠ខ្ញុំបាទ កូកា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 097-5582779
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-870421
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណា ២៤ឆ្នាំ ព្រ.ហ រកមិត្តបីភេទ 093-866434
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ុម ២០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តដែលចង់បានការងារធ្វើ 096-2341778
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តយល់ចិត្ត 010-231525
♠ខ្ញុំបាទ កូកូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3429912
♠ខ្ញុំបាទ ដា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-332797
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េង ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-941545
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-746616
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសខួច ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 086-599124
♠នាងខ្ញុំ ពៅដាលីន ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 086-632394
♠នាងខ្ញុំ សាសា ១៩ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 096-2543529
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលីន ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 092-455733
♠នាងខ្ញុំ ពៅនិវន្ត៍ ១៨ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 088-4022140
♠នាងខ្ញុំ ឆវ័ន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-793228
♠នាងខ្ញុំ ដាងៀត ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-384214
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ាក់ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-636420
♠ខ្ញុំបាទ វង្ស ចាន់សុភក្ត្រា ភ.ព រកមិត្តស្រីរួសរាយ 093-386131
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ចាន់តារា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីមិនរើសអើង 086-311379
♠ខ្ញុំបាទ ឫទ្ធិ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ២៣ឆ្នាំ រកមិត្តផ្ញើសារ 093-991973
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២៣ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តប្រុស 086-644650
♠ខ្ញុំបាទ ភា ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីអាយុ២៤ឆ្នាំចុះ 098-318357
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ២០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 096-2675974
♠ខ្ញុំបាទ វិបុល ២០ឆ្នាំ ប.ប សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ ផានិត នៅស្រុកបាកាន ព.ស 098-386983
♠ខ្ញុំបាទ ណាវ័ន ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 012-333432
♠នាងខ្ញុំ សូណា ២១ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 068-959479
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិទ្ធ ២០ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តស្រី 097-5865824
♠នាងខ្ញុំ ទេវី ៣០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 098-898884
♠ខ្ញុំបាទ វិឆៃ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 098-922823
♠នាងខ្ញុំ សាណា ២៣ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-529558
♠ខ្ញុំបាទ វង្សចន្នី ២៣ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 097-6271072
♠នាងខ្ញុំ ណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-401148
♠ខ្ញុំបាទ ធារៈ ២៣ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-909260
♠ខ្ញុំបាទ អុលអ៊ា ២១ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-2082971
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនលី ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 016-401888
♠នាងខ្ញុំ កូកា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-672881
♠នាងខ្ញុំ អានី ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-744831
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ុម ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 015-802327
♠ខ្ញុំបាទ អេផល ១៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-3608249
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណេ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 098-921291
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-291009
♠ខ្ញុំបាទ នីកូឡា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-200175
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តរួសរាយ 098-776636
♠ខ្ញុំបាទ លីណូ ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-588285
♠ខ្ញុំបាទ មករា ៣៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-667005
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ១៦ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តយល់ចិត្ត 086-583486
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ាឌី ១៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-3556577
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីនាង ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2372083
♠ខ្ញុំបាទ តារា ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 017-622129
♠នាងខ្ញុំ ម៉េងគៀង ២៥ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តយល់ចិត្ត 093-428246
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 010-770203
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ា ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 010-429447
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 060-485458
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-422931
♠នាងខ្ញុំ ផានី ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 097-5170489
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តមានមុខរបរការងារធ្វើ 010-440124
♠ខ្ញុំបាទ កុសល ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-280007
♠ខ្ញុំបាទ ដេត ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-235736
♠ខ្ញុំបាទ ចិន ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 069-989557
♠ខ្ញុំបាទ ជ្រុយ ៣៦ឆ្នាំ ក.ព រកគូអនាគត 070-990520
♠នាងខ្ញុំ អាទី ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-2193664
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាក់ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-272256
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ១៧ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 098-388031
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ត ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 069-970970
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសស ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-468191
♠នាងខ្ញុំ នីកា ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 098-531309
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-683092
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-321961
♠នាងខ្ញុំ សុខសារ៉ាន់ ២០ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តស្រី 010-587989
♠ខ្ញុំបាទ រក្សាសំរិទ្ធ ២០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-856077
♠ខ្ញុំបាទ សេង ២៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 087-810303
♠ខ្ញុំបាទ ដែន ២២ឆ្នាំ ក.ព សួររកបងប្រុសឈ្មោះ រ័ត្ន ធ្លាប់ប្រើលេខ 097...5829 ជាលេខពីមុន 093-295020
♠ខ្ញុំបាទ ជីវា ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-479829
♠ខ្ញុំបាទ សេងលី ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-935394
♠ខ្ញុំបាទ វិសាល ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 086-727989
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2325425
♠នាងខ្ញុំ រីដា ២១ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 098-369649
♠នាងខ្ញុំ រង្សី ១៧ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 096-3688673
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតូច ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3653151
♠នាងខ្ញុំ នីន ២២ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-527367
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៩ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 010-484715
♠នាងខ្ញុំ នួននី ២០ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 070-434286
♠ខ្ញុំបាទ ឌី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-458546
♠នាងខ្ញុំ រីន ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រី 010-455801
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលិ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 098-706955
♠នាងខ្ញុំ ខេណា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-477497
♠នាងខ្ញុំ រដ្ឋា ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 097-8062703
♠ខ្ញុំបាទ វឌ្ឍនា ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-3643109
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ីយ៉េស ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 010-440555
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៧ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-2368993
♠ខ្ញុំបាទ វិឆៃ ២០ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តស្រី 010-222344
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ូត ២០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 081-925141
♠ខ្ញុំបាទ វុត្ថា ៣២ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 097-5594447

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៨៩ ថ្ងៃទី ០៥-១៤ កុម្ភៈ ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះ 010-903658
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ណេត ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-891769
♠ខ្ញុំបាទ សុផល ៣៨ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តប្រុសអាយុ៣៥ឆ្នាំឡើង 086-545305
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-515759
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២១ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 076-6159543
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 011-774258
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ឈា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3297130
♠ខ្ញុំបាទ ដេវីដ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-549999
♠នាងខ្ញុំ នីកា ២២ឆ្នាំ ត.ក រកគូអនាគតអាយុ២៨-៣៥ឆ្នាំ 096-2715387
♠នាងខ្ញុំ អាដា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២៦ឆ្នាំឡើង 012-274620
♠នាងខ្ញុំ ខេម៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-949102
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3215224
♠នាងខ្ញុំ ស្រីដា ៣៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 092-367499
♠នាងខ្ញុំ ជុំលី ១៧ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 087-904194
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-917936
♠នាងខ្ញុំ អាណាន់ ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-893655
♠នាងខ្ញុំ បញ្ញាស៊ី ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៣០-៤០ឆ្នាំ 017-233233
♠ខ្ញុំបាទ គា ១៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តនៅសិក្សា 098-290500
♠ខ្ញុំបាទ ពេញ ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 016-565463
♠ខ្ញុំបាទ សុខហេង ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-970599
♠ខ្ញុំបាទ គឹមឆាយ ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-777125
♠នាងខ្ញុំ លីនណា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-980400
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៩ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 096-2405573
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ិលឌី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 070-306964
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3577175
♠ខ្ញុំបាទ ឧត្តម ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេសនិងចង់បានមិត្តផងដែរ 010-991908
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-405595
♠ខ្ញុំបាទ ឌីណា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-895775
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3203437
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-467181
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ធឿន ២៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-467228
♠នាងខ្ញុំ ផាន់ណា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3376695
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវុធ ២១ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តបីភេទ 078-727446
♠នាងខ្ញុំ រដ្ឋា ២៥ឆ្នាំ ក.ឆ រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 097-9213842
♠ខ្ញុំបាទ អេឡិច ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-349883
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ២៦ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 088-9879787
♠នាងខ្ញុំ ចន្ទ្រា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-3295889
♠នាងខ្ញុំ វីន ២៧ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-407058
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 010-484423
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២៣ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-898292
♠នាងខ្ញុំ សុផល ១៨ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 096-2945702
♠នាងខ្ញុំ ទីទី ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-3060239
♠នាងខ្ញុំ សុផា ២០ឆ្នាំ ឧ.ជ ចង់បានមិត្ត 069-592449
♠ខ្ញុំបាទ សុណូរ៉ា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតនិងបងប្អូនធម៌ 098-274563
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-727429
♠ខ្ញុំបាទ ជាតិ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-707375
♠នាងខ្ញុំ ផល្លី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៣៥-៤៥ឆ្នាំក្រៅប្រទេស 010-510950
♠ខ្ញុំបាទ សុជាតិ ១៨ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 086-828516
♠នាងខ្ញុំ រ័ត្ន ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តចេះភាសាអង់គ្លេស 086-548869
♠ខ្ញុំបាទ សុខ ២២ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 098-838315
♠នាងខ្ញុំ សាសា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2961263
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅ USA 093-957868
♠ខ្ញុំបាទ សាវ៉ូរី ២៣ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 098-401388
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ២០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-328697
♠នាងខ្ញុំ អាណា ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-937626
♠នាងខ្ញុំ តាតា ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-700208
♠ខ្ញុំបាទ កម្សត់ ២២ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 098-667557
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់នី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-737476
♠ខ្ញុំបាទ សារិ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-778186
♠នាងខ្ញុំ ផល្លី ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតអាយុ៣០-៤៥ឆ្នាំក្រៅប្រទេស 010-510950
♠នាងខ្ញុំ ដាណែត ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 012-697593
♠ខ្ញុំបាទ ឆាលីណូ ១៩ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 096-3451545
♠នាងខ្ញុំ រីយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 096-2663952
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ២៥ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តយល់ចិត្ត 096-3369935
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនថន ១៩ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្ត 093-350827
♠នាងខ្ញុំ លីលី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3616562
♠ខ្ញុំបាទ សេរីរតនា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-852484
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយអាយុ ២៥-៤៥ឆ្នាំ 015-265011
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-421443
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-573422
♠ខ្ញុំបាទ ឆលីវ័ន ២០ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តបីភេទ 015-693099
♠ខ្ញុំបាទ សុខលី ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-284869
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកសង្សារ 089-780691
♠ខ្ញុំបាទ សុខឡាយ ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-275729
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាដា ១៧ឆ្នាំ ក.ស្ព រកមិត្តចូលចិត្តនិយាយរឿងកំប្លែង 066-302589
♠នាងខ្ញុំ អាញាញ់ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 090-581259
♠នាងខ្ញុំ អាលី ១៦ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 088-3302898
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រ ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកសង្សារ 010-373524
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាណូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-549056
♠នាងខ្ញុំ ស៊ូលី ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6696970
♠ខ្ញុំបាទ វិត ១៧ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-321961
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-729521
♠នាងខ្ញុំ ប៊ីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៣៥ឆ្នាំ 017-313314
♠ខ្ញុំបាទ ដូដូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-455797
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឈិត ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 010-303987
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 068-246432
♠នាងខ្ញុំ ដាឡែន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 092-145505
♠នាងខ្ញុំ បុប្ផា ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-360278
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់នី ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-412114
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនុត ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្អាតរួសរាយ 090-778828
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាណូ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-549056
♠នាងខ្ញុំ ស៊ូលី ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-6696970
♠ខ្ញុំបាទ វិត ១៧ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 093-321961
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 070-729521
♠នាងខ្ញុំ ប៊ីន ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៣៥ឆ្នាំ 017-313314
♠ខ្ញុំបាទ ដូដូ ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 086-455797
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឈិត ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 010-303987
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 068-246432
♠នាងខ្ញុំ ដាឡែន ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 092-165505
♠នាងខ្ញុំ បុប្ផា ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 069-360278
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់នី ២២ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-412114
♠ខ្ញុំបាទ នីកូ ២០ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តបីភេទ 086-773039
♠ខ្ញុំបាទ យុទ្ធ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3587677
♠ខ្ញុំបាទ ដា ៣៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ៣៧-៤៦ឆ្នាំ 096-3044480
♠ខ្ញុំបាទ ថា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-924099
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ១៨ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 096-2372713
♠នាងខ្ញុំ វតី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 070-929076
♠នាងខ្ញុំ ស្រីស្រស់ ២១ឆ្នាំ ក្រ.ច ចង់បានមិត្ត 011-601040
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារ 076-6273776
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-991304
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តចិត្តស្មោះអាយុ ២៧-៣០ឆ្នាំ 070-878598
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាផា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-695885
♠នាងខ្ញុំ ដានិច ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 070-740075
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាសាវី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ (ភេទទីបី) រកមិត្តបីភេទ 088-3298294
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគតក្រៅប្រទេសអាយុ៤០-៥៥ឆ្នាំ 093-725818
♠នាងខ្ញុំ រីម៉ា ១៧ឆ្នាំ ស្ទ.ត រកមិត្តចិត្តស្មោះ 069-653247
♠ខ្ញុំបាទ សុនី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 012-248721
♠ខ្ញុំបាទ សុវណ្ណ ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-737557
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3001991
♠នាងខ្ញុំ សម្ផស្ស ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2378562
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-358656
♠នាងខ្ញុំ រីម៉ា ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកបងស្រីអាយុ ២៤ឆ្នាំឡើង 070-785067
♠ខ្ញុំបាទ សីហា ១៩ឆ្នាំ ឆ.ក រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-3382807
♠នាងខ្ញុំ ចំរើន ៣៣ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 092-212180
♠នាងខ្ញុំ ដានី ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 076-6301844
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉េតបូរ៉ា ១៨ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 096-2576275
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2678969
♠ខ្ញុំបាទ ចិត្រា ១៨ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 088-9997121
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 093-232738
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-252614
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២០ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 086-469113
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-721290
♠ខ្ញុំបាទ លីខួ ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-234416
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ២៤ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 087-974973
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអន ២២ឆ្នាំ ព្រ.ហ សួររកបងប្អូនប្រុសឈ្មោះ ផែន វិមាន 069-581269
♠ខ្ញុំបាទ សុខេន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-2620127
♠នាងខ្ញុំ ស្រីដា ៣០ឆ្នាំ ក្រ.ច រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 011-671762
♠នាងខ្ញុំ វួចឡាង ៣៦ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 090-747272

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៨៨ ថ្ងៃទី ២៥ មករា - ០៤ កុម្ភៈ ២០១៣

♠ខ្ញុំបាទ សុណា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 092-661669
♠ខ្ញុំបាទ សុចិត្ត្រា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 095-444866
♠ខ្ញុំបាទ សុផានិត ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 098-922823
♠ខ្ញុំបាទ ចន្ធូ ២២ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តរួសរាយ 093-780887
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាម៉ុម ២៣ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តរួសរាយ 088-3425282
♠នាងខ្ញុំ ព្រហ្មមេត្តា ២២ឆ្នាំ ស.រ រកគូអនាគត 086-813679
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៨ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 010-408957
♠ខ្ញុំបាទ ប្រិមប្រិយ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 098-712341
♠នាងខ្ញុំ ស្រីដា ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 090-811004
♠ខ្ញុំបាទ សុធី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-463986
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តបីភេទ 016-208921
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 012-277102
♠នាងខ្ញុំ ម៉ារី ១៧ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 069-653247
♠ខ្ញុំបាទ ថា ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-3670151
♠នាងខ្ញុំ ស្រីម៉ៅ ២១ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 096-3414149
♠នាងខ្ញុំ នីតា ២១ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 010-299528
♠ខ្ញុំបាទ សូភិន ២២ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 089-742817
♠នាងខ្ញុំ កូនមាន់ ១៧ឆ្នាំ ត.ក រកមិត្តបីភេទ 096-3419187
♠នាងខ្ញុំ ទីណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 016-962442
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញារ័ត្ន ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-230858
♠ខ្ញុំបាទ កម្សត់ ២៨ឆ្នាំ ក.ព រកប៉ាម៉ាក់និងបងប្អូនធម៌ 010-232828
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ២៨ឆ្នាំ ក.ណ រកសង្សារអាយុ២៣-២៥ឆ្នាំ 016-362334
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-263786
♠ខ្ញុំបាទ ណារ៉ុង ១៧ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-916169
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៧ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 087-895081
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-591395
♠ខ្ញុំបាទ សច្ចះ ២០ឆ្នាំ រ.រ រកមិត្តបីភេទ 010-549056
♠ខ្ញុំបាទ វុធ ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 093-999411
♠ខ្ញុំបាទ សុធា ១៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 092-140350
♠នាងខ្ញុំ និមល ១៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-785952
♠ខ្ញុំបាទ រីម ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-783042
♠នាងខ្ញុំ នីកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-584294
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-571327
♠ខ្ញុំបាទ បុត្រា ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 068-887488
♠ខ្ញុំបាទ ឌី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-3122310
♠ខ្ញុំបាទ សុធឿន ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 069-527307
♠ខ្ញុំបាទ រាជ្យ ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 066-341358
♠ខ្ញុំបាទ ចាន់រ័ត្ន ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 016-711393
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 070-321823
♠ខ្ញុំបាទ លី ២០ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 070-399193
♠ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ 096-2165610
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-812856
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 098-311393
♠នាងខ្ញុំណារីន ៣២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 088-5878987
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ៣០ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 097-3126481
♠ខ្ញុំបាទ សុគង់ ២៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-8755991
♠នាងខ្ញុំ ស្រីស្រស់ ២១ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-977496
♠នាងខ្ញុំ អាជីង ២០ឆ្នាំ ក.ស្ព ចង់បានមិត្ត 070-428734
♠នាងខ្ញុំ អានិត ២០ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 097-5173038
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៩ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 070-321823
♠នាងខ្ញុំ សុខលាង ២៤ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-3252500
♠នាងខ្ញុំ អាហៀក ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 096-2595006  
♠ខ្ញុំបាទ ពេជ្រ ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-774075
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ូនណា ២៣ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 016-295453
♠នាងខ្ញុំ សូណា ២០ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 016-748765
♠នាងខ្ញុំ រ៉េស៊ីកា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2587687
♠ខ្ញុំបាទ សុធី ២១ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តស្រី 096-2171255
♠ខ្ញុំបាទ កូកា ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 069-261451
♠ខ្ញុំបាទ ចនហ្វា ១៨ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2271400
♠ខ្ញុំបាទ មង្គល ២១ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 010-611696
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តភេទ 098-872133
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតូច ២៩ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តដែលស្គាល់លេខ 096...5935 ជាលេខពីមុន 096-3603582
♠ខ្ញុំបាទ ជីអ៊ិច ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 093-747451
♠ខ្ញុំបាទ វិដ ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 010-747524
♠នាងខ្ញុំ កញ្ញា ២៣ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 070-559865
♠នាងខ្ញុំ ស្រីនាង ១៧ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-208545
♠នាងខ្ញុំ អ៊ីណា ១៦ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តរួសរាយ 069-473088
♠នាងខ្ញុំ នីហ្សា ២២ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 088-7085333
♠នាងខ្ញុំ ធារី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 068-388248
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូអ៊ី ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-663636
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-282908
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-594914
♠ខ្ញុំបាទ វិជ្ជា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-799304
♠នាងខ្ញុំ អ៊ិលជី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-909829
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 069-959996
♠ខ្ញុំបាទ ចិន្តា ១៩ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តមានវិបត្តិ 096-2456752
♠នាងខ្ញុំ សុជាតិ ៣២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 017-854459
♠ខ្ញុំបាទ ឃាន់ ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 010-413087
♠នាងខ្ញុំ ចន្ថា ២៤ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តបីភេទ 098-219527
♠នាងខ្ញុំ ជីស៊ីកា ១៧ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-382657
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិទ្ធិ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2585285
♠ខ្ញុំបាទ សៀវ ៣២ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 069-910687
♠នាខ្ញុំ អាលាភ ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 016-322750
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៩ឆ្នាំ ម.រ សួររកមិត្តប្រុសឈ្មោះ សី ហៅ “ខេម” នៅក.ច 097-5051840
♠នាងខ្ញុំ កណ្តូប ២១ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 067-379922
♠ខ្ញុំបាទ រម្យលី ១៩ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 096-2325297
♠ខ្ញុំបាទ សៀក ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-78917
♠នាងខ្ញុំ ចិន្នា ២២ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 067-686819
♠ខ្ញុំបាទ មករា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-571327
♠នាងខ្ញុំ តូតា ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2273435
♠នាងខ្ញុំ ផានីត ២៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-630051
♠ខ្ញុំបាទ វី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-311595
♠នាងខ្ញុំ រីណា ២១ឆ្នាំ ព.វ ចង់បានមិត្ត 016-518056
♠ខ្ញុំបាទ សុរីយ៉ាវង្ស ២០ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 087-547678
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកែវ ២០ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2554464
♠ខ្ញុំបាទ ជីវ័ន ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 010-995424
♠ខ្ញុំបាទ ជេក ២៥ឆ្នាំ ស្វ.រ ចង់បានមិត្ត 096-3439690
♠នាងខ្ញុំ អាវិន ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 010-987784
♠នាងខ្ញុំ លីនី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-806400
♠ខ្ញុំបាទ ធា ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-774989
♠នាងខ្ញុំ ធារី ៣២ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តនៅក្រៅប្រទេស 096-2568910
♠ខ្ញុំបាទ ណាក់ ២៣ឆ្នាំ ក.ច រកសង្សារ 010-248466
♠នាងខ្ញុំ អែនជី ១៨ឆ្នាំ ស្វ.រ រកមិត្តប្រុស 070-385738
♠ខ្ញុំបាទ ទីណា ២២ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-553554
♠ខ្ញុំបាទ វិរៈបុត្រ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តនៅតាមខេត្ត 067-992772
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លា ៣៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-809867
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណាត ៣២ឆ្នាំ ក.ច សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ ម៉ុម នៅប.ជ និងចង់បានមិត្តថ្មីៗផងដែរ 092-935811
♠ខ្ញុំបាទ តារាពេជ្រ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 069-518272
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2265412
♠ខ្ញុំបាទ តារា ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 060-825984
♠ខ្ញុំបាទ រីន ២៥ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 086-553246
♠នាងខ្ញុំ ពេជ្រ ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 096-2628601
♠នាងខ្ញុំ អាហ៊ុន ៣៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តក្រៅប្រទេស 096-2738057
♠ខ្ញុំបាទ ចិន្ថារស្មី ២៤ឆ្នាំ ក.ច រកគូអនាគត 096-2999662
♠នាងខ្ញុំ កណិកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តរួសរាយ 060-449539
♠ខ្ញុំបាទ ផាន់ណារី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 097-5744157
♠នាងខ្ញុំ តារាវតី ២០ឆ្នាំ ក.ណ សួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ វណ្ណារិទ្ធ នៅក.ណ 016-451595
♠នាងខ្ញុំ អាកា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសក្រៅប្រទេស 098-255146
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័គ ២៥ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 011-623159
♠ខ្ញុំបាទ សំណើច ៤៨ឆ្នាំ ក.ព រកកូនធម៌ប្រុស 098-874185
♠ខ្ញុំបាទ កែវ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-995947
♠ខ្ញុំបាទ សុភាព ៤០ឆ្នាំ ភ.ព សួររកបងស្រីឈ្មោះ ស្រីពេជ្រ នៅអូស្ត្រាលី 097-6507315
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ១៩ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តរួសរាយ 010-284552
♠ខ្ញុំបាទ គ្រីស្នា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ១៨-៣០ឆ្នាំ 010-770400
♠នាងខ្ញុំ ម៉ារ៉ាឌី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-877926
♠ខ្ញុំបាទ តុលា ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-231581
♠ខ្ញុំបាទ ភារម្យ ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ ស្មោះត្រង់ និងមិត្តមានវិបត្តិ 093-324864
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ៣៨ឆ្នាំ ត.ក សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ មាស សុខា ត្រូវជាម្តាយរបស់ ស្រីយ៉ា, ស្រីពេជ្រ នៅភ.ព 097-2372088
♠ខ្ញុំបាទ សី ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 066-666677
♠នាងខ្ញុំ ស្រីរ័ត្ន ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-2809815
♠នាងខ្ញុំ នីតា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-607270
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 093-669089
♠នាងខ្ញុំ រតនា ២៦ឆ្នាំ ប.ជ រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 097-2525461
♠នាងខ្ញុំ អមរ៉ា ៤៣ឆ្នាំ ក.ណ រកបងស្រីមានព្រហ្មវិហារធម៌ 015-936974
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 070-605388
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្នមុន្នី ១៩ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 093-374150
♠នាងខ្ញុំ ឡេឌី ១៨ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តបីភេទ 093-938124
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតូច ២១ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តចិត្តស្មោះ 096-2692647
♠ខ្ញុំបាទ ជីធាន ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្មោះត្រង់ 010-904472
♠នាងខ្ញុំ ម៉ាផុន ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 098-461513
♠នាងខ្ញុំ ផាន់ណា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-3577179
♠ខ្ញុំបាទ ខេន ៣០ឆ្នាំ អូស្ត្រាលី រកគូអនាគត (+61)470542767
♠ខ្ញុំបាទ សាវ័ន ៣២ឆ្នាំ ព.ស រកគូអនាគត 068-353232
♠ខ្ញុំបាទ ដារ៉ូ ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តបីភេទ 070-565367
♠នាងខ្ញុំ លក្ខិណា ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តយល់ចិត្ត 076-6215336
♠ខ្ញុំបាទ ម៉ារ៉ា ២៥ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-771145
♠ខ្ញុំបាទ ទូច ២៣ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 070-751772
♠ខ្ញុំបាទ អេជី ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 069-428809
♠នាងខ្ញុំ ភិក្ត ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3162974
♠ខ្ញុំបាទ សារ៉ាវី ២០ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 070-369008
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ២៤ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-2868489
♠ខ្ញុំបាទ មុន្នី ១៩ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តផ្ញើសារ 077-757835
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ីម៉ូ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-3231191
♠ខ្ញុំបាទ យ៉ាលីក ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-656616
♠ខ្ញុំបាទ ទូច ២៣ឆ្នាំ ព្រ.ហ ចង់បានមិត្ត 097-6577756
♠ខ្ញុំបាទ សុគា ២១ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 096-3488401
♠នាងខ្ញុំ ម៉ីម៉ី ១៩ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 096-2578587
♠នាងខ្ញុំ រាជនី ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តយល់ចិត្ត 096-2070202
♠នាងខ្ញុំ ស៊ីណាត ២៤ឆ្នាំ ក.ព សួររកមិត្តស្រីឈ្មោះ កញ្ញា នៅព.ស 067-579326
♠នាងខ្ញុំ ស្រីកា ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 093-994241
♠នាងខ្ញុំ អាប៊ី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2756766
♠ខ្ញុំបាទ ប្ញទ្ធី ២៩ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តស្រីមានវិបត្តិ 067-729875

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
“តារា” លេខ-១៨៧ ថ្ងៃទី ១៥-២៤ មករា ២០១៣

♠នាងខ្ញុំ អាវី ២១ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 096-2072729
♠នាងខ្ញុំ ណារ័ត្ន ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-783984
♠នាងខ្ញុំ អារី ២២ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 097-6134800
♠ខ្ញុំបាទ លីវ័ន ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 077-352322
♠នាងខ្ញុំ ជីជី ១៨ឆ្នាំ ប.ជ ចង់បានមិត្ត 086-492329
♠នាងខ្ញុំ ចន្ធី ២៧ឆ្នាំ ភ.ព រកគអនាគតអាយុ៣០ឆ្នាំឡើង 012-472875
♠ខ្ញុំបាទ អេ ២១ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 097-7224615
♠នាងខ្ញុំ ឌី ២៣ឆ្នាំ ក.ឆ ចង់បានមិត្ត 016-460943
♠នាងខ្ញុំ រ៉ាណា ១៨ឆ្នាំ ក.ឆ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 090-644928
♠ខ្ញុំបាទ ដារ័ត្ន ២៦ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តប្រុស 097-2426336
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 070-476229
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 098-282733
♠នាងខ្ញុំ វ៉ាន់នេត ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-608915
♠ខ្ញុំបាទ ឡាក់គី ៣០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រីផ្ញើសារ 090-273747
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ានុត ២១ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រីចិត្តស្មោះ 069-696805
♠ខ្ញុំបាទ ថាន ២០ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 098-644479
♠នាងខ្ញុំ អន ២៣ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តយល់ចិត្ត 016-523825
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េង ២១ឆ្នាំ ស.នុ ចង់បានមិត្ត 096-2602222
♠ខ្ញុំបាទ ពៅ ២៨ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 088-3533868
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-724240
♠នាងខ្ញុំ ស្រីមួយ ២៥ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តប្រុសអាយុ៣០-៣៥ឆ្នាំ 015-884070
♠នាងខ្ញុំ សុភា ២៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តអាយុ២៨-៣៥ឆ្នាំ 098-856112
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូលីន ១៧ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 086-395698
♠នាងខ្ញុំ នីនី ១៦ឆ្នាំ ក.ក ចង់បានមិត្ត 016-867381
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនធឿន ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 066-615898
♠ខ្ញុំបាទ សុមុន្នី ២២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 097-7949849
♠ខ្ញុំបាទ សារិទ្ធ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-484117
♠ខ្ញុំបាទ បុរី ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 097-3423760
♠ខ្ញុំបាទ រដ្ឋា ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-229943
♠នាងខ្ញុំ សាសា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2961263
♠នាងខ្ញុំ ភក្តិ ៣៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 017-455729
♠នាងខ្ញុំ សុដាដា ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសអាយុ២៨-៤៥ឆ្នាំ 096-3166277
♠នាងខ្ញុំ កាកា ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុសយល់ចិត្ត 086-621803
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ៣១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 016-732865
♠នាងខ្ញុំ រស្មី ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-669136
♠ខ្ញុំបាទ កុសល ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 081-700096
♠នាងខ្ញុំ ជុំលី ១៧ឆ្នាំ ក.ក រកមិត្តរួសរាយ 016-517316
♠នាងខ្ញុំ អាវ៉ាន់ ១៨ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-725100
♠ខ្ញុំបាទ ណាពេជ្រ ១៦ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តប្រុស 086-468136
♠នាងខ្ញុំ អែននី ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2021003
♠ខ្ញុំបាទ ហេង ២៤ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 069-450936
♠ខ្ញុំបាទ កាលីតូ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-2218399
♠ខ្ញុំបាទ សុបិន ២៥ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រី 086-861776
♠ខ្ញុំបាទ ហ្សា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-983009
♠នាងខ្ញុំ អាមី ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-986236
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ៣៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 015-688798
♠នាងខ្ញុំ អានី ២៥ឆ្នាំ ក.ច រកប៉ាម៉ាក់ធម៌ក្រៅប្រទេស 067-286316
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាវី ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-359007
♠ខ្ញុំបាទ វ៉ាន់ដេ ២៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-451282
♠ខ្ញុំបាទ រតនៈ ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តល្អ 069-292002
♠នាងខ្ញុំ ចន្ទ្រា ១៦ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-3597858
♠នាងខ្ញុំ ណាវិន ២៦ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 096-3326716
♠ខ្ញុំបាទ សុខលាង ២៣ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគត 098-760306
♠ខ្ញុំបាទ សុធារិទ្ធ ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 086-559765
♠នាងខ្ញុំ ដាឡែន ២៩ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 067-773376
♠ខ្ញុំបាទ សេង ៣៣ឆ្នាំ ក.ណ រកគូអនាគត 010-974470
♠ខ្ញុំបាទ ផល្លា ២០ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 086-632249
♠នាងខ្ញុំ សោភា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-621632
♠ខ្ញុំបាទ រ័ត្ន ២១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 010-258879
♠ខ្ញុំបាទ ប៊ុនថន ៤០ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយទ្រព្យស្តុក 088-3206758
♠ខ្ញុំបាទ ស៊ីលី ២០ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 088-5310801
♠នាងខ្ញុំ អាហួយ ១៧ឆ្នាំ ម.រ ចង់បានមិត្ត 093-993160
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាឈិត ២០ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រីយល់ចិត្ត 010-303987
♠ខ្ញុំបាទ ស្រីពេជ្រ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តប្រុស 081-818237
♠ខ្ញុំបាទ មីងសឺ ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-321636
♠នាងខ្ញុំ កណិដ្ឋា ៤១ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមានចរិតល្អថ្លៃថ្នូរ 078-960508
♠ខ្ញុំបាទ ភ័ណ ៣៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 012-447638
♠នាងខ្ញុំ ទីន ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-783969
♠នាងខ្ញុំ ចាន់ថន ១៧ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 096-2641976
♠ខ្ញុំបាទ ប្រុសខូច ១៧ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុស 096-2721042
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ២៣ឆ្នាំ ម៉ាឡេស៊ី រកមិត្តនៅត.ក (+60)1116519891
♠នាងខ្ញុំម និមល ៣៩ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 010-306936
♠ខ្ញុំបាទ បុត្រ ១៩ឆ្នាំ ត.ក ចង់បានមិត្ត 010-359341
♠ខ្ញុំបាទ ធា ២៥ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តស្រី 010-578763
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 096-2516284
♠ខ្ញុំបាទ ឈុនណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 070-551929
♠នាងខ្ញុំ សាដា ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-857797
♠នាងខ្ញុំ នីហ្សា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 096-2437231
♠ខ្ញុំបាទ ដេវិដ ១៨ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រី 010-903960
♠នាងខ្ញុំ ដាលីន ២០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-431453
♠នាងខ្ញុំ គន្ធា ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 096-2635797
♠ខ្ញុំបាទ សុនី ២២ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 081-523681
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពៅ ១៦ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 067-582070
♠ខ្ញុំបាទ លាភ ៣០ឆ្នាំ រ.រ ចង់បានមិត្ត 096-2556797
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកសង្សារ 069-372716
♠នាងខ្ញុំ សាណេ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីមានវិបត្តិស្នេហ៍ 015-331619
♠ខ្ញុំបាទ សុភ័ណ ៣៥ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 097-9696995
♠ខ្ញុំបាទ ដារិទ្ធ ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 086-287792
♠នាងខ្ញុំ ណានូ ២៣ឆ្នាំ ព.វ រកគូអនាគត 068-382818
♠ខ្ញុំបាទ ភក្ត្រា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-521788
♠នាងខ្ញុំ លីកា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 097-9843860
♠ខ្ញុំបាទ ទីណា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-961771
♠ខ្ញុំបាទ សំណាង ១៨ឆ្នាំ ស.នុ រកមិត្តស្រីស្អាត 010-726103
♠នាងខ្ញុំ អាស្រស់ ៣៤ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តក្រៅប្រទេស 085-267666
♠នាងខ្ញុំ ផាណា ២២ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 070-429383
♠នាងខ្ញុំ អាដា ២៩ឆ្នាំ ក.ធ រកមិត្តបីភេទ 086-406998
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ក.ច ចង់បានមិត្ត 015-430880
♠ខ្ញុំបាទ សុវត្តិ ២១ឆ្នាំ ប.ល រកមិត្តប្រុស 010-382066
♠ខ្ញុំបាទ សំណប់ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 012-862268
♠នាងខ្ញុំ ពេជ្រ ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា 010-479505
♠ខ្ញុំបាទ ណារាជ្យ ២៣ឆ្នាំ ប.ជ រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 070-767071
♠ខ្ញុំបាទ ដា ៣៣ឆាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 093-696180
♠នាងខ្ញុំ ស្រីអូន ២៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តប្រុសអាយុ ៣០-៣៥ឆ្នាំ 016-990996
♠នាងខ្ញុំ អាម៉ី ១៨ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 015-513541
♠នាងខ្ញុំ លីណា ២៥ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តប្រុសជាគ្រូបង្រៀនឈ្មោះ ឆាត នៅភ.ព 010-320958
♠ខ្ញុំបាទ ហួ ៥២ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តល្អ 011-705795
♠ខ្ញុំបាទ ថាឡោះ ១៩ឆ្នាំ ឧ.ជ រកមិត្តបីភេទ 086-716374
♠ខ្ញុំបាទ រក្សា ៣៥ឆ្នាំ ប.ប រកគូអនាគត 092-291819
♠នាងខ្ញុំ ដាវ៉ាន់ ២៣ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 015-611574
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 098-965095
♠នាងខ្ញុំ កញ្ញា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តក្រៅប្រទេស 088-4033402
♠ខ្ញុំបាទ សុធី ៣០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តប្រុស 097-9724582
♠ខ្ញុំបាទ ទិត្យ ២២ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 070-843690
♠នាងខ្ញុំ ចាន់ឌី ១៥ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 096-3379391
♠ខ្ញុំបាទ វាសនា ៣០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 010-365971
♠ខ្ញុំបាទ ហ្វអាយ ២០ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 016-459598
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២០ឆ្នាំ ក.ព រកមិត្តស្រី 093-664748
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាដា ៣៥ឆ្នាំ ភ.ព រកគូអនាគតក្រៅប្រទេស 012-294542
♠នាងខ្ញុំ ស្រីតូច ២៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 011-690577
♠នាងខ្ញុំ ស្រីឡេង ២៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 096-2549855
♠ខ្ញុំបាទ វណ្ណៈ ២៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 098-246322
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តល្អស្មោះត្រង់ 097-3131826
♠នាងខ្ញុំ យ៉ូ ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 093-686373
♠នាងខ្ញុំ ណាណា ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 068-268628
♠នាងខ្ញុំ ពិសី ១៦ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 070-868351
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២៦ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 097-9179652
♠នាងខ្ញុំ ពីពី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 098-615331
♠នាងខ្ញុំ យ៉ាយ៉ា ១៨ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-919589
♠នាងខ្ញុំ អាយ៉ា ១៩ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 070-739184
♠នាងខ្ញុំ លីលី ២១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-356073
♠ខ្ញុំបាទ ណារិទ្ធ ២២ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2033529
♠ខ្ញុំបាទ អ៊ិនស័ក្ត ២១ឆ្នាំ ព.ស រកមិត្តស្រី 087-675698
♠ខ្ញុំបាទ ទីណា ២០ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រី 070-961771
♠នាងខ្ញុំ ម៉ូនី ១៧ឆ្នាំ ស្ទ.ត ចង់បានមិត្ត 097-8355623
♠ខ្ញុំបាទ វុទ្ធី ២៨ឆ្នាំ ប.ប រកមិត្តមិនប្រកាន់វណ្ណៈ 010-409979
♠ខ្ញុំបាទ ពិសិដ្ឋ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 097-7074223
♠ខ្ញុំបាទ សេង ២៦ឆ្នាំ ព.ស ចង់បានមិត្ត 015-449121
♠ខ្ញុំបាទ កុលបុត្រ ២៥ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 010-335463
♠នាងខ្ញុំ ហេងលី ៣១ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 010-393322
♠ខ្ញុំបាទ បូរី ២៥ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 096-2329443
♠ខ្ញុំបាទ រស្មី ២៦ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 093-988719
♠ខ្ញុំបាទ រតនា ២៧ឆ្នាំ ព.វ រកមិត្តស្រី 070-771254
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ២៩ឆ្នាំ ម.រ រកមិត្តអាយុ៣០-៣៥ឆ្នាំ 098-816090
♠នាងខ្ញុំ ធាវី ១៦ឆ្នាំ ក.ព ចង់បានមិត្ត 011-644273
♠ខ្ញុំបាទ បញ្ញា ២៥ឆ្នាំ ស.រ ចង់បានមិត្ត 012-607297
♠នាងខ្ញុំ ដាវី ២៤ឆ្នាំ ភ.ព សួររកមិត្តភក្តិប្រុសឈ្មោះ លាភ នៅភ.ព និងចង់បានមិត្តថ្មីៗផងដែរ 089-452279
♠ខ្ញុំបាទ ធារ៉ា ៣០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 012-444285
♠នាងខ្ញុំ លីណា ១៩ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 086-580226
♠នាងខ្ញុំ ធារី ១៦ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 070-378032
♠នាងខ្ញុំ ក្រេស៊ី ១៨ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រីអាយុ១៥-១៨ឆ្នាំ 015-284588
♠ខ្ញុំបាទ សុចិត្ត្រា ២០ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 096-2701330
♠នាងខ្ញុំ អាលី ១៨ឆ្នាំ ក.ណ រកមិត្តបីភេទ 093-714905
♠ខ្ញុំបាទ និមិត្ត ១៩ឆ្នាំ ក.ណ ចង់បានមិត្ត 086-759020
♠ខ្ញុំបាទ រ៉ាមី ២១ឆ្នាំ ស.រ រកមិត្តបីភេទ 076-7036799
♠នាងខ្ញុំ ស្រីលក្ខណ៍ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តបីភេទ 096-3240100
♠នាងខ្ញុំ អាលី ៣០ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 017-393322
♠ខ្ញុំបាទ សាន់ ២៥ឆ្នាំ ក.ធ ចង់បានមិត្ត 010-908145
♠នាងខ្ញុំ ស្រីពេជ្រ ១៧ឆ្នាំ ភ.ព ចង់បានមិត្ត 093-645154
♠ខ្ញុំបាទ ម៉េងហួ ៣២ឆ្នាំ ក.ច រកមិត្តស្រីចិត្តល្អស្មោះ 016-362385
♠នាងខ្ញុំ លីហ្សា ១៩ឆ្នាំ ប.ប ចង់បានមិត្ត 015-890198
♠ខ្ញុំបាទ លីហួ ២០ឆ្នាំ ភ.ព រកមិត្តស្រី 010-321548

សម្គាល់ : បន្ទាយមានជ័យ=ប.ជ, បាត់ដំបង=ប.ប, កំពង់ចាម=ក.ច, កំពង់ឆ្នាំង=ក.ឆ, កំពង់ស្ពឺ=ក.ស្ព, កំពង់ធំ=ក.ធ, កំពត=ក.ព, កណ្តាល=ក.ណ, ខេត្តកែប=ខ.ក, កោះកុង=ក.ក, ក្រចេះ=ក្រ.ច, មណ្ឌលគិរី=ម.រ, ឧត្តរមានជ័យ=ឧ.ជ, ប៉ៃលិន=ប.ល=ប.ល, ភ្នំពេញ=ភ.ព, ព្រះវិហារ=ព្រ.ហ, ព្រៃវែង=ព.វ, ពោធិ៍សាត់=ព.ស, រតនគិរី=រ.រ, សៀមរាប=ស.រ, ខេត្តព្រះសីហនុ=ស.នុ, ស្ទឹងត្រែង=ស្ទ.ត, ស្វាយរៀង=ស្វ.រ, តាកែវ=ត.ក

>>>អានបន្ត
 ទំព័រដើម មុន  1 [ 2 ][ 3 ] បន្ទាប់ចប់ ទំព័រ 1 នៃ 3
AKT Media Videos
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍
  ភ្លៀង​ទើប​នឹង​រាំង​រថយន្ត​បើក​កៀរ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ជង្ហុក​ដួល​បែក​មាត់
ថ្ងៃទី​ 29 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:44 AM
  បែក​​ធ្លាយ​​រឿង​​នគរ​​បាល​​វរ​ ៣០៣ ​​បើក​​ដៃ​​ឱ្យ​​វៀត​​ណាម​​​ចូល​​​កាប់​​​ឈើ​​​ខ្មែរ​ !​
ថ្ងៃទី​ 17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 06:35 PM
  សាសា ប្តឹង​ឧកញ៉ា​ម្នាក់ វាយ​សម្រាត ខោ​អាវ / មេធាវី​លោក​ឧកញ៉ា សុខ ប៊ុន​ ៖ បើ​គ្មាន​ភ្លើង ក៏​គ្មាន​ផ្សែង
ថ្ងៃទី​ 09 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:18 AM
  ១០នាទី គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​២​ករណី ក្នុង​ខណ្ឌ​តែ​មួយ របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៨នាក់
ថ្ងៃទី​ 08 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:29 PM
  ជិះ​ម៉ូតូ​បញ្ច្រាស់​បុក​ម៉ូតូ​ជន​បរទេស របួស​ធ្ងន់​២​នាក់​ និង​ស្រាល​២​នាក់
ថ្ងៃទី​ 08 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:07 PM
  កែវ និសា ប្រចណ្ឌ​សង្សារ​ក្មេង?
ថ្ងៃទី​ 08 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:59 AM
  ពែកមី ល្បី​ប្រពន្ធ​គ្រាំ​ចិត្ត​រឿង​ឱប​ស្រី​ក្មេង
ថ្ងៃទី​ 08 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 08:36 AM
  អឿន ល័ក្ខលីតា ស្ងាត់ៗ ល្បី​មាន​កូន១
ថ្ងៃទី​ 06 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:00 AM
  ឡោម លក្ខិណា​ រឹត​ចំណង​ស្នេហ៌​នៅ​កំពង់​សោម
ថ្ងៃទី​ 06 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:20 AM
  រថយន្ត​តូយ៉ូតា​ព្រូស​បុក​កាមរី​ស្វិត​ហើប​កាង​មុខ
ថ្ងៃទី​ 04 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:32 AM
  ចាប់​បាន​ក្តឹប​ចោរ​លួច​ទូរស័ព្ទ​ម្នាក់
ថ្ងៃទី​ 04 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:21 AM
  ចេញពី​ផឹក​​សីុ​​ស្រវឹង​​ស្រា​​បើក​​រថយន្ត​​កៀរ​​រថយន្ត​​កុងតឺន័រ
ថ្ងៃទី​ 04 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:23 AM
  សុខ ពិសី ខ្លាច​ស្នេហ៍​បោក​ប្រាស់
ថ្ងៃទី​ 04 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:02 AM
  គៀត សុវណ្ណា​​ឡាង សម្ងំ​​ថត​​រឿង ត្រៀម​ចោល​ទ្រនំ​ហង្ស​មាស
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 04:23 PM
  ទឹម រដ្ឋា សង្សារ​ចាស់​ប្រចណ្ឌ​ឧកញ៉ា
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:37 AM
  ស្រវឹង​ស្រា​បើក​រថយន្ត​បុក​គេ​ហើយ​ទាម​ទារ​សំណង​ទៀត
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:17 AM
  មាន​វិបត្តិ​គ្រួសារ​ផឹក​ស្រា​ស្រវឹង​បើក​រថយន្ត​បុក​បង្គោល​ភ្លើង​រង​របួស​ស្រាល
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:42 AM
  រថយន្ត​ដឹក​ត្រី​បុក​រទេះ​លក់​នំ​ចំណី​មុខ​រោង​ចក្រ​របួស​ធ្ងន់​ម្នាក់
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:32 AM
  ស្រវឹង​ស្រា​បើក​រថយន្ត​បុក​បង្គោល​ភ្លើង​បំភ្លឺ​ផ្លូវ
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:26 AM
  សុគន្ធ និសា ធ្លាយ​រឿង​ស្និទ្ធ​មន្ត្រី​ធំ
ថ្ងៃទី​ 03 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 09:04 AM
  តាក់ស៊ី​ម៉ែត្រ​ ក្លូបល​ បុក​ជីដូន​ និង​ចៅ​កម្មករ​ស៊ិន​ទ្រី​របួស​ធ្ងន់
ថ្ងៃទី​ 02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:57 PM
  បើក​ម៉ូតូ​ប្រលែង​គ្នា​តាម​ផ្លូវ​ជ្រុល​ចង្កូត​ទៅ​បុក​រថយន្ត​របួស​ធ្ងន់​២​នាក់
ថ្ងៃទី​ 02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:30 PM
  រថយន្ត​ជន​ជាតិ​ចិន​៣​គ្រឿង បុក​តគ្នា​នៅ​ស្តុប​ពេទ្យ​ចិន
ថ្ងៃទី​ 02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:17 PM
  រថយន្ត​ពីរ​គ្រឿង​បុក​គ្នា​ខូច​ខាត​ផ្នែក​ខាង​មុខ​ដូច​គ្នា
ថ្ងៃទី​ 02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:09 PM
  យក់ ថិក រដ្ឋា​-​ឃុំ ប៉ុណ្ណា​ដេត ក្លាយ​ជា​គូស្នេហ៌​គំរូ
ថ្ងៃទី​ 02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 11:12 AM
  អ៊ីវ៉ា ធ្លាយ​​ទំនាស់ សុខ ពិសី?
ថ្ងៃទី​ 02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:51 AM
  ស្រីម៉ុច សិច​សីុ​ផ្តាំ​ចាស់
ថ្ងៃទី​ 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 04:13 PM
  លុយស៍ មិន​ប្រកាន់​សង្សារ​ថត​ស្រាត
ថ្ងៃទី​ 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 03:43 PM
  ស្រវឹង​ស្រា​ជិះ​ម៉ូតូ​បុក​រនាំង​ដែក​ពុះ​ចែក​ផ្លូវ​រងរបួស​ធ្ងន់
ថ្ងៃទី​ 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:51 AM
  កែវ វាសនា រត់​ចូល​ថោន
ថ្ងៃទី​ 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2015, ម៉ោង 10:36 AM

អ្នកចូលទស្សនា

សរុប: HTML Hit Counters
រក្សាសិទ្ឋិគ្រប់យ៉ាង ដោយអង្គរធំមេឌាគ្រុប ២០១១
©2011 Angkor Thom Media Group. All Rights Reserved
ការិយាល័យនិពន្ធ (Editorial Office) : Tel : 012 629 726
Developed by Than Bunthoeurn